Iedereen die in België woont en/of werkt is verplicht zich te verzekeren tegen ziekte. Studenten zijn meestal als persoon ten laste (via hun ouders) verzekerd.

Hoe wordt je ziekteverzekering geregeld?

Hoe wordt je ziekteverzekering geregeld?

1. Je bent als persoon ten laste (via je ouders) tegen ziekte verzekerd onder volgende voorwaarden:

 • Je bent jonger dan 25
 • Je geeft recht op gezinsbijslag

2. Je bent jonger dan 25 en je werkt ?

Er zit een maximum op de toegelaten inkomsten om “persoon ten laste” voor de ziekteverzekering te kunnen zijn. Je moet je ook zelf aansluiten als je jonger bent dan 25 en een werkloosheidsuitkering krijgt.

3. Je bent ouder dan 25 ?

Woon je nog thuis (of woon je zelfstandig), dan moet je zelf een ziekteverzekering afsluiten.

4. Je bent samenwonend of gehuwd? 

 Studenten kunnen ingeschreven worden als ‘persoon ten laste’ van een gerechtigde partner. 

5. Zelf een ziekteverzekering afsluiten

Dit kan als student of als resident. Er zijn 2 mogelijkheden om te kunnen genieten van deze verzekering: ofwel word je lid van 1 van de 5 ziekenfondsen ofwel sluit je je aan bij de Hulpkas voor ziekte-en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

 • De HZIV?
  De HZIV biedt enkel de verplichte verzekering aan en geen aanvullende verzekering.  De aansluiting is gratis indien je wettelijke verblijfplaats in België ligt en je geen officieel inkomen hebt. Als je wel een inkomen hebt, betaal je een bijdrage die in verhouding staat met je inkomen. Voor studenten met wettelijke verblijfplaats in het buitenland gelden specifieke voorwaarden. Vraag meer info bij de HZIV.
   
 • De ziekenfondsen?
  De ziekenfondsen bieden wel een aanvullende verzekering aan voor een uitbreiding van je basis ziektekostenverzekering. Voor deze aanvullende verzekering betaal je een bijdrage (= de mutualiteitsbijdrage). In ruil krijg je extra voordelen, tegemoetkomingen en diensten aangeboden , onder meer voor vaccins, lenzen, correctieglazen, personenalarmsystemen, logopedie, orthodontie, vervoer met ziekenwagen, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur, implantaten, ziekenhuisopnames, inentingen, de aansluiting bij een sportclub, geboortes, adopties, tandverzorging, jeugdvakanties, en zorgverblijven.

Daarnaast  krijg je ook bijstand in het buitenland, kan je gebruik maken van een dienst thuisoppas, thuisonderwijs voor zieke kinderen en medisch materiaal. Contacteer de ziekenfondsen voor een volledig overzicht.

Het bedrag van de de te betalen mutualiteitsbijdrage verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Als je wordt ingeschreven als student, betaal je nog een vast bedrag bovenop je mutualiteitsbijdrage (= 66,56 EUR per kwartaal in 2022). Je kan ook worden ingeschreven als 'resident'. Als je geen officieel inkomen hebt of een inkomen onder het bestaansminimum, betaal je dan enkel de mutualiteitsbijdrage.

De aanvullende verzekering is geen verplichte verzekering maar ze is niet facultatief als je je wil verzekeren via een ziekenfonds. Als je de bijdrage niet betaalt, kan je geen lid worden van een ziekenfonds.

Op de website van het RIZIV vind je een overzicht van alle ziekenfondsen. 

Bijkomende hospitalisatieverzekering?

Heel wat mensen nemen daarnaast een bijkomende hospitalisatieverzekering om zo het risico op hoge medische kosten te beperken. Je kan een dergelijke verzekering bij je ziekenfonds aanvragen. Ook privéverzekeraars bieden bijkomende hospitalisatieverzekeringen aan (bv. Ethias). 

Zorgverzekering?

Iedereen die 25 jaar of ouder is en in Vlaanderen woont of niet in België woont maar onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid (uitgezonderd de buitenlandse studenten), moet verplicht aansluiten bij een zorgkas. De uitvoering van de zorgverzekering laat de overheid over aan 7 erkende zorgkassen. Alle ziekenfondsen hebben zo een erkende zorgkas.

‘Wonen’ in Vlaanderen betekent ingeschreven zijn in Rijks- of Vreemdelingenregister van een stad of gemeente in Vlaanderen. Ben je verzekerd via de HZIV, dan kan je niet aansluiten bij een ziekenfonds voor je zorgverzekering. In dat geval neem je een zorgverzekering bij de Vlaamse Zorgkas.

Wanneer (en hoe) kan je als buitenlandse student een ziekteverzekering bekomen?

Je inschrijving en terugbetaling van medische kosten in België is afhankelijk van je land van herkomst.

Je bent een inwoner van de EER?

Als inwoner van een land behorend tot de EER dien je vooraf aan je afreis naar België een Europese Ziekteverzekeringskaart af te halen bij je ziekteverzekeringsinstelling. Enkel indien je medische kosten hebt (je hebt geneesmiddelen gekocht, een bezoek aan een arts gebracht….) ga je langs bij een Belgisch ziekenfonds.
 
Bij consultatie van een arts of specialist ontvang je een ‘getuigschrift voor ver­strekte hulp’. Breng dit getuigschrift, samen met je EZVK mee naar het ziekenfonds. Denk ook aan je bankrekeningnummer. Indien je alleen over een buitenlands rekeningnummer beschikt, breng je het International Bank Account Number (IBAN) en de BIC- of SWIFT-code mee samen met je internationaal paspoort.
 
Wanneer je buitenlandse ziekteverzekering geen Europese Ziekteverzeke­ringskaart (EZVK) kan afleveren of je een ander document ontvangt, zal een inschrijving in het Belgisch ziekenfonds meestal noodzakelijk zijn. Neem dan zo snel mogelijk met een ziekenfonds contact op na je aankomst in België. Breng het document mee, je bankrekeningnummer en je internationaal paspoort. Zij onderzoeken dan hoe je moet ingeschreven worden en welke bijdrage je mo­gelijk moet betalen.

Je komt uit Nederland?

Als je als student naar het buitenland gaat enkel voor studiedoeleinden, je neemt géén bijbaantje, dan blijf je gewoon basisverzekeringsplichtig in Nederland. Daarbij maakt het niet uit hoe lang je naar het buitenland gaat om te studeren. Er verandert dan niets aan de basisverzekeringsplicht. 
 
De EZVK (= EU Healthcard) biedt voldoende dekking. Als je in België een bijbaantje neemt verandert de situatie. Je bent dan economisch actief in het buitenland en daarmee vervalt je basisverzekeringsplicht in Nederland. 
 

Je land van herkomst behoort niet tot de EER?

Wanneer je in België komt studeren als een niet-EER burger, is een inschrij­ving in het Belgisch bevolkingsregister en de Belgische ziekteverzekering verplicht en zal je een  bijdrage moeten betalen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie zijn er twee mogelijkheden om aan te sluiten:

 • Inschrijving als ‘student’: deze inschrijving is vooral bedoeld voor studenten die voor een kortere periode in België studeren. De voor­waarde is dat je beschikt over een verklaring van de onderwijsinstelling dat je ingeschreven bent voor de opleiding.
   
 • Inschrijving als ‘resident of verblijvende in België’: de meeste studenten kunnen zich inschrijven onder dit statuut. Voorwaarde: beschikken over een (tijdelijke) Belgische vreemdelingenkaart.

Identificatiebewijs voor de ziekteverzekering

Je eID geldt als identificatiebewijs voor de ziekteverzekering. Als je geen eID hebt, krijg je een ander electronisch identificatiebewijs.  De kaart heb je nodig in het ziekenhuis en bij aankoop van geneesmiddelen in de apotheek. Bewaar deze zorgvul­dig! 

Welke kosten worden terugbetaald?

De Belgische ziekteverzekering voorziet in een terugbetaling van de (Belgische) medische kosten. De ziekteverzekering neemt gemiddeld ongeveer 75% ten laste. De verzekeringstegemoetkoming in de verstrekkingskosten varieert voornamelijk volgens de aard van de verstrekking, het statuut van de verzekerde en de hoedanigheid van de zorgverlener.
 
In de meeste gevallen wordt niet het volledige bedrag terugbetaald. Vaak moet je een persoonlijk aandeel betalen, het zogeheten 'remgeld'. In principe bedraagt het persoonlijk aandeel of 'remgeld' 25%. Het kan hoger liggen afhankelijk van het type verstrekking. Sommige (levensnoodzakelijke) medische kosten worden volledig terugbetaald.
 
De terugbetaling vanuit de wettelijke ziekteverzekering gebeurt achteraf op basis van het getuigschrift van verstrekte hulp. Kleef hierop je identificatieklever (deze heb je ontvangen bij de inschrijving in het ziekenfonds) en bezorg dit document aan het ziekenfonds. Bij spoedgevallen kan je ook rechtstreeks via de spoedgevallendienst in het ziekenhuis terecht. Maak hier echter geen oneigenlijk gebruik van. Tijdens het weekend zijn wachtdiensten van huisartsen actief.

Ambulante verzorging bij artsen, specialisten, tandartsen

Je kan in België vrij je zorgverstrekker kiezen. Artsen vind je terug in privé praktijken of zijn verbonden aan een ziekenhuis. Neem steeds cash geld mee naar de arts. Na consultatie betaal je onmiddellijk zijn ereloon. Slechts weinig artsen werken met een elektronische betaalkaart.
 
Als je naar een dokter gaat of andere geneeskundige verzorging krijgt, moet je dus in principe eerst het totale bedrag betalen in ruil voor een doktersattest of getuigschrift. Daarmee stap je naar de verzekeringsinstelling (het ziekenfonds), die een deel terugbetaalt. Opgelet: sommige zorgverstrekkers onderhandelden vaste tariefafspraken met de ziekenfondsen (= geconventioneerde artsen).
 
De geneesheren, tandartsen,... die deze akkoorden aanvaarden worden geconventioneerde zorgverstrekkers genoemd. Zij engageren zich om de overeengekomen tarieven te respecteren tenzij je als patiënt bijzondere eisen stelt, bv. een consultatie op afspraak. De zorgverstrekkers die de akkoorden niet aanvaarden worden niet-geconventioneerde zorgverstrekkers genoemd. Zij kunnen hun honorarium vrij bepalen dat meestal hoger ligt dan het officiële tarief.

Bovendien kunnen geneesheren en tandartsen ook gedeeltelijk geconventioneerd zijn d.w.z. dat ze zich slechts voor bepaalde uren, dagen en/of plaatsen aan het akkoord houden. Om nare verrassingen te vermijden bij het ontvangen van je factuur, informeer je best op voorhand of je zorgverstrekker geconventioneerd is of niet.

Geneesmiddelen

Bij de apotheek geldt een andere regeling dan bij de dokter. In de apotheek hoef je met een voorschrift van een erkend geneesheer niet het volledige bedrag te betalen, maar worden de terugbetalingstarieven direct toegepast (derdebetalersregeling). Je betaalt dus gewoon meteen het remgeld. Een aantal geneesmiddelen is terugbetaalbaar door de wettelijke ziekteverzekering. Vraag info bij je arts. Voor deze geneesmiddelen en de terugbetaling ervan heb je een voorschrift van de arts nodig en je identificatiebewijs van de ziekteverzekering.

Wat staat er op het geneesmiddelenvoorschrift?

Naam van de dokter - naam van de patiënt - voorgeschreven geneesmiddelen - stempel met adres van de dokter - datum en handtekening van de dokter. Het geneesmiddelenvoorschrift en je eID neem je mee naar de apotheker.
 

Welke kosten worden niet terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering?

Niet alle medische zorgen worden terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering. Hierbij een overzicht van de meest voorkomende kosten: alle supplementen die door niet-geconventioneerde zorgverstrekkers worden aangerekend, extra kosten voor een één- of tweepersoonskamer bij ziekenhuisopname , ambulancevervoer. Voor sommige kosten is er wel een terugbetaling voorzien vanuit de extra voordelen en diensten van de ziekenfondsen. Vraag info bij je ziekenfonds .

(Dag)hospitalisatie

Je persoonlijk aandeel in de hospitalisatie kosten wordt vooral beïnvloed door de keuze van het ziekenhuis en het type van de kamer. Een opname in een éénpersoonskamer kost beduidend meer dan in een meerpersoonskamer. Informeer je vooraf en neem bij opname steeds je eID kaart mee. Op die manier kan de tussenkomst vanuit de wettelijke ziekteverzekering rechtstreeks worden afgerekend met het ziekenfonds en betaal je enkel je persoonlijk aandeel.

Kostenplaatje ziekteverzekering?

Een student uit de EER die een Europese Ziekteverzekeringkaart (EZVK) kan voorleggen en maximaal 1 jaar in België verblijft, kan zich bij een Belgisch ziekenfonds aansluiten zonder verdere bijdrageverplichtingen. Alle andere studenten moeten betalen. Het bedrag is afhankelijk van je status (student of resident) en je inkomen. Het ziekenfonds zal nagaan wat voor jou de meest voordelige formule is.

Meer info?

Meer info?
Contacteer één van de ziekenfondsen of het HZIV. Je bent vrij om je verzekeringsinstelling te kiezen. Hun werking is gelijkaardig. De bijdrage die je betaalt kan een beetje variëren , maar er zijn slechts zeer kleine verschillen.

 • Ellermanstraat 74, 2060 Antwerpen (Park Spoor Noord) of Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen (Christelijke Mutualiteit)
 • Rubenslei 4, 2018 Antwerpen of Oude Vaartplaats 50, 2000 Antwerpen (Helan)
 • Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen (Liberale Mutualiteit)
 • Nationalestraat 130a, 2000 Antwerpen (Socialistische Mutualiteit ‘De Voorzorg’) 

Specifiek voor buitenlandse studenten
Alle hierboven vermelde informatie is ook voor buitenlandse studenten relevant.