Opleidingsinfo

Hoe ziet je opleiding eruit?

Master brengt je een stap verder na professionele bachelor

Tijdens de professionele bacheloropleiding sociaal werk wordt aandacht besteed aan praktische vaardigheden en oplossingsgericht functioneren. Deze opleiding heeft in eerste instantie tot doel om de studenten de nodige vaardigheden bij te brengen om probleemoplossend en professioneel de vragen van cliënten te beantwoorden.

Als master in het sociaal werk heb je een andere rol. Je moet beschikken over een breder perspectief en moet een ruimere waaier aan oplossingen en methodieken kennen en beheersen. Deze vertrekpositie zal je in staat stellen om binnen een organisatie of dienst beleidsvoorbereidend en -ondersteunend te werken.

Je kracht en deskundigheid als master in het sociaal werk is dat je een breed theoretisch inzicht in de verhouding individu-samenleving kan koppelen aan de dagelijkse praktijk van hulpverlening en dienstverlening.

 • Je verenigt kennis en kunde op vlak van begeleiding van sociaal-agogische processen, organisatiekunde, (strategische) planning, methodiekontwikkeling en -implementatie.
 • Je hanteert daarvoor wetenschappelijke inzichten en methoden van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek.
 • Je bent in staat een visie te ontwikkelen, methoden uit te diepen en te verrijken.
 • Daarenboven beheers je de taal om dit alles ook door te geven aan de veldwerkers van de organisatie.

Algemene doelstellingen van de master sociaal werk

 • Analyse
  Om beleidsondersteunende, beleidsvoorbereidende of leidinggevende functies waar te maken is het nodig dat masters sociaal werk inzicht hebben in de verwevenheid van het sociaal werk en de samenleving waarin het opereert.

  Ze moeten de theorieën en analysekaders kennen die een rol spelen in de verantwoording van het (stedelijk) sociaal beleid. Daarnaast moeten ze deze kaders kunnen confronteren met de praktijk van het sociaal werk.

  Het zijn deskundigen die in staat zijn op systematische wijze problemen en interventies te analyseren.
 • Methodische diepgang van het professionele handelen
  Professionele dienstverlening betekent niet langer enkel dat goed opgeleide sociaal werkers dit uitvoeren, maar ook dat het gepland, gecoördineerd, geëvalueerd en gemeten wordt. Dit maakt het noodzakelijk om met een zekere afstand te reflecteren over de uitgangspunten en methoden van het sociaal werk.

  De master sociaal werk moet een overzicht hebben van de beschikbare know-how en moet de gepaste middelen kunnen kiezen en aanwenden, die leiden tot een effectief en efficiënt beleid van de organisatie waar hij werkzaam is.
 • Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
  Net als in de gezondheidszorg wordt er in het sociaal werk gestreefd naar het nuttig aanwenden van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de beleids- en praktijkontwikkeling.

  De masterstudent leert professioneel om te gaan met onderzoeksresultaten en om zelf praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren.

  Toch is het profiel van de opleiding niet dat van een wetenschappelijke onderzoeksmaster, maar wel dat van een academisch breed vormende, maatschappelijk geëngageerde opleiding. De afgestudeerden wensen een rol te spelen in de explicitering van het waarom en hoe van het sociaal werk en daardoor bij te dragen tot de verdere professionalisering van het beroep.
 • Aansturen van een (multidisciplinair) team
  Het profiel van de opleiding is niet dat van een managementopleiding. Verschillende opleidingsonderdelen reiken kaders aan en leren competenties aan die voorbereiden op het leidinggeven in het middenmanagement. Deze competenties liggen op het vlak van de theoretische kaders van management en niet op het vlak van het concrete inoefenen van managementinstrumenten.

Onderzoek in de opleiding

Masterproef

De masterproef (of de scriptie) is een bijzonder belangrijk opleidingsonderdeel van de masteropleiding. Je werkt er gedurende het hele jaar intensief aan.

De scriptie begint met een probleem, dat vervolgens systematisch wordt onderzocht en ten slotte leidt tot aanbevelingen die worden gestoeld op onderzoeksresultaten.

Een geslaagde scriptie toont aan dat je de verworven inzichten uit de vakliteratuur en de opleidingsonderdelen kan integreren bij de uitwerking van een zelf gekozen problematiek. Uiteraard gaat het hierbij niet uitsluitend over de kennis die werd opgedaan tijdens de masteropleiding, maar ook over de kennis opgedaan tijdens de professionele bacheloropleiding.

Bij de start van het masterjaar krijg je een ‘leidraad bij het schrijven van een scriptie’.

Praktijk in de opleiding

Omdat een groot aantal studenten al enige jaren werkervaring hebben opgedaan, is er een constante link tussen theorie en praktijk.

In verschillende opdrachten (papers, scriptie…) krijg je de ruimte om je eigen expertise en interesse wetenschappelijk uit te werken, zodat er ook een meerwaarde ontstaat voor een latere toepassing in de praktijk.