Kerncompetenties

1. De master zet (zelf)reflectie en ethisch bewustzijn in als middelen om zijn handelen, functioneren en ontwikkeling in lijn te houden met de evoluties in de wetenschap en het werkveld. Hij/zij heeft de attitude/zelfsturing ontwikkeld om levenslang en levensbreed te blijven leren en zijn expertise te delen.

2. Samen met de stakeholders identificeert de master de domeinspecifieke erfgoedwaarden. Kritische inzichten in de geschiedenis, de actuele opvattingen over erfgoedzorg, de huidige en toekomstige belangen van de diverse stakeholders en een reflectie met het oog op het doorgeven van betekenissen naar de toekomst staan daarbij centraal.

3. De master onderzoekt (identificeert, documenteert en analyseert) individueel of in team het erfgoedobject en zijn problemen (of aspecten daarvan) en maakt daarbij gebruik van de beschikbare bronnen, de hulpwetenschappen, de geëigende methodologieën en de gepaste technieken. Hij/zij kan de verschillende onderzoeksresultaten interpreteren en integreren tot een wetenschappelijk, overzichtelijk en gestructureerd geheel.

4. De master ontwerpt, eventueel in samenwerking met andere experten, realistische, duurzame en adequate plannen en concepten voor het erfgoed in zijn gehele contextuele complexiteit en vertaalt ze tot uitvoerbare projectplannen. Hij/zij maakt daarbij gebruik van up to date technologie en academisch onderbouwde theoretische inzichten in functie van erfgoedwaarden en houdt daarbij rekening met alle randvoorwaarden.

5. De master kan erfgoedplannen en -concepten kritisch evalueren en er op een heldere en bevattelijke wijze over communiceren met opdrachtgever(s), stakeholders en derden.

6. De master functioneert in multicultureel, internationaal, interdisciplinair samenwerkingsverband en weet de bijdrage van verschillende disciplines en medewerkers te integreren tot het beste omvattende concept voor het erfgoed, rekening houdend met de vigerende omstandigheden, beleidskaders en regelgeving.

7. De master organiseert en coördineert de interdisciplinaire samenwerking en beheert de technische, wetenschappelijke, ethische, socio-economische, juridisch-administratieve, beleidsmatige en communicatieve (deel)aspecten ervan.

8. De master draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden met betrekking tot het erfgoedonderzoek of de erfgoedpraktijk in samenwerking met het werkveld.