Ik schrijf in voor het algemene programma 2022

Doelgroep van het algemene programma douane en accijnzen

De permanente opleiding douane en accijnzen staat open voor een gemengd publiek van deelnemers: ambtenaren, magistraten, dienstverleners (advocaten, consultants,…) en werknemers uit de privésector waaronder ook leidinggevende personen. Minimumvereiste voor deelname aan het algemene programma is het reeds behaald hebben van een bacheloropleiding of, mits voorafgaande toelating, een daaraan gelijkwaardig bekwaamheidsniveau als gevolg van voldoende relevante ervaring en/of bijkomende opleidingen.

Cursusinformatie

In het algemene programma worden de basisbegrippen en leerstukken binnen het brede domein van douane en accijnzen belicht door zowel docenten uit de praktijk alsook uit de academische wereld. Deelnemers aan dit programma verwerven daardoor een algemeen en actueel overzicht van de verschillende juridische, economische en fiscale aspecten van douane en accijnzen. Om interactiviteit tijdens de sessies te bevorderen wordt het aantal inschrijvingen beperkt tot 40 deelnemers.

Dit programma omvat 12 lesdagen (4 x 3 dagen – ma/di/do), telkens van 9.15 tot 12.15 uur en van 13.45 tot 16.45 uur. De opleiding is gespreid over vier lesweken.

U nam reeds deel aan een vorige editie van het algemene programma, en wenst een nationale erkenning als douanevertegenwoordiger te behalen? Hiertoe dient u extra 24 uur aan opleiding te volgen (zie * hieronder).

Deze lessenreeks wordt afgerond met een elektronisch examen op de Stadscampus. Dit examen heeft de vorm van meerkeuzevragen over alle onderdelen van de gedoceerde leerstof. Er wordt een certificaat uitgereikt indien minstens 60% is behaald en een individuele aanwezigheidsgraad van minstens 80% (overmachtssituaties inbegrepen) is bereikt. 

Cursusmateriaal

Er wordt voorzien in digitaal cursusmateriaal o.m. powerpoint, documentatiebundel (rechtsleer, rechtspraak, …), aangevuld met de wetgevingsbundel Douane en Accijnzen 2022 samengesteld door prof. E. Van Dooren en uitgegeven door KnopsPublishing en het boek Douane en Accijnzen van K. Celis en J. Verbeken, uitgegeven bij Intersentia. Het digitaal cursusmateriaal zal ter beschikking worden gesteld via de elektronische leeromgeving van de universiteit.

Locatie

Online.

Prijs

 • De inschrijvingsprijs voor het volledige algemene programma op campus bedraagt 3 750 euro.
 • Voor de online editie 2022 bedraagt de inschrijvingsprijs 3 125 euro (exclusief cateringkost).
  Deze prijs omvat het online ter beschikking gesteld studiemateriaal, de wetgevingsbundel Douane en Accijnzen 2022 samengesteld door prof. E. Van Dooren en het boek Douane en Accijnzen toegepast van K. Celis en J. Verbeken. Beide boeken worden rechtstreeks door de uitgever aan de deelnemers bezorgd.
 • Voor deelname aan het extra lessenpakket van 24 uren (*), eveneens online, bedraagt de inschrijvingsprijs 1 350 euro (exclusief cateringkost).

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via de webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega (voor de volledige module) kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BEE91 7360 6389 5176 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze btw door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

 • IGO: in aanvraag.
 • IBJ erkende het volledige programma voor 48 uur voortgezette opleiding.
 • ITAA erkende het volledige programma.
 • De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (72 uren) en Opleidingscheques
 • Erkenning betaald educatief verlof Brussel is van toepassing.
 • Erkenning betaald educatief verlof in het kader van het  PC226 is van toepassing.
 • Opleidingspremie (PC336): na het volgen van een opleiding door u of uw werknemer(s) kan u bij Liberform terecht voor een opleidingspremie. De premie is een financiële tussenkomst aan werkgevers of ondernemingen die de opleiding betalen. ​Meer info en aanvragen premie: https://www.liberform.be/nl-wat 
 • ​Het is vereist dat deelnemers effectief (online) aanwezig zijn. Vervanging door een collega voor de volledige module is mogelijk, hiervan wordt de organisatie vooraf, schriftelijk in kennis gesteld.

Vragen, info?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de permanente vorming douane en accijnzen, laat dan hier uw gegevens achter. Neem contact op met Iman Migo indien u vragen heeft over uw inschrijving (voorwaarden, timing,....).

Programma

Dag 1 - Maandag 14 februari 2022

1. Inleidend kader 

Verwelkoming (9.15-9.25 uur)

Prof. dr. Bruno Peeters (voorzitter Antwerp Tax Academy, gewoon hoogleraar UAntwerpen)

1.1. Douane en Accijnzen in het recht (9.25-11.00 uur)

Spreker

 • Eric Van Dooren (raadsheer Hof van Cassatie, hoofddocent UAntwerpen)

​Vakomschrijving
In dit inleidend onderdeel wordt een oriënterend overzicht in juridisch perspectief gegeven van de douanerechten en accijnzen, met bijzondere aandacht voor de toepasselijke regelgeving.

1.2. Douanegerelateerde beleidsdomeinen FOD Economie (11.00-12.15 uur)

Spreker

 • Frieda Coosemans (adviseur-generaal a.i. FOD. Economie - afdeling Internationale economie) 

Vakomschrijving
In dit onderdeel wordt ingegaan op de tussenkomsten van de FOD Economie in douaneprocedures. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de rol die de FOD Economie verzorgt inzake internationale handel en wordt in het bijzonder ingegaan op de rol die deze FOD speelt bij douanemaatregelen zoals antidumping-en antisubsidiemaatregelen of tariefschorsingen.

1.3. Douane en Accijnzen als beleidsdomein (13.45-15.15 uur)

Spreker

 • Kristian Vanderwaeren (administrateur-generaal FOD. Financiën – AAD&A)

Vakomschrijving
In dit onderdeel komen de volgende elementen aan bod:

• missie, visie douane
• WDO betekenis, EU werking
• AAD&A werking – nationaal forum
• WHO werking
• beleidsplan van minister, beheersovereenkomst, managementplan van AAD&A
• bijzonderheden douane.

2. Internationale of rechtsvergelijkende douanetopics
The EU and customs with lessons from Brexit and Africa  

(15.15-16.45 uur)

Spreker

 • Timothy Lyons, Internationaal gastdocent (advocaat vennoot 39 Essex Chambers and Dutch Brussels Bar) 

Vakomschrijving
In dit deel wordt de link gelegd tussen internationale handel en vormen van douanebeleid in wereldwijd perspectief. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan de werking van onderscheiden douanesamenwerkingsverbanden, met concrete toepassing daarvan ingevolge Brexit.

Dag 2 - Dinsdag 15 februari 2022 *

1. Elementen van internationale handel en vervoerrecht *

(9.15-12.15 uur)

Spreker

 • Wouter Dewulf (docent UAntwerpen)

Vakomschrijving
In een kort bestek worden initieel debasisregels (theorie en praktijk) van vrije handel en transport overlopen: handelsbelemmeringen, transportmodi, … De nodige aandacht wordt besteed aan het (maritieme) vervoerrecht en de pertinente rol dat dit recht speelt op internationaal handelsvlak.

2. Douanemaatregelen en handelspolitieke maatregelen 

(13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Philippe Heeren (advocaat, Reed Smith, docent 'douane en internationale handel', Universiteit Tilburg)

Vakomschrijving
In dit onderdeel wordt meer specifiek ingegaan op de fiscale en niet-fiscale maatregelen van het douanerecht in de Europese Unie. Welke rechten worden er geheven zoals rechten bij invoer, anti-dumpingrechten, compenserende rechten. Voorts wordt ook ingegaan op het stelsel van tariefschorsingen, tariefcontingenten, tariefplafonds, vrijstellingen, terugkerende goederen, preferentiële stelsels en niet-tarifaire maatregelen zoals bijvoorbeeld ‘Dual Use goederen’ (goederen voor tweeërlei gebruik). Er wordt een praktisch overzicht gegeven van de diverse heffingen en vrijstellingen, afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk.

Dag 3 - Donderdag 17 februari 2022 *

1. Douanetarief: wetgeving, principes en grondslagen  

(9.15-12.15 uur)

Spreker

 • Franky De Pril (partner EY Global Trade) 

Vakomschrijving
De goederencode of de zgn. tariefhoofding is in principe de kapstok in de internationale handel. Het bepaalt welke rechten er van toepassing zijn, andere tarifaire maatregelen alsook niet-tarifaire maatregelen zoals de nood aan invoerlicenties. In dit onderdeel wordt ingegaan op de opbouw (internationaal en regionaal) van het tarief, welke beschermingsmaatregelen er zijn voor bedrijven en vooral welke problemen kunnen rijzen. Aan de hand van concrete voorbeelden zullen de classificatieregels worden toegelicht, alsook waar er verschillende interpretaties mogelijk zullen zijn.

2. Douanetarief: concrete toepassingen met oefeningen *

(13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Franky De Pril (partner EY Global Trade)

Vakomschrijving
In deze oefeningensessies worden de aangebrachte principes, wetgeving en grondslagen verder uitgewerkt en in praktische casussen verder ingeoefend. 

Dag 4 - Maandag 21 februari 2022 *

1. Oorsprong van goederen: wetgeving, principes en grondslagen

(9.15-12.15 uur)
Spreker
 • Josse Verbeken (adviseur FOD. Financiën – AAD&A) 

Vakomschrijving
De oorsprong van een goed kan worden vergeleken met de nationaliteit ervan. Onderscheid wordt gemaakt tussen de preferentiële (tarifaire handelspolitiek) en de niet-preferentiële oorsprong (economisch aspect). Voor het bepalen van de oorsprong gelden welbepaalde regels zoals de toereikende verwerking en cumulatie. Deze bepalingen zullen worden toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden. Tevens zal een overzicht worden gegeven van de belangrijkste bewijzen van oorsprong alsmede van de mogelijke vereenvoudigingen.

2. Oorsprong van goederen: concrete toepassingen met oefeningen *

(13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Josse Verbeken (adviseur FOD. Financiën – AAD&A) 

Vakomschrijving
In deze oefeningensessies worden de aangebrachte principes, wetgeving engrondslagen verder uitgewerkt en in praktische casussen verder ingeoefend. 

Dag 5 - Dinsdag 22 februari 2022 *

1. Douanewaarde van goederen: wetgeving, principes en grondslagen

(9.15-12.15 uur)
Spreker
 • Diederik Bogaerts (director KPMG Tax Advisors - Global Trade & Customs Practice)

Vakomschrijving
Het vaststellen van de douanewaarde van goederen is van belang bij het bepalen van de invoerrechten en het toepassen van niet-tarifaire maatregelen. Deze algemene opleiding verschaft een inzicht hoe de douanewaarde op een correcte manier dient bepaald te worden. Daarbij wordt ook kort ingegaan op de incoterms.

2. Douanewaarden van goederen: concrete toepassingen met oefeningen *

(13.45-16.45 uur)
Spreker
 • Diederik Bogaerts (director KPMG Tax Advisors - Global Trade & Customs Practice)

Vakomschrijving
In deze oefeningensessies worden de aangebrachte principes, wetgeving engrondslagen verder uitgewerkt en in praktische casussen verder ingeoefend. 

Dag 6 - Donderdag 24 februari 2022

1. Binnenbrengen van goederen en tijdelijke opslag van goederen  

(9.15-12.15 uur)
Spreker
 • Jan Van Wesemael (senior advisor Alfaport-Voka - Customs & Compliance) 

Vakomschrijving
Bij het binnenbrengen van goederen in de Europese Unie dient rekening te worden gehouden met een aantal verplichtingen, onder meer inzake safety en security. Dit proces bestaat uit verschillende fasen en is vooral van belang in zee- en luchthavens als eerste plaats waar niet-Uniegoederen de EU worden binnengebracht.

2. Douaneregelingen 

(13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Werner Rens (adviseur-generaal FOD. Financiën – AAD&A) 

Vakomschrijving
Niet-uniegoederen die de EU binnenkomen, moeten binnen de 90 dagen onder een douaneregeling worden geplaatst of worden wederuitgevoerd. In dit onderdeel komen de vragen aan bod: wat zijn deze douaneregelingen en wat zijn hun gevolgen of waarvoor zijn zij bedoeld?

Dag 7- Maandag 7 maart 2022 *

1. Douaneaangiften: wetgeving, principes en grondslagen  

(9.15-12.15 uur)

Spreker

 • Willem Dewint (attaché FOD Financiën - AAD&A) 

Vakomschrijving

Plaatsing van goederen onder een douaneregeling gebeurt met een douaneaangifte. Veruit de meeste douaneaangiften maken gebruik van het Enig Document (ED). De vergunning Authorized Economic Operator (AEO) geeft toegang tot douanevereenvoudigingen die in verband kunnen staan met douaneaangiften. De soorten en types van douaneaangiften, het ED en de vergunning AEO worden voorgesteld.

2. Douaneaangiften: concrete toepassingen met oefeningen *

 (13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Willem Dewint (attaché FOD Financiën - AAD&A)

Vakomschrijving

De toepassing Paperless Douane en Accijnzen (PLDA), de digitale versie van het ED, wordt voorgesteld aan de hand van een exportaangifte. Het invullen en lezen van de voornaamste vakken van het ED wordt ingeoefend, onder meer aan de hand van de ‘toelichtingen bij het Enig Document’.

Dag 8 - Dinsdag 8 maart 2022

1. Douaneschuld en invorderingen

(9.15-12.15 uur) 

Spreker

 • Alexander Baert (advocaat Deloitte Legal) 

Vakomschrijving
Het ontstaan en invorderen van een douaneschuld zijn geen evidente concepten. Het is voorwerp van een complexe regelgeving die aanleiding geeft tot veel geschillen. In dit onderdeel worden alle beginselen en principes omtrent de douaneschuld uitgediept.

2. Verificatie - en onderzoeksbevoegdheden van de AAD&A 

(13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Erik Gevers (advocaat Antaxius Advocaten)

Vakomschrijving
Dit onderdeel omvat een oriënterende kennismaking met de zeer uiteenlopende en uitgebreide onderzoeksbevoegdheden van de AAD&A, zoals de verificatie, visitatie en verzegeling van goederen, de inbeslagneming van goederen, de visitatie van vervoermiddelen, bedrijfslokalen en privéwoningen, de inbeslagneming van vervoermiddelen, de lijfsvisitatie, de voorlopige aanhouding van personen, de controle van documenten of correspondentie (al dan niet op elektronische dragers), de boekhoudkundige controle, het verzoek tot het mondeling of schriftelijk verstrekken van inlichtingen, het verhoor van personen, … Verder wordt ook nog aandacht besteed aan het essentieel strafrechtelijk karakter van het onderzoek inzake douane en accijnzen. Ook de toegelaten bewijsmiddelen inzake douane en accijnzen worden belicht, met bijzondere aandacht voor het proces-verbaal.

Dag 9 - Donderdag 10 maart 2022 *

1.Accijnzen algemeen: wetgeving, principes en grondslag 

(9.15-12.15 uur)

Spreker

 • Dirk Aerts (belastingconsulent)

Vakomschrijving
Welke goederen zijn onderworpen aan accijnzen? Wanneer wordt accijns verschuldigd en door wie? Wat zijn de regels inzake productie en verzending van accijnsgoederen? Welke vrijstellingen zijn voorzien? Hoe en wanneer moeten de accijnzen worden betaald? Welke sancties kunnen worden toegepast? Deze algemene beginselen zullen in dit onderdeel worden besproken.

2.Accijnzen algemeen: concrete toepassingen met oefeningen *

(13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Dirk Aerts (belastingconsulent) 

Vakomschrijving
In deze oefeningensessies worden de aangebrachte principes, wetgeving engrondslagen verder uitgewerkt en in praktische casussen verder ingeoefend. 

Dag 10 - Maandag 14 maart 2022 *

1.Accijnzen per productgroep: wetgeving, principes en grondslagen 

(9.15-12.15 uur)

Spreker

 • Tom Poelman (adviseur-teamchef - AAD&A)  

Vakomschrijving
De accijnswetgeving van de diverse communautaire en nationale accijnsgoederen wordt besproken. Er wordt verduidelijkt welke goederen behoren tot de groep alcohol, energieproducten en gefabriceerde tabak, en wat de verschillende accijnsgroepen van koffie en alcoholvrije dranken zijn. Aansluitend op de accijnsbewegingen die als een rode draad door de accijnswetgeving lopen, wordt in dit onderdeel ook de specifieke wetgeving per goed besproken.

2.Accijnzen per productgroep: concrete toepassingen met oefeningen *

(13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Tom Poelman (adviseur-teamchef - AAD&A)

Vakomschrijving
In deze oefeningensessies worden de aangebrachte principes, wetgeving engrondslagen verder uitgewerkt en in praktische casussen verder ingeoefend. 

Dag 11 - Dinsdag 15 maart 2022 *

1. BTW-regeling bij in-en uitvoer van goederen 

(9.15-12.15 uur)

Sprekers

 • Bart Peeters (hoofddocent UAntwerpen, UGent en ULiège) 
 • Claire De Lepeleire (director PWC, ITX)  

Vakomschrijving
In dit onderdeel zal dieper worden ingegaan op de complexe BTW-regelgeving rond invoer, doorvoer (transit) en uitvoer van goederen. In het bijzonder zal worden stil gestaan bij o.m. de belastbare handelingen, het bepalen van de maatstaf van heffing, de plaats van de belastingheffing, de mogelijke vrijstellingen en vereenvoudigingen, bijzondere regelingen (bv. de opslag in het BTW-entrepot na de invoer), het begrip geadresseerde, de voldoening van de BTW bij de invoer,… Daarbij zal steeds de link worden gemaakt naar de douaneregelgeving.

2.Aangifte van BTW bij in-en uitvoer van goederen: concrete toepassingen met oefeningen *

(13.45-16.45 uur)

Sprekers

 • Bart Peeters (hoofddocent UAntwerpen, UGent en ULiège) 
 • Claire De Lepeleire (director PWC, ITX)

Vakomschrijving
In deze oefeningensessies worden de aangebrachte principes, wetgeving engrondslagen verder uitgewerkt en in praktische casussen verder ingeoefend. 

Dag 12 - Donderdag 17 maart 2022

1. Administratief beroep, transactie en geschillenregeling 

(9.15-12.15 uur)

Spreker

 • Luc Van De Velde-Poelman (adviseur-generaal FOD. Financiën – AAD&A) 

Vakomschrijving
Overtredingen op de douane- en accijnswetgeving worden voor de correctionele rechtbank gebracht. Er bestaat echter de mogelijkheid om minnelijke schikkingen te treffen. De administratie kan ook negatieve beslissingen buiten het strafrecht nemen. Daartegen staat een administratief beroep open. In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de geschillenregeling en hoe formele en informele bezwaren mogelijk zijn.

2.Elementen van douanestrafrecht 

(13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Prof. Eric Van Dooren (raadsheer Hof van Cassatie, hoofddocent UAntwerpen) 

Vakomschrijving
Naar rechtshandhaving van de douane- en accijnswetgeving is het Belgisch douanestrafrecht van fundamenteel belang. Bij de bespreking wordt een initiërend overzicht gegeven van de essentiële eigenheden van de betreffende wetgeving en praktijken (bv. inzake strafbaarstellingen, strafrechtelijke aansprakelijkheid, straffen, vervolgingsbevoegdheid,…).

Afscheidsreceptie 

Vanaf 16.45 uur wordt een afscheidsborrel voorzien. 

Examen - Vrijdag 25 maart 2022

Het algemene programma wordt afgerond met een elektronisch examen op vrijdag 25 maart 2022. Tijdstip en locatie worden later nog meegedeeld. 

Dit examen heeft de vorm van meerkeuzevragen over alle onderdelen van de gedoceerde leerstof. Tijdens dit examen is het toegelaten de ter beschikking gestelde wetgevingsbundel te gebruiken.

Er wordt een certificaat uitgereikt indien minstens 60% is behaald en een individuele aanwezigheidsgraad van 6/8 (overmachtssituaties inbegrepen) is bereikt.

Er is geen verplichting om deel te nemen aan het examen. Het niet deelnemen aan het examen heeft geen invloed op de inschrijvingsprijs.

Houders van het certificaat van het algemene programma hebben toegang tot de diverse specialisatiemodules.

Plechtige proclamatie vrijdag 29 april 2022

Het bezoek aan de haven van Antwerpen waarbij deelnemers kennis maken met de werking van verschillende organisaties in deze wereldhaven en met de werking van de douane in het havengebied maakt deel uit van dit dagvullend programma. We sluiten af met de plechtige proclamatie met overhandiging van de certificaten, gevolgd door een receptie in het Havenhuis van Antwerpen.