1. Reglement

Op de Bibliotheekraad van 20 maart 2023 werd het bibliotheekreglement vastgelegd. Alle gebruikers worden geacht zich hieraan te houden.

Voor bepaalde ruimtes in of van de Universiteitsbibliotheek zijn bijkomende huisreglementen van toepassing, bijvoorbeeld het Leercentrum De Parabool op Campus Middelheim en BibLab op Campus Groenenborger. De specifieke huisreglementen zijn beschikbaar op de website.

2. Algemeen

2.1 Openingsuren en sluitingsdagen

De openingsuren en – sluitingsdagen van de bibliotheek worden bepaald door het beleid van de Universiteit Antwerpen en zijn steeds terug te vinden op de website.

Dagelijks wordt een kwartier voor sluitingstijd een aanvang gemaakt met de sluitingsprocedure.

2.2 Toegang

De bibliotheken zijn vrij toegankelijk voor leden van de Universiteit Antwerpen en de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA). Het leercentrum De Parabool is enkel toegankelijk voor leden van Universiteit Antwerpen.

Wie geen lid is van de Universiteit Antwerpen of de AUHA én ouder is dan 18 jaar, kan enkel na registratie toegelaten worden tot de Universiteitsbibliotheek op voorwaarde dat de normale werking voor de eigen leden niet in het gedrang komt.

2.3 Reserveren werkplekken

Wie in de bibliotheek wil werken of studeren, kan een werkplek reserveren via het online reservatiesysteem Take a seat. Reservaties hebben steeds voorrang.

3. Lidmaatschap

3.1 Registratie

Wie gebruik wil maken van de bibliotheekdiensten- en toepassingen, registreert zich als gebruiker. Leden van de Universiteit zijn automatisch geregistreerd bij de bibliotheek. Anderen wenden zich tot de balie om zich in te schrijven. Het overzicht met lidgelden is te raadplegen op de bibliotheekwebsite.

3.2 Bescherming persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden enkel bijgehouden in zoverre ze noodzakelijk zijn voor de goede werking van de bibliotheek. Na 5 jaar inactiviteit worden gebruikersrecords met bijhorende persoonsgegevens geschrapt.

Als het schrappen van een volledig gebruikersrecord niet mogelijk is voor de goede werking van de diensten, omdat het record bijvoorbeeld gekoppeld is aan de academische bibliografie, worden enkel deze gegevens bijgehouden die noodzakelijk zijn voor de werking.

In geen geval zullen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden.

Gebruikers die een aanvraag willen indienen tot inzage, verbetering of verwijdering van hun persoonsgegevens en/of tot beperking, kunnen de helpdesk contacteren: helpdesk@library.uantwerpen.be

4. Gedragsregels

4.1 Algemene gedragsregels

In de bibliotheken van de UAntwerpen zijn enkel activiteiten in het kader van studie en onderzoek toegelaten.

De gebruiker stelt zich respectvol op tegenover de andere gebruikers en het bibliotheekpersoneel. Storend, onbeleefd of bedreigend gedrag kan tot sancties leiden.

De instructies van de bibliotheekmedewerkers worden te allen tijde opgevolgd.

4.2 Stille- en praatzones

In de bibliotheken van de UAntwerpen geldt de algemene regel dat er niet luidop gesproken of getelefoneerd wordt. In sommige zones kan er wel gepraat of overlegd worden in zoverre het de andere aanwezigen niet stoort.

4.3 Eten en drinken

Eten is verboden in de leeszalen. Drinken kan alleen als boeken en apparatuur niet beschadigd kunnen worden (geen labiele bekers). De regels zijn strenger voor wat betreft de consultatie van kostbaar en zeldzaam materiaal of in ruimtes waar er gewerkt wordt met apparatuur.

4.4 Zorg

De gebruiker springt zorgvuldig om met documenten en houdt ze in de originele staat. Voor beschadigde werken kan er een vergoeding aangerekend worden.

De beschikbare infrastructuur (bv. computers, audiovisueel materiaal, anatomische modellen, (3D-)printers, etc.) wordt enkel op een verantwoorde en veilige manier gebruikt voor de daarvoor voorziene doeleinden.  Waar nodig gelden bijkomende veiligheidsvoorschriften.

5. Leenrecht

Leden van de Universiteit Antwerpen en leden van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) hebben gratis leenrecht. Anderen kunnen tegen betaling een lezerskaart verkrijgen.

5.1 Leencategorieën

Aantal uitleenbare titels

Leenperiode

UA-personeelsleden, doctorandi

30

3 maanden

UA-studenten

15

3 weken

UA-gepensioneerden, emeriti

10

3 weken

AUHA*-personeelsleden en gepensioneerden

10

3 weken

Alumni

10

3 weken

Anderen

10

3 weken

(*) AUHA, Association Universiteit en Hogescholen Antwerpen: Universiteit Antwerpen, Antwerp Maritime Academy, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Karel de Grote-Hogeschool.

5.2 Leenbeperkingen

Bepaalde werken zoals bijvoorbeeld tijdschriften en naslagwerken worden niet of beperkt uitgeleend. Dit staat steeds vermeld in de catalogus.

Werken uit de Bijzondere Collecties en het Archief worden niet uitgeleend en zijn enkel raadpleegbaar op afspraak.

Indien dit wettelijk of bij overeenkomst zo wordt vereist worden ongepubliceerde werken en archieven alleen in lezing gegeven na schriftelijke toelating van de auteur of eigenaar.

5.3 Verlengen van leen

Verlenging van werken met een normale leenperiode is mogelijk (max. 3 keer) voor zover geen andere gebruiker het werk heeft aangevraagd. Na drie verlengingen brengt de lener de boeken naar een balie, waarna een nieuwe leenperiode wordt geregistreerd.

5.4 Stopzetten van leen

De bibliotheek kan mits gegronde redenen elk geleend werk terugvragen.

5.5 Interbibliothecaire leen

Werken die niet in de Universiteitsbibliotheek aanwezig zijn, kunnen in andere bibliotheken worden aangevraagd. Hierbij dienen de nationale en internationale akkoorden m.b.t. interbibliothecair leenverkeer gevolgd te worden. De kosten voor interbibliothecaire leen vallen ten laste van de gebruiker of zijn/haar departement.

5.6 Diefstalbeveiliging en controle

Werken kunnen enkel na leen uit de leeszalen worden meegenomen. De beveiliging van de werken wordt enkel na leen uitgeschakeld. In het geval de diefstalbeveiliging een alarm geeft, meldt de gebruiker zich spontaan aan de balie van de bibliotheek voor een controle. Een bibliotheekmedewerker heeft steeds het recht om een gebruiker bij alarm te controleren.

5.7 Verantwoordelijkheid van de lener

De lener blijft persoonlijk verantwoordelijk voor elk uitgeleend werk. Geleende werken mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Elk geleend werk wordt uiterlijk op de datum van het verstrijken van de leenperiode ingeleverd. Laattijdige inlevering, schade of verlies leidt tot sancties.

6. Fotokopieën en scans

6.1 Auteursrechten

De fotokopietoestellen in de bibliotheken dienen enkel voor kopieer- en scanwerk toegelaten door de Belgische auteurswet. De Universiteit Antwerpen betaalt reprogelden aan Reprobel. Het kopiëren of scannen van artikelen en delen van boeken is daardoor toegelaten.

Printen uit databanken die door de bibliotheek worden aangeboden is in de regel toegestaan voor niet-commercieel gebruik.

6.2 Bijzondere collecties en archiefdocumenten

Het is niet mogelijk/verboden om werken uit de afdeling Bijzondere Collecties en archiefdocumenten te kopiëren. Het maken van foto's (zonder flits) is toegelaten. Indien kwalitatieve reproducties nodig zijn, dienen die aangevraagd te worden.

7. Sancties en maatregelen

7.1 Overschrijden leentermijn

Het niet respecteren van de leentermijnen resulteert in een tijdelijke schorsing. De lener kan dan geen gebruik meer maken van de bibliotheekdiensten zoals leen of het reserveren van een werkplek. Wie de werken niet inlevert of ze beschadigt, staat in voor de vergoeding van een vervangexemplaar en alle bijhorende administratieve kosten.

7.2 Oneigenlijk gebruik computers en apparatuur

De computers en andere apparatuur in de bibliotheek dienen voor studie- of opzoekwerk. Bij oneigenlijk gebruik kan de toegang tot de bibliotheek ontzegd worden.

7.3 Delen van persoonlijke logingegevens

De gegevens waarmee een geregistreerde gebruiker gebruik maakt van de bibliotheektoepassingen zijn strikt persoonlijk en mogen niet met derden gedeeld worden. Inbreuken hierop kunnen leiden tot uitsluiting. Eventuele verdere sancties volgen het reglement zoals vastgelegd door de Universitaire overheid.

7.4 Diefstal en andere inbreuken

Diefstal, beschadiging, verberging van werken of weigering tot medewerking aan controle kan bestraft worden met de onmiddellijke uitsluiting uit de bibliotheek voor een periode van maximum 6 maanden. Hetzelfde kan gebeuren voor andere inbreuken op het bibliotheekreglement. De hoofdbibliothecaris of zijn/haar plaatsvervanger neemt de beslissing daartoe nadat de lezer gehoord is. Hoger beroep kan worden gedaan bij de rector of zijn/haar vertegenwoordiger.

8. Uitzonderingen

De hoofdbibliothecaris of zijn/haar plaatsvervanger kan uitzonderingen toestaan op dit reglement.