Kerncompetenties van de master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT

In de master industriële wetenschappen: elektronica-ICT staan de volgende doelstellingen centraal.

Algemene competenties

Technology Expert

1. De master kan een complex technisch probleem aanpakken op basis van gevorderde internationaal actueel-wetenschappelijke kennis en technologische knowhow van de eigen discipline.

2. De master kan bestaande kennis en technologie creatief operationaliseren en combineren in een concreet probleem, en handelt daarbij met oog voor realisme en efficiëntie (ingenieursattitude).

3. De master kan een complex technisch ontwerp systematisch en nauwgezet uitwerken, rekening houdend met onvolledige, redundante of tegenstrijdige randvoorwaarden.

4. De master zet de verworven multidisciplinaire kennis en vaardigheden in voor een discipline-eigen technisch probleem in complexe en in onvoorspelbare omstandigheden.

Researcher

5. De master kan doelgericht wetenschappelijke informatie verzamelen en deze integreren in zelf gegenereerde onderzoeksresultaten.

6. De master kan zelfstandig en nauwgezet onderzoek creatief concipiëren, plannen, uitvoeren en erover rapporteren en daarbij gepaste, complexe methoden selecteren.

7. De master lost complexe technische problemen op vanuit een kritische, onderzoekende houding, kan gemaakte keuzes verantwoorden en de eigen expertise evalueren en ontwikkelen.

Teamworker

8. De master kan meertalig verbaal, schriftelijk en grafisch communiceren over het eigen vakgebied, zowel met vakspecialisten in een multidisciplinair team als met leken.

9. De master beschikt over de sociale en communicatieve vaardigheden om een leidinggevende en motiverende rol op te nemen in een team.

10. De master bezit de basisvaardigheden om projectmatig te werken als teamlid en als manager.

Citizen

11. De master houdt in het eigen handelen rekening met de globale internationale context, met aandacht voor economie, maatschappelijke context, ecologie, ethiek, veiligheid en duurzaamheid.

Specifieke competenties elektronica-ICT

Technology Expert

12. De master kan een industrieel elektronisch systeem concipiëren, analyseren, ontwerpen, implementeren en hierover reflecteren door integratie van state-of-the-art hardware-, software- en communicatietechnologie.

13. De master volgt tijdens het ontwerpen de aangewezen (industriële) processen, methodes en testprocedures om tot een realisatie te komen.

14. De master houdt bij het ontwerpproces rekening met de niet-functionele vereisten die eigen zijn aan de beperkingen van het ontwerp.