Side header image
Corona

Financiële ondersteuning in tijden van COVID-19

 • Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomstenverlies door de coronacrisis, kunnen eenamlig een extra ondersteuning van 120 EUR krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd van 15.06.2020 tot en met 31.10.2020.
Voorschot op je studietoelage

Voorschot op je studietoelage

Via de Sociale Dienst kan je een voorschot op je studietoelage van de Vlaamse overheid van het lopend academiejaar ontvangen met een maximum van 50% van het uiteindelijke beursbedrag. Aanvragen voor academiejaar 2020-2021 kunnen vanaf 31 augustus 2020 ingediend worden bij de Sociale Dienst. De uitbetaling van het voorschot gebeurt na de aanvraag van de studietoelage bij de Vlaamse overheid.

Om in aanmerking te komen voldoe je aan volgende voorwaarden:

 • Je voldoet aan alle voorwaarden om een studietoelage van de Vlaamse overheid te ontvangen;
 • Je studieprogramma 2020-2021 is zichtbaar in SisA. Studenten die deelnemen aan de zittijd van augustus/september wachten met de aanvraag tot na de proclamatie.
Verminderd studiegeld

Verminderd studiegeld

Je ontvangt een studietoelage van de Vlaamse overheid?
Je betaalt automatisch verminderd studiegeld (beurstarief). Hou er rekening mee dat je studiegeld pas wordt herberekend tot het beurstarief na de toekenning van de studietoelage.
 

Je ontvangt geen studietoelage van de Vlaamse overheid

 • Je ontvangt geen studietoelage omwille van de pedagogische voorwaarden?
  Je kan in aanmerking komen voor verminderd studiegeld als je aan de financiële voorwaarden voldoet. Contacteer de Sociale Dienst voor meer informatie.
   
 • Je ontvangt geen studietoelage omdat het inkomen te hoog is?
  Je kan in aanmerking komen voor verminderd studiegeld (bijna-beurstarief) als het verschil tussen het referentie-inkomen voor de berekening van de studietoelage en de maximumgrens voor jouw leefeenheid (gezin) niet groter is dan 3209 EUR (bedrag 2019-2020). De Afdeling Studietoelagen brengt de onderwijsinstelling op de hoogte van je status van bijna-beursstudent. Dien dus zeker een aanvraag voor een studietoelage in.
   
 • Je ontvangt geen studietoelage omwille van het kadastraal inkomen?
  Je kan in aanmerking komen voor verminderd studiegeld (bijna-beurstarief) als de maximumgrens voor de berekening van je studietoelage met maximum 3209 EUR (bedrag 2019-2020) overschreden wordt. De Afdeling Studietoelagen brengt de onderwijsinstelling niet altijd op de hoogte van een negatieve KI-test. Doe dus na de beursweigering bij de Sociale Dienst zelf een aanvraag voor verminderd studiegeld.
Sociale toelage van de Sociale Dienst

Sociale toelage van de Sociale Dienst

Studenten kunnen tot 4 mei van het lopend academiejaar (in academiejaar 2019-2020 uitzonderlijk tot en met 25 mei) een aanvraag indienen voor een sociale toelage. Elke aanvraag vereist een grondig sociaal en financieel onderzoek waarvan de gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De toelage is afhankelijk van je financiële situatie, opgenomen studiepunten, studiehistoriek en -voortgang, eigen inspanningen om je budget in evenwicht te brengen, ... 

Om in aanmerking te komen, voldoe je aan volgende voorwaarden:

 • nationaliteitsvoorwaarden die gelden voor het verkrijgen van een studietoelage van de Vlaamse overheid,
 • pedagogische voorwaarden:
  • Je neemt minstens 27 studiepunten op. Een uitzondering vormen studenten in hun diplomaar of ernstig zieke studenten, conform regelgeving Groeipakket en studietoelagen.  
  • Je bent met een diplomacontract aan de Universiteit Antwerpen ingeschreven voor een eerste opleiding (eerste bacheloropleiding, eerste masteropleiding, eerste voorbereidingsprogramma of eerste schakelprogramma) in het hoger onderwijs. Alle gevolgde opleidingen in binnen- en buitenland tellen mee. Een (verkorte) educatieve masteropleiding (EduMa) en het schakel- of voorbereidingsprogramma hiervan komen ook in aanmerking.
 • Bij de dossieropbouw wordt onderzocht of je voldoet aan de studievoortgangsvoorwaarden en financiële voorwaarden. Voor het financieel onderzoek wordt rekening gehouden met het werkelijk beschikbaar inkomen en gevolgen van een recente scheiding, inkomensverlies van je ouders, medische kosten, loonbeslag of schuldbemiddeling, voorzien in je eigen onderhoud, ...
Uitstel

Uitstel van betaling

Ontving je tijdens het school- of academiejaar 2019-2020 geen schooltoeslag of studietoelage, dan kom je misschien toch in aanmerking voor een verminderd starttarief (het beurstarief) bij een wijziging in je gezinssituatie na 2018 of een daling van de gezinsinkomsten in 2020.

Een aanvraag om te starten met het beurstarief dien je onmiddellijk na je inschrijving in bij de Sociale dienst.  Je aanvraag kan enkel in behandeling genomen worden als de studietoelage voor het academiejaar 2020-2021 is aangevraagd. Er moet ook  (minimum) EUR 111,90 betaald zijn.

Heb je vorig jaar een bijna-beurstarief betaald? Dan kan je ook starten met het beurstarief en uitstel van betaling van het saldo van je studiegeld vragen bij de Sociale dienst onder dezelfde voorwaarden.

Spreiding

Spreiding van betaling

Kom je, al dan niet na onderzoek door de sociale dienst, niet in aanmerking voor uitstel van betaling dan kan je tussen 1 augustus en 1 november  een gemotiveerde aanvraag tot spreiding van betaling indienen via de helpdesk van de Centrale Onderwijsadministratie. Gebruik je UAntwerpen-mailadres en je correcte studentennummer om de aanvraag in te dienen.  

Om in aanmerking te komen voldoe je aan volgende voorwaarden:

 • Je bent ingeschreven met een diplomacontract voor minstens 40 studiepunten.
 • Je moet het variabele studiegeldtarief van minstens EUR 11,7 per studiepunt betalen.
 • Er moet voor academiejaar 2020-2021 minstens EUR 320 van het studiegeld betaald zijn en in SisA zichtbaar zijn.

Als je aanvraag is goedgekeurd, wordt een spreidingsovereenkomst opgemaakt waarbij het studiegeld in enkele schijven kan betaald worden (minimum 320 euro per 2 maanden). Enkel na het afsluiten van de spreidingsovereenkomst is de spreiding van toepassing. Uiterlijk einde maart van het academiejaar moet het studiegeld volledig betaald zijn. Hou je zeker aan de afgesproken voorwaarden anders vervalt de overeenkomst en is het openstaande saldo onmiddellijk verschuldigd.  

Studenten die (voorlopig) het beurs- of bijna-beurstarief betalen, studenten met een credit- of examencontract en studenten die een verlaagd studiegeld betalen komen niet in aanmerking.

De voorwaarden kunnen verschillen voor opleidingen met verhoogd studiegeld.

 

Alternatieve fondsen

Alternatieve fondsen

Via Centen voor studenten vind je een overzicht van studiebeurzen via alternatieve fondsen en stichtingen.

 • Fonds Dieter van de Koning Boudewijnstichting verleent steun (financieel en/of coaching) aan jongeren uit een problematische familiesituatie (voornamelijk uit de Bijzondere Jeugdzorg).
 • Fonds Tinne Boes van de Koning Boudewijnstichting verleent steun aan jongeren, die omwille van hun moeilijke sociale- of leefomstandigheden onvoldoende kansen krijgen.
 • ... 
Internationale studenten

Internationale studenten

 • Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden voor een studietoelage van de Vlaamse overheid?
  Soms kom je in aanmerking voor een voorschot op je studietoelage, verminderd studiegeld of een sociale toelage. Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden.
   
 • Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarden voor een studietoelage van de Vlaamse overheid?
  Je hebt geen recht hebt op (voorschot op) een studietoelage, verminderd studiegeld of een sociale toelage van de universiteit. Je moet zelf over voldoende middelen beschikken om je studie en kosten van levensonderhoud te betalen.
  • Personen die geen onderdaan zijn van de EU/EER moeten over voldoende bestaansmiddelen beschikken om een verblijfsrecht te bekomen. Eén van de mogelijkheden om dit te bewijzen is een tenlasteneming door een persoon in België of in het buitenland. De verbintenis tot tenlasteneming houdt in dat de garant alle kosten van verblijf, gezondheidszorgen, studie en repatriëring op zich neemt. Indien je schulden maakt of gerepatrieerd wordt, kan de garant aangesproken worden voor de kosten. 
  • Wanneer je beroep doet op de Belgische overheid (OCMW ) voor ondersteuning zal een einde worden gemaakt aan je verblijfsrecht. Ook als Unieburger kan je je verblijfsrecht verliezen als je student bent en een  beroep doet op het OCMW. De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt eerst alle elementen van het dossier: de eventueel tijdelijke aard van je problemen, de duur van je verblijf, je persoonlijke situatie, het bedrag van de toegekende steun. Het Agentschap Integratie en Inburgering informeert je over het Vreemdelingenrecht (verblijfsprocedures en rechten van niet-Belgen). Contacteer het Agentschap Integratie en Inburgering bij vragen.

​Voor spreiding studiegeld zijn de nationaliteitsvoorwaarden niet bepalend, enkel de studie die je volgt is van belang. Vraag meer info bij de Centrale Onderwijsadministratie.