Kerncompetenties van de bachelor in de wiskunde

In de bachelor wiskunde staan de volgende doelstellingen centraal.

De bachelor beheerst de taal van de wiskunde.

1. De bachelor begrijpt de formulering van een wiskundige tekst in termen van definities, stellingen en bewijzen.

2. De bachelor kan logisch redeneren met wiskundige symbolen.

De bachelor kan zelfstandig met de verworven kennis een wiskundig probleem oplossen.

3. De bachelor kan een bestaande wiskundige redenering volgen, analyseren en hiaten onderkennen.

4. De bachelor kan reële problemen op kennisniveau abstraheren en vertalen naar een wiskundige context.

5. De bachelor kan, om wiskundige problemen te analyseren en op te lossen, zelfstandig de nodige (anderstalige) informatie verzamelen, verwerken en kritisch beoordelen.

6. De bachelor is in staat en heeft de nodige rekenvaardigheden om zelf een correcte wiskundige bewijsvoering op te bouwen.

7. De bachelor kan bij het oplossen van wiskundige problemen kritisch reflecteren over het oplossingsproces en het eindresultaat.

8. De bachelor kan binnen een afgelijnd kader een eenvoudig wiskundig project plannen en uitvoeren en kan literatuur raadplegen.

De bachelor kan vlot mondeling en schriftelijk wetenschappelijk rapporteren.

9. De bachelor kan een correcte wiskundige tekst schrijven.

10. De bachelor kan de essentie van een wiskundige theorie overbrengen aan vakgenoten.

De bachelor heeft zich een wiskundig/wetenschappelijke houding eigen gemaakt.

11. De bachelor kent verschillende wiskundige deelgebieden en kan vakoverschrijdend redeneren.

12. De bachelor kan op een creatieve manier deductief en logisch redeneren.

13. De bachelor kan zowel zelfstandig als in groepsverband werken.

14. De bachelor heeft diens kennis verbreed binnen een andere wetenschappelijke discipline waaronder informatica, fysica, economie of biologie.

De bachelor heeft een basiskennis op gebied van de informatica.

15. De bachelor kan werken met courante wiskundige software.

16. De bachelor heeft een kennis van een programmeertaal en kan zelfstandig wiskundige algoritmes implementeren in deze taal.