Deze module gaat volledig online door omwille van de huidige Covid-19 richtlijnen.

Doelgroep van het algemene programma Douane en Accijnzen

De opleiding Douane en Accijnzen staat open voor een gemengd publiek van deelnemers: ambtenaren, magistraten, dienstverleners (advocaten, consultants,…) en werknemers uit de privésector waaronder ook leidinggevende personen. Minimumvereiste voor deelname aan het algemene programma is het reeds behaald hebben van een bacheloropleiding of, mits voorafgaande toelating, een daaraan gelijkwaardig bekwaamheidsniveau als gevolg van voldoende relevante ervaring en/of bijkomende opleidingen.

Cursusinformatie

In het algemene programma worden de basisbegrippen en leerstukken binnen het brede domein van douane en accijnzen belicht door zowel docenten uit de praktijk alsook uit de academische wereld. Deelnemers aan dit programma verwerven daardoor een algemeen en actueel overzicht van de verschillende juridische, economische en fiscale aspecten van douane en accijnzen.

Dit programma omvat 8 lesdagen (2 x 4 dagen – ma/di/do/vr), telkens van 9.15 tot 12.15 uur en van 13.45 tot 16.45 uur. De opleiding is gespreid over twee lesweken, met twee weken tussen.

Deze lessenreeks wordt afgerond met een elektronisch examen op de Stadscampus. Dit examen heeft de vorm van meerkeuzevragen over alle onderdelen van de gedoceerde leerstof. Er wordt een certificaat uitgereikt indien minstens 60% is behaald en een individuele aanwezigheidsgraad van 6/8 (overmachtssituaties inbegrepen) is bereikt. 

Cursusmateriaal

Er wordt voorzien in digitaal cursusmateriaal o.m. powerpoint, documentatiebundel (rechtsleer, rechtspraak, …), aangevuld met de wetgevingsbundel Douane en Accijnzen 2021 samengesteld door prof. E. Van Dooren en uitgegeven door KnopsPublishing en het boek Douane en Accijnzen toegepast van K. Celis en J. Verbeken, uitgegeven bij Intersentia. Het digitaal cursusmateriaal zal ter beschikking worden gesteld via de elektronische leeromgeving van de universiteit.

Locatie

Volledig online. 

Prijs

De inschrijvingsprijs voor het algemene programma op campus bedraagt 2.500 EUR. Voor een online editie bedraagt de inschrijvingsprijs 2.000 EUR, daar er niet wordt voorzien in catering. In de prijs zit verder vervat: het ter beschikking gesteld studiemateriaal, de wetgevingsbundel Douane en Accijnzen 2021 samengesteld door prof. E. Van Dooren, het boek Douane en Accijnzen toegepast  van K. Celis en J. Verbeken.

Inschrijven

Inschrijven uitsluitend online.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de permanente vorming Douane & Accijnzen, laat dan hier uw gegevens achter.

Om interactiviteit tijdens de sessies te bevorderen wordt het aantal inschrijvingen beperkt tot 40 deelnemers.

Neem contact op met Iman Migo indien u vragen heeft over uw inschrijving (voorwaarden, timing,....).

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

  • Erkenning OVB en IGO in aanvraag.
  • IAB erkende deze opleiding voor 6 uren permanente vorming/lesdag. Het examen voor 3 uren permanente vorming. De havenuitstap voor 8 uren permanente vorming.
  • Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof (48 uren) en opleidingscheques. 
  • Erkenning betaald educatief verlof in het kader van het  PC. 226 is van toepassing.
  • ​Het is vereist dat deelnemers effectief (online) aanwezig zijn. Vervanging door een collega is mogelijk, hiervan wordt de organisatie vooraf, schriftelijk in kennis gesteld.​

Programma

Dag 1 - 22 februari 2021

1. Inleidend kader 

Verwelkoming (9.15u)

Prof. dr. Bruno Peeters (voorzitter Antwerp Tax Academy en gewoon hoogleraar UAntwerpen)

a. Douane en Accijnzen in het recht (9.25u)
Spreker
Eric Van Dooren (raadsheer Hof van Cassatie en hoofddocent UAntwerpen)

Vakomschrijving
In dit inleidend onderdeel wordt een oriënterend overzicht in juridisch perspectief gegeven van de douanerechten en accijnzen, met bijzondere aandacht voor de toepasselijke regelgeving.

b. Douane en Accijnzen als beleidsdomein (11.00u)

Spreker
Kristian Vanderwaeren (administrateur-generaal FOD. Financiën – AAD&A)

Vakomschrijving
In dit onderdeel komen de volgende elementen aan bod:
• missie, visie douane
• WDO betekenis, EU werking
• AAD&A werking – nationaal forum
• WHO werking
• beleidsplan van minister, beheersovereenkomst, managementplan van AAD&A
• tussenkomsten van FOD Economie in douaneprocedures
• bijzonderheden douane

c. Douanegerelateerde beleidsdomeinen FOD Economie (12.00u)

Spreker
Frieda Coosemans (adviseur-generaal a.i. FOD. Economie - afdeling Internationale economie)

2. Elementen van internationale handel, vervoerrecht en internationaal douanerecht 

Sprekers

  • Wouter Dewulf (docent UAntwerpen)-(13.45u-15.15u)
  • Timothy Lyons (advocaat vennoot 39 Essex Chambers and Dutch Brussels Bar)-(15.15u-16.45u)

Vakomschrijving

In een kort bestek worden initieel de basisregels (theorie en praktijk) van vrije handel en transport overlopen: handelsbelemmeringen, transportmodi, … De nodige aandacht wordt besteed aan het (maritieme) vervoerrecht en de pertinente rol dat dit recht speelt op internationaal handelsvlak. In een tweede deel wordt de link gelegd tussen internationale handel en vormen van douanebeleid in wereldwijd perspectief. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan de werking van onderscheiden douanesamenwerkingsverbanden, met concrete toepassing daarvan ingevolge Brexit.

Dag 2 - 23 februari 2021

1. Douanemaatregelen en handelspolitieke (niet-fiscale) maatregelen

Spreker

Philippe Heeren (advocaat, Reed Smith en docent 'douane en internationale handel', Universiteit Tilburg )-(9.15u-12.15u)

Vakomschrijving

In dit onderdeel wordt meer specifiek ingegaan op de fiscale en niet-fiscale maatregelen van het douanerecht in de Europese Unie. Welke rechten worden er geheven zoals rechten bij invoer, anti-dumpingrechten, compenserende rechten. Voorts wordt ook ingegaan op het stelsel van tariefschorsingen, tariefcontingenten, tariefplafonds, vrijstellingen, terugkerende goederen, preferentiële stelsels en niet-tarifaire maatregelen zoals bijvoorbeeld ‘Dual Use goederen’ (goederen voor tweeërlei gebruik). Er wordt een praktisch overzicht gegeven van de diverse heffingen en vrijstellingen, afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk.

2. Douanetarief 

Spreker

Franky De Pril (partner, EY Global Trade)-(13.45-16.45u)

Vakomschrijving

De goederencode of de zgn. tariefhoofding is in principe de kapstok in de internationale handel. Het bepaalt welke rechten er van toepassing zijn, andere tarifaire maatregelen alsook niettarifaire maatregelen zoals de nood aan invoerlicenties. In dit onderdeel wordt ingegaan op de opbouw (internationaal en regionaal) van het tarief, welke beschermingsmaatregelen er zijn voor bedrijven en vooral welke problemen kunnen rijzen. Aan de hand van concrete voorbeelden zullen de classificatieregels worden toegelicht, alsook waar er verschillende interpretaties mogelijk zullen zijn.

Dag 3 - 25 februari 2021

1. Oorsprong van goederen

Spreker

Josse Verbeken (adviseur FOD. Financiën – AAD&A)-(9.15u-12.15u)

Vakomschrijving

De oorsprong van een goed kan worden vergeleken met de nationaliteit ervan. Onderscheid wordt gemaakt tussen de preferentiële (tarifaire handelspolitiek) en de niet-preferentiële oorsprong (economisch aspect). Voor het bepalen van de oorsprong gelden welbepaalde regels zoals de toereikende verwerking en cumulatie. Deze bepalingen zullen worden toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden. Tevens zal een overzicht worden gegeven van de belangrijkste bewijzen van oorsprong alsmede van de mogelijke vereenvoudigingen.

2. Douanewaarde van goederen

Spreker

Diederik Bogaerts (director KPMG Tax Advisors - Global Trade & Customs Practice)-(13.45u-16.45u)

Vakomschrijving

Het vaststellen van de douanewaarde van goederen is van belang bij het bepalen van de invoerrechten en het toepassen van niet-tarifaire maatregelen. Deze algemene opleiding verschaft een inzicht hoe de douanewaarde op een correcte manier dient bepaald te worden. Daarbij wordt ook kort ingegaan op de incoterms.

Dag 4 - 26 februari 2021

1. Binnenbrengen van goederen en tijdelijke opslag

Spreker

Jan Van Wesemael (senior advisor Alfaport-Voka - Customs & Compliance)-(9.15u-12.15u)

Vakomschrijving

Bij het binnenbrengen van goederen in de Europese Unie dient rekening te worden gehouden met een aantal verplichtingen, onder meer inzake safety en security. Dit proces bestaat uit verschillende fasen en is vooral van belang in zee- en luchthavens als eerste plaats waar niet-Uniegoederen de EU worden binnengebracht.

2. Douaneregelingen

Spreker

Werner Rens (adviseur-generaal FOD. Financiën – AAD&A)-(13.45u-16.45u)

Vakomschrijving

Niet-uniegoederen die de EU binnenkomen, moeten binnen de 90 dagen onder een douaneregeling worden geplaatst of worden wederuitgevoerd. In dit onderdeel komen de vragen aan bod: wat zijn deze douaneregelingen en wat zijn hun gevolgen of waarvoor zijn zij bedoeld?

Dag 5 - 15 maart 2021

1. Douaneschuld en invorderingen

Spreker

Alexander Baert (advocaat Deloitte Legal)-(9.15u-12.15u)

Vakomschrijving

Het ontstaan en invorderen van een douaneschuld zijn geen evidente concepten. Het is voorwerp van een complexe regelgeving die aanleiding geeft tot veel geschillen. In dit onderdeel worden alle beginselen en principes omtrent de douaneschuld uitgediept.

2. Douaneaangiften 

Spreker

Willem Dewint (attaché FOD Financiën-AAD&A)-(13.45u-16.45u)

Vakomschrijving

Plaatsing van goederen onder een douaneregeling gebeurt met een douaneaangifte en hiermee maakt de aangever het voor de douane duidelijk wat hij of zij met de goederen wil doen. Er volgt bij de douane een risicoanalyse en mogelijk een verificatie die de juistheid van de gegevens van de aangifte controleert. Pas daarna kunnen de goederen worden vrijgegeven. Dit alles wordt bondig besproken in de eerste helft van de uiteenzetting om in de tweede helft in te gaan op de voordelen van en de criteria voor de vergunning Authorized Economic Operator (AEO).

Dag 6 - 16 maart 2021

1. Accijnzen: algemeen 

Spreker

Dirk Aerts (belastingconsulent)-(9.15u-12.15u)

Vakomschrijving

Welke goederen zijn onderworpen aan accijnzen? Wanneer wordt accijns verschuldigd en door wie? Wat zijn de regels inzake productie en verzending van accijnsgoederen? Welke vrijstellingen zijn voorzien? Hoe en wanneer moeten de accijnzen worden betaald? Welke sancties kunnen worden toegepast? Deze algemene beginselen zullen in dit onderdeel worden besproken.

2. Accijnzen: sectoraal / productgroep 

Spreker

Tom Poelman (adviseur-teamchef AAD&A)-(13.45u-16.45u)

Vakomschrijving

De accijnswetgeving van de diverse communautaire en nationale accijnsgoederen wordt besproken. Er wordt verduidelijkt welke goederen behoren tot de groep alcohol, energieproducten en gefabriceerde tabak, en wat de verschillende accijnsgroepen van koffie en alcoholvrije dranken zijn. Aansluitend op de accijnsbewegingen die als een rode draad door de accijnswetgeving lopen, wordt in dit onderdeel ook de specifieke wetgeving per goed besproken.

Dag 7- 18 maart 2021

1. BTW-regeling bij in- en uitvoer 

Spreker

-Bart Peeters (hoofddocent UAntwerpen, UGent en ULiège)-(9.15u-12.15u)

-Claire De Lepeleire (director PWC, ITX)-(9.15-12.15u)

Vakomschrijving

In dit onderdeel zal dieper worden ingegaan op de complexe BTW-regelgeving rond invoer, doorvoer (transit) en uitvoer van goederen. In het bijzonder zal worden stil gestaan bij o.m. de belastbare handelingen, het bepalen van de maatstaf van heffing, de plaats van de belastingheffing, de mogelijke vrijstellingen en vereenvoudigingen, bijzondere regelingen (bv. de opslag in het BTW-entrepot na de invoer), het begrip geadresseerde, de voldoening van de BTW bij de invoer,… Daarbij zal steeds de link worden gemaakt naar de douaneregelgeving.

2. Onderzoeksbevoegdheden AAD&A en bewijsmiddelen 

Spreker

Erik Gevers (advocaat Antaxius Advocaten)-(13.45u-16.45u)

Vakomschrijving

Dit onderdeel omvat een oriënterende kennismaking met de zeer uiteenlopende en uitgebreide onderzoeksbevoegdheden van de AAD&A, zoals de verificatie, visitatie en verzegeling van goederen, de inbeslagneming van goederen, de visitatie van vervoermiddelen, bedrijfslokalen en privéwoningen, de inbeslagneming van vervoermiddelen, de lijfsvisitatie, de voorlopige aanhouding van personen, de controle van documenten of correspondentie (al dan niet op elektronische dragers), de boekhoudkundige controle, het verzoek tot het mondeling of schriftelijk verstrekken van inlichtingen, het verhoor van personen, … Verder wordt ook nog aandacht besteed aan het essentieel strafrechtelijk karakter van het onderzoek inzake douane en accijnzen. Ook de toegelaten bewijsmiddelen inzake douane en accijnzen worden belicht, met bijzondere aandacht voor het proces-verbaal.

Dag 8 - 19 maart 2021

1. Administratief bezwaar, transactie en geschillenregeling 

Spreker

Luc Van De Velde-Poelman (adviseur-generaal FOD. Financiën – AAD&A)-(9.15u-12.15u)

Vakomschrijving

Overtredingen op de douane- en accijnswetgeving worden voor de correctionele rechtbank gebracht. Er bestaat echter de mogelijkheid om minnelijke schikkingen te treffen. De administratie kan ook negatieve beslissingen buiten het strafrecht nemen. Daartegen staat een administratief beroep open. In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de geschillenregeling en hoe formele en informele bezwaren mogelijk zijn.

2. Elementen van douanestrafrecht 

Spreker

Prof. Eric Van Dooren (raadsheer Hof van Cassatie en hoofddocent UAntwerpen)-(13.45u-16.45u)

Vakomschrijving

Naar rechtshandhaving van de douane- en accijnswetgeving is het Belgisch douanestrafrecht van fundamenteel belang. Bij de bespreking wordt een initiërend overzicht gegeven van de essentiële eigenheden van de betreffende wetgeving en praktijken (bv. inzake strafbaarstellingen, strafrechtelijke aansprakelijkheid, straffen, vervolgingsbevoegdheid,…).

Afscheidsreceptie 

Vanaf 16.45 uur wordt een afscheidsborrel voorzien. 

Examen - 1 april 2021

Het algemene programma wordt afgerond met een elektronisch examen op 1 april 2021. Tijdstip en locatie wordt later nog meegedeeld. 

Dit examen heeft de vorm van meerkeuzevragen over alle onderdelen van de gedoceerde leerstof. Tijdens dit examen is het toegelaten de ter beschikking gestelde wetgevingsbundel te gebruiken.

Er wordt een certificaat uitgereikt indien minstens 60% is behaald en een individuele aanwezigheidsgraad van 6/8 (overmachtssituaties inbegrepen) is bereikt.

Er is geen verplichting om deel te nemen aan het examen. Het niet deelnemen aan het examen heeft geen invloed op de inschrijvingsprijs.

Houders van het certificaat van het algemene programma hebben toegang tot de diverse specialisatiemodules.

Havenuitstap - 30 april 2021

Ter afsluiting van de algemene module wordt een bezoek aan de haven van Antwerpen georganiseerd. Deelnemers maken kennis met de werking van verschillende organisaties in deze wereldhaven en met de werking van de douane in het havengebied. De dag wordt afgesloten met een plechtige uitreiking van de certificaten en een receptie.