Bij de Sociale Dienst kan je terecht voor informatie, advies en financiële steun:​

 

Studiefinanciering via het Cor Voets Fonds

Naast de bestaande universiteitsbrede ondersteuningsinitiatieven, kunnen studenten uit bepaalde wetenschappelijke opleidingen ook beroep doen op (extra) financiële ondersteuning uit het Cor Voets Fonds. Studenten uit volgende opleidingen kunnen beroep doen op de Cor Voets middelen:

•             Studenten uit alle opleidingen verbonden aan Faculteit Wetenschappen

•             Studenten uit alle opleidingen verbonden aan Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

•             Studenten uit de opleiding Biochemie verbonden aan Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Ben je dus student aan één van deze opleidingen, en voel je de nood tot (extra) financiële ondersteuning, stuur dan een mailtje naar socialedienst@uantwerpen.be. Aarzel niet, want ook als je geen recht hebt op de studietoelage van de Vlaamse Overheid, maak je in sommige gevallen aanspraak op de steun van het Cor Voets Fonds. ​

Voorschot op je studietoelage van de Vlaamse overheid

Via de Sociale Dienst kan je een voorschot op je studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangen met een maximum van 50% van het uiteindelijke beursbedrag. Aanvragen voor academiejaar 2021-2022 kunnen vanaf 30 augustus 2021 ingediend worden bij de Sociale Dienst. De uitbetaling van het voorschot gebeurt na de aanvraag van de studietoelage bij de Vlaamse overheid.

Om in aanmerking te komen voldoe je aan volgende voorwaarden:

 • Je voldoet aan alle voorwaarden om een studietoelage van de Vlaamse overheid te ontvangen;
 • Je studieprogramma 2021-2022 is zichtbaar in SisA. Studenten die deelnemen aan de zittijd van augustus/september wachten met de aanvraag tot na de proclamatie.

Verminderd studiegeld

Je ontvangt een studietoelage van de Vlaamse overheid?

Je betaalt automatisch verminderd studiegeld (beurstarief). Hou er rekening mee dat je studiegeld pas wordt herberekend tot het beurstarief na de toekenning van de studietoelage.

Je ontvangt geen studietoelage van de Vlaamse overheid

 • Je ontvangt geen studietoelage omwille van de pedagogische voorwaarden?
  Je kan in aanmerking komen voor verminderd studiegeld als je aan de financiële voorwaarden voldoet. Contacteer de Sociale Dienst voor meer informatie.
   
 • Je ontvangt geen studietoelage omdat het inkomen te hoog is?
  Je kan in aanmerking komen voor verminderd studiegeld (bijna-beurstarief) als het verschil tussen het referentie-inkomen voor de berekening van de studietoelage en de maximumgrens voor jouw leefeenheid (gezin) niet groter is dan 3285 EUR (bedrag 2021-2022). De Afdeling Studietoelagen brengt de onderwijsinstelling op de hoogte van je status van bijna-beursstudent. Dien dus zeker een aanvraag voor een studietoelage in.
   
 • Je ontvangt geen studietoelage omwille van het kadastraal inkomen?
  Je kan in aanmerking komen voor verminderd studiegeld (bijna-beurstarief) als de maximumgrens voor de berekening van je studietoelage met maximum 3285 EUR (bedrag 2021-2022) overschreden wordt. De Afdeling Studietoelagen brengt de onderwijsinstelling niet altijd op de hoogte van een negatieve KI-test. Dien dus na de beursweigering zelf een aanvraag in bij de Sociale Dienst voor verminderd studiegeld.

Sociale toelage van de Sociale Dienst

Studenten kunnen tot 4 mei van een academiejaar een aanvraag indienen voor een sociale toelage. Elke aanvraag vereist een grondig sociaal en financieel onderzoek waarvan de gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De toelage is afhankelijk van de financiële situatie, het aantal opgenomen studiepunten, de studiehistoriek en -voortgang, ... 

Om in aanmerking te komen, voldoe je aan volgende voorwaarden:

 • nationaliteitsvoorwaarden die gelden voor het verkrijgen van een studietoelage van de Vlaamse overheid,
 • pedagogische voorwaarden:
  • Je neemt minstens 27 studiepunten op. Een uitzondering vormen studenten in hun diplomajaar of ernstig zieke studenten, conform regelgeving Groeipakket en studietoelagen.  
  • Je bent met een diplomacontract aan de Universiteit Antwerpen ingeschreven voor een eerste opleiding (eerste bacheloropleiding, eerste masteropleiding, eerste voorbereidingsprogramma of eerste schakelprogramma) in het hoger onderwijs. Alle gevolgde opleidingen in binnen- en buitenland tellen mee. Een (verkorte) educatieve masteropleiding (EduMa) en het schakel- of voorbereidingsprogramma hiervan komen ook in aanmerking.
 • Bij de dossieropbouw wordt onderzocht of je voldoet aan de studievoortgangsvoorwaarden en financiële voorwaarden. Voor het financieel onderzoek wordt rekening gehouden met het werkelijk beschikbaar inkomen en gevolgen van een recente scheiding, inkomensverlies van je ouders, medische kosten, loonbeslag of schuldbemiddeling, voorzien in je eigen onderhoud, ..


Uitstel van betaling

Ontving je tijdens het school- of academiejaar 2021-2022 geen schooltoeslag of studietoelage, dan kom je misschien toch in aanmerking voor een verminderd starttarief (het beurstarief) bij een wijziging in je gezinssituatie na 2019 of een daling van de gezinsinkomsten in 2021.

Een aanvraag om te starten met het beurstarief dien je onmiddellijk na je inschrijving in bij de Sociale Dienst. Je aanvraag kan enkel in behandeling genomen worden als de studietoelage voor het academiejaar 2021-2022 is aangevraagd. Er moet ook (minimum) 113,20 EUR betaald zijn.

Heb je vorig jaar een bijna-beurstarief betaald? Dan kan je ook starten met het beurstarief en uitstel van betaling van het saldo van je studiegeld vragen bij de Sociale Dienst onder dezelfde voorwaarden.

Spreiding van betaling

Kom je, al dan niet na onderzoek door de Sociale Dienst, niet in aanmerking voor uitstel van betaling dan kan je tussen 1 augustus en 1 november  een gemotiveerde aanvraag tot spreiding van betaling indienen via de helpdesk van de Centrale Onderwijsadministratie. Gebruik je UAntwerpen-mailadres en je correcte studentennummer om de aanvraag in te dienen.  

Om in aanmerking te komen voldoe je aan volgende voorwaarden:

 • Je bent ingeschreven met een diplomacontract voor minstens 40 studiepunten.
 • Je moet het variabele studiegeldtarief van minstens EUR 11,90 per studiepunt betalen.
 • Er moet voor academiejaar 2021-2022 minstens 330 EUR van het studiegeld betaald zijn en in SisA zichtbaar zijn.

Als je aanvraag is goedgekeurd, wordt een spreidingsovereenkomst opgemaakt waarbij het overige studiegeld in enkele schijven kan betaald worden (minimum 330 EUR per 2 maanden). Enkel na het afsluiten van de spreidingsovereenkomst is de spreiding van toepassing. Uiterlijk einde maart van het academiejaar moet het studiegeld volledig betaald zijn. Hou je zeker aan de afgesproken voorwaarden anders vervalt de overeenkomst en is het openstaande saldo onmiddellijk verschuldigd.  

Studenten die (voorlopig) het beurs- of bijna-beurstarief betalen, studenten met een credit- of examencontract en studenten die een verlaagd studiegeld betalen, komen niet in aanmerking voor spreiding van betaling.

De voorwaarden kunnen verschillen voor opleidingen met verhoogd studiegeld.

 

Alternatieve fondsen

Via Centen voor studenten vind je een overzicht van studiebeurzen via alternatieve fondsen en stichtingen.

 • Fonds Dieter van de Koning Boudewijnstichting verleent steun (financieel en/of coaching) aan jongeren uit een problematische familiesituatie (voornamelijk uit de Bijzondere Jeugdzorg).
 • Fonds Tinne Boes van de Koning Boudewijnstichting verleent steun aan jongeren, die omwille van hun moeilijke sociale- of leefomstandigheden onvoldoende kansen krijgen.
 • ... 



Wij willen je ook graag informeren over Maatregel “Zoom 18/25” van de OCMW's.

Veel jongeren en studenten die, vóór de crisis, studentjobs uitoefenden in de horeca of in de evenementensector hebben inkomensverliezen geleden waardoor ze hun facturen niet meer kunnen betalen of verhinderd worden om plannen te maken voor de volgende maanden.

Daarom werd een subsidie van 24 miljoen euro toegekend aan de OCMW’s, via de maatregel Zoom 18/25. Deze subsidie zal het mogelijk maken om, afhankelijk van de behoeften, gerichte eenmalige steun of meer structurele financiële steun te verlenen.

Download: Studenten, jongeren en COVID-19 | POD Maatschappelijke Integratie (mi-is.be)