Side header image

Financiële ondersteuning van de Universiteit Antwerpen

Bij de Sociale Dienst kan je onder bepaalde voorwaarden terecht voor financiële hulp, maar dit enkel voor het lopend academiejaar: een voorschot op je studietoelage, vermindering van het studiegeld of een tussenkomst in je studiekosten. 

Hieronder krijg je informatie en een overzicht van de voorwaarden waaraan je moet voldoen om er een beroep op te kunnen doen.

Voorschot op je studietoelage

De grootste studiekosten heb je vaak aan het begin van het academiejaar. De studietoelagen zijn dan nog niet uitbetaald. Via de Sociale Dienst kan je een voorschot krijgen op je studietoelage van het lopend academiejaar. Dit kan oplopen tot 50% van het uiteindelijke beursbedrag.

 • Aanvragen voor deze toelage kunnen vanaf eind augustus ingediend worden bij de Sociale Dienst. Je studieprogramma van het academiejaar 2019-2020 moet zichtbaar zijn in SisA. Studenten die deelnemen aan de zittijd van augustus/september moeten wachten met de aanvraag tot na de examens en proclamatie.
 • Voldoe je aan alle voorwaarden (nationaliteits- pedagogische en financiële voorwaarden) om een studietoelage te krijgen, dan kan je in aanmerking komen voor een voorschot.

Verminderd studiegeld

Je krijgt een studietoelage
Als je een studietoelage krijgt, betaal je automatisch verminderd studiegeld. Opgelet, je studiegeld wordt pas herberekend tot het beurstarief na de toekenning van de studietoelage.

Je hebt geen recht op een studietoelage
Heb je geen recht op een studietoelage, dan kan je onder bepaalde voorwaarden toch in aanmerking komen voor verminderd studiegeld:

 • Als je studietoelage wordt geweigerd omwille van de pedagogische voorwaarden kan je misschien wel genieten van verminderd studiegeld als je aan de financiële voorwaarden voldoet.  Contacteer de Sociale Dienst voor meer informatie.
 • Als  je geen studietoelage krijgt omdat het inkomen te hoog is, kan je  in aanmerking komen voor verminderd studiegeld als het verschil tussen het referentie-inkomen voor de berekening van de studietoelage en de maximumgrens voor jouw leefeenheid (gezin) niet groter is dan 3166 EUR (bedrag 2018-2019). Je betaalt het bijna-beurstarief.  De Afdeling Studietoelagen brengt de onderwijsinstelling op de hoogte van je status van bijna-beursstudent. Het is dus belangrijk dat je een aanvraag voor een studietoelage indient als je in deze situatie verkeert.
 • Als je geen studietoelage ontvangt omwille van het kadastraal inkomen, kan je misschien toch in aanmerking komen voor een vermindering van het studiegeld: het bijna-beurstarief.  Doe in dit geval na de beursweigering een aanvraag voor verminderd studiegeld bij de Sociale Dienst. Opgelet: Je komt enkel in aanmerking voor verminderd studiegeld als de maximumgrens voor de berekening van je studietoelage met niet meer dan 3166 EUR (bedrag 2018-2019) overschreden wordt!  Dit is nieuw vanaf het academiejaar 2018-2019. Deze aanpassing werd gedaan conform de regelgeving. De werkwijze die voordien werd toegepast werkte anders dan regelgevend beschreven.  De Afdeling Studietoelagen zal de onderwijsinstelling ook niet altijd  op de hoogte brengen van wie faalt op de KI-test.   Het is dus belangrijk dat je zelf stappen zet als je in deze situatie verkeert.

Wanneer zijn de pedagogische voorwaarden niet vervuld?

 • Je volgt een opleiding die geen recht geeft op een studietoelage, zoals een 2e initiële master (uitgezonderd een Educatieve master vanaf 2019-2020).
 • Je bent niet ingeschreven met een diplomacontract, maar met een creditcontract. 
 • Je neemt minder dan 27 studiepunten op (en je zit niet in een diplomajaar of bent erkend door de afdeling studietoelagen als 'zieke student'…). 
 • Je hebt geen studietoelagekrediet en je jokerkrediet is volledig opgebruikt.

Studenten met een examencontract, studenten die een voortgezette opleiding (vb. master-na-master) volgen of die een opleiding met verhoogd studiegeld volgen, kunnen niet genieten van verminderd studiegeld.

Financiële bijstand

 • Een andere vorm van financiële bijstand is een toelage die je niet hoeft terug te betalen. Studenten die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en/of hun studiekosten te betalen, kunnen zo’n toelage aanvragen. Deze tussenkomst wordt steeds berekend op basis van het werkelijk beschikbaar inkomen. We houden rekening met bv. een recente scheiding of inkomensverlies van je ouders, medische kosten, loonbeslag of schuldbemiddeling, moeilijkheden thuis waardoor je alleen in je onderhoud moet voorzien… Of je een toelage krijgt en welk bedrag hangt ook af van andere elementen: je studiehistoriek en –voortgang, en je eigen inspanningen om het budget in evenwicht te brengen.
   
 • Elke situatie vereist een individueel onderzoek en deze toelagen worden toegekend na een grondig sociaal en financieel onderzoek. De gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld. Aanvragen voor een dergelijke toelage moeten uiterlijk op 1 mei van het academiejaar ingediend worden. Let wel: op die datum moet het dossier helemaal volledig zijn, en alle gevraagde info en attesten bevatten!  Om hiervoor een aanvraag in te dienen moet je tegelijkertijd voldoen aan volgende voorwaarden:
  • Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden, die gelden voor het verkrijgen van een studietoelage. 
  • Je bent ingeschreven voor een eerste opleiding: een 1e bachelor, een 1e master, een voorbereidingsprogramma, schakelprogramma  Alle gevolgde opleidingen (in binnen- en buitenland) tellen mee om deze voorwaarde te controleren.  Heb je al een diploma behaald in het hoger onderwijs en wil je nog een (verkorte) educatieve masteropleiding (EduMa) volgen, dan kan je nog wel in aanmerking komen. Deze uitzondering geldt ook voor het  schakel-of voorbereidingsprogramma van de EduMa.
  • Je bent ingeschreven met een diplomacontract. 
  • Je neemt minstens 27 studiepunten op (uitzondering: diplomajaar en zieke studenten, conform regelgeving Groeipakket en studietoelagen).