Kerncompetenties

1. De master zet zelfreflectie en ethisch bewustzijn in als middelen om eigen handelen, functioneren en ontwikkeling in lijn te houden met de evoluties in de wetenschappen en het C/R- werkveld. De master heeft de attitude en de zelfsturing ontwikkeld om levenslang en levensbreed te blijven leren.

2. De master functioneert in een veilig, duurzaam, multicultureel, internationaal en transdisciplinair (projectmatig) samenwerkingsverband en weet de bijdrage van verschillende disciplines en medewerkers te integreren tot het beste omvattende concept voor de C/R van het erfgoed, rekening houdend met de omstandigheden en vigerende regelgeving.

3. De master identificeert erfgoedwaarden samen met de diverse stakeholders daarbij steunend op kritische inzichten in de geschiedenis, de actuele opvattingen over erfgoedzorg en de eigen reflectie met het oog op het doorgeven van betekenissen naar de toekomst.

4. De master documenteert, analyseert en onderzoekt aspecten van, plannen of concepten voor de C/R van erfgoed, gebruik makend van de beschikbare bronnen, hulpwetenschappen en methoden. De master formuleert heldere onderzoeksvragen en gebruikt de geëigende methodologieën of de gepaste technieken in functie van het onderzoek. De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd en geïntegreerd tot een wetenschappelijk, overzichtelijk en gestructureerd geheel.

5. De master bezit een geavanceerde/innovatieve kennis van en inzicht in de technieken en methoden van onderzoek, strategie, conservatie- en restauratiepraktijken m.b.t. erfgoed en weet wanneer en hoe ze worden toegepast.

6. De master ontwikkelt nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden (i.s.m. het werkveld) en levert daarmee een effectieve en zinvolle bijdrage aan het wetenschappelijke erfgoed- en/of C/R-onderzoek of -praktijk.

7. De master ontwerpt realistische, duurzame en adequate concepten voor het behoud, beheer en ontsluiting van erfgoed in zijn gehele contextuele complexiteit. De concepten zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en in lijn met de geïdentificeerde erfgoedwaarden. De master evalueert en beargumenteert de voorgestelde erfgoedconcepten kritisch.

8. De master communiceert en adviseert helder en wetenschappelijk over de conservatie-restauratie van en over erfgoed(objecten). De master houdt rekening met de huidige en toekomstige belangen van de diverse stakeholders en het doelpubliek.