Studiepunten zijn dé rekeneenheid binnen het Vlaamse hoger onderwijs.

De rekeneenheid voor...

Studietijd en het gewicht van een opleidingsonderdeel

Een bacheloropleiding omvat in totaal 180 studiepunten. De meeste masteropleidingen tellen 60 of 120 studiepunten. Maar wat betekent dat eigenlijk?

Eén studiepunt staat voor 25 à 30 uren studietijd. Studietijd is de tijd die je besteedt aan lessen volgen, je (thuis) voorbereiden en studeren, papers, oefeningen of andere opdrachten maken en examens afleggen.

Aan elk opleidingsonderdeel werd een aantal studiepunten toegekend. Zo kan je de studietijd voor dat opleidingsonderdeel inschatten. Voor een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten moet je rekenen op 75 à 90 uren studietijd. Voor een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten op 150 à 180 uren.

Ook je examenresultaten voor een opleidingsonderdeel (tussen 0/20 en 20/20) worden gewogen volgens het aantal studiepunten van dat opleidingsonderdeel. Een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten heeft dus een grotere invloed op je eindgemiddelde dan een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten. Zo drukken studiepunten dus ook het gewicht van een opleidingsonderdeel binnen de opleiding uit.

Als je voltijds studeert, neem je per academiejaar 60 studiepunten op. Dat is 1500 à 1800 uren studietijd. Een academiejaar bestaat uit 40 weken (van eind september tot eind juni). Je zal dus gemiddeld 45 uren per week aan je studie besteden. Voor sommige opleidingen, die veel practica omvatten, kan dit zelfs oplopen tot 50 à 60 uur studietijd per week.

Leerkrediet

Studiepunten zijn ook de rekeneenheid voor het leerkrediet en bijgevolg ook voor je studievoortgang (en het systeem van studievoortgangsbewaking).

Studiegeld, studietoelage en kinderbijslag

Het studiegeld dat je moet betalen, wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt. In principe ben je daarin vrij. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om je studietraject te spreiden over een langere tijd. Je volgt dan geen modeltraject meer, maar komt in een geïndividualiseerd traject.

Daarnaast – en bijgevolg – zijn studiepunten ook een maatstaf voor jouw sociaal statuut: heb je recht op kinderbijslag, een studietoelage…?

Wat betekent studiepunten opnemen?

De derde en laatste stap van inschrijven aan de universiteit is je studieprogramma samenstellen. Je kiest welke opleidingsonderdelen je opneemt. Meestal volg je het door de faculteit uitgestippelde modeltraject voor een opleiding, maar je kan ook een geïndividualiseerd traject volgen (of erin terecht komen).

Elk opleidingsonderdeel telt een aantal studiepunten. Als de faculteit je studieprogramma goedkeurt, heb je het goedgekeurde aantal studiepunten opgenomen.

In sommige gevallen kan de faculteit je programma niet goedkeuren of aanpassen. Dat kan bijvoorbeeld als je de regels van volgtijdelijkheid niet volgt of als je onder studievoortgangsbewaking staat.

Als je studiepunten opneemt, neem je ook leerkrediet op.

Voor informatie, advies en begeleiding bij de samenstelling van je studietraject kan je terecht bij de studentenadministratie van je faculteit. Voor meer complexe vragen is de studietrajectbegeleider de aangewezen contactpersoon.

Wat betekent studiepunten verwerven?

De studiepunten die je hebt opgenomen, moet je opnieuw verwerven. Hoe? Door te slagen voor de opleidingsonderdelen.

De Universiteit Antwerpen hanteert het creditsysteem: je bent geslaagd als je minstens 10 op 20 behaalt voor een opleidingsonderdeel. Je krijgt dan voor dat opleidingsonderdeel een creditbewijs, dat ten minste vijf jaar geldig blijft.

Ben je niet geslaagd voor een opleidingsonderdeel (na de tweede zittijd), dan moet je dat opleidingsonderdeel het volgende academiejaar opnieuw opnemen en een nieuwe poging ondernemen om te slagen en het creditbewijs te krijgen.

Om een diploma te behalen moet je creditbewijzen verwerven voor alle opleidingsonderdelen van een opleiding.

Enkel op het einde van een bacheloropleiding kan je gedelibereerd worden (al geldt dit niet in elke opleiding: raadpleeg het Onderwijs- en Examenreglement). In een masteropleiding kan je niet gedelibereerd worden: je moet alle creditbewijzen behalen om het diploma van master te behalen.

Welke problemen kunnen er zijn?

Studievoortgangsbewaking

Als je in een academiejaar voor een te klein deel van de studiepunten van je goedgekeurde programma slaagt, kom je in het systeem van studievoortgangsbewaking terecht. Het is dan belangrijk om je studie tijdig bij te sturen.

Leerkrediet uitputten

Als je studiepunten opneemt, neem je ook leerkrediet op. Als je onvoldoende studievoortgang boekt, kan je leerkrediet uitgeput geraken. Informeer je daarom tijdig als je wil veranderen van opleiding of je studie stopzetten.

Kinderbijslag verliezen

Opdat je ouders of jijzelf kinderbijslag zouden blijven ontvangen, moet je minstens 27 studiepunten opnemen. Vrijstellingen worden daarin niet inbegrepen. Als je door slechte studieresultaten een beperkter studieprogramma moet opnemen, komt je recht op kinderbijslag dus in het gedrang.

Studietoelage verliezen

Ook het systeem van studietoelagen is gebaseerd op een krediet: het studietoelagenkrediet. Dit studietoelagenkrediet kan uitgeput geraken waardoor je je studietoelage (al dan niet volledig) kan verliezen.

Hoe kan je deze problemen voorkomen?

Neem je verantwoordelijkheid op voor je studieloopbaan en voor je toekomst. Stel je studieprogramma met zorg samen en zet je 100% gemotiveerd in voor de opleidingsonderdelen die je opneemt.

Informeer jezelf, want dat is de sleutel tot een goede studiekeuze.

Laat je adviseren en begeleiden. Contacteer een studentenbegeleider bij vragen of twijfels. Ze kunnen je ook, indien nodig, verwijzen naar de juiste personen binnen of buiten de faculteit.