Leercentrum Campus Middelheim: huishoudelijk reglement

Hoofdstuk 1: Reglement

Art. 1

Dit reglement beschrijft de huisregels die gelden in het leercentrum van de UAntwerpen op Campus Middelheim.

Gebruikers van het leercentrum houden zich bovendien aan de signalisatie in het leercentrum zelf.

Art. 2

Eenieder die het leercentrum betreedt, verbindt zich ertoe de huisregels na te leven. Het binnentreden van het leercentrum impliceert kennisname en aanvaarding van dit reglement.

Art.3

De gebruikers schikken zich naar de instructies van de bibliotheekmedewerkers en andere bevoegde personeelsleden van de UAntwerpen.

In het geval van evacuatie verlaten de gebruikers het gebouw zo snel mogelijk en volgen zij de bevelen van de evacuatiehelpers op.

De gebruikers gaan nooit terug naar binnen vooraleer het gebouw is vrijgegeven.

Hoofdstuk 2: Toegang tot het leercentrum en de afsluitprocedure

Art. 4

Het leercentrum is toegankelijk voor de volgende personen, hierna genoemd ‘gebruikers’:

  1. Studenten van de UAntwerpen, op voorwaarde dat ze een geldige UAntwerpen studentenkaart van het huidige academiejaar bij zich hebben. Zij kunnen enkel met hun studentenkaart via het badgesysteem toegang krijgen tot het leercentrum. De identiteit vermeld op de studentenkaart moet overeenstemmen met die van de houder van de kaart. Onder ‘studenten van de UAntwerpen’ wordt begrepen: elke student die in het huidige academiejaar is ingeschreven voor een academische opleiding of opleidingsonderdeel van de UAntwerpen, ongeacht de plaats of campus waar deze wordt verschaft.
  2. Personeelsleden van de UAntwerpen, op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een geldige personeelskaart. Zij kunnen enkel met hun personeelskaart via het badgesysteem toegang krijgen tot het leercentrum.
  3. Derden, op voorwaarde dat hun bezoek kadert in een door de leiding van het leercentrum georganiseerd evenement.

Art. 5

Gebruikers verbinden zich ertoe om tijdig op te ruimen zodat het gebouw G op het sluitingsuur kan afgesloten worden.

Hoofdstuk 3: Eten en drinken

Art. 6

Zowel het bezit als de consumptie van alcoholhoudende dranken is verboden.

Art. 7

Zowel het bezit als de consumptie van een maaltijd die doorgaans of normaal warm voorgeschoteld of gegeten wordt, is verboden. Ook afgekoelde warme maaltijden vallen onder dit verbod.

Art. 8

De gebruikers ruimen hun afval op en deponeren het in de vuilnisbakken, met respect voor de sorteringsregels.

Hoofdstuk 4: Meubilair

Art. 9

Het meubilair geniet een vaste bestemming. Het mag de ruimte waarin het zich bevindt niet verlaten. Enkel het bibliotheekpersoneel is gemachtigd om hierover anders te beslissen.

Art. 10

Het meubilair dat verplaatsbaar is, mag wel binnenin de ruimte naar goeddunken verplaatst worden, zolang het de normale werking van de ruimte niet kan belemmeren.

Hoofdstuk 5: Procedure in geval van overtredingen

Art. 11

Het leercentrum staat onder permanente camerabewaking. Het badgesysteem registreert eveneens wie in het leercentrum is of is geweest.

Bij vermoeden of vaststelling van inbreuken of overtredingen zullen de camerabeelden en de badgegegevens geanalyseerd worden.

De Universiteitsbibliotheek onderschrijft de privacyverklaring van de Universiteit Antwerpen.

Afhankelijk van de ernst van de inbreuk of overtreding beslist de hoofdbibliothecaris over een mogelijke sanctie, gaande van een waarschuwing tot tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van het leercentrum, onverminderd de tuchtprocedures die in het statuut van betrokkene zijn voorzien. De hoofdbibliothecaris heeft de eindverantwoordelijkheid voor de goede orde in het leercentrum.