​​​​Programma

Dag 1 - Maandag 13 februari 2023

1. Inleidend kader 

Verwelkoming (9.15-9.25 uur)

Prof. dr. Bruno Peeters (voorzitter Antwerp Tax Academy, gewoon hoogleraar UAntwerpen)

1.1. Douane en Accijnzen in het recht (9.25-11.00 uur)

Spreker

 • Eric Van Dooren (raadsheer Hof van Cassatie, hoofddocent UAntwerpen)

​Vakomschrijving
In dit inleidend onderdeel wordt een oriënterend overzicht in juridisch perspectief gegeven van de douanerechten en accijnzen, met bijzondere aandacht voor de toepasselijke regelgeving.

1.2. Douanegerelateerde beleidsdomeinen FOD Economie (11.00-12.15 uur)

Spreker

 • Frieda Coosemans (adviseur-generaal a.i. FOD Economie - afdeling Internationale Economie) 

Vakomschrijving
In dit onderdeel wordt ingegaan op de tussenkomsten van de FOD Economie in douaneprocedures. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de rol die de FOD Economie verzorgt inzake internationale handel en wordt in het bijzonder ingegaan op de rol die deze FOD speelt bij douanemaatregelen zoals antidumping-en antisubsidiemaatregelen of tariefschorsingen.

1.3. Douane en Accijnzen als beleidsdomein (13.45-15.15 uur)

Spreker

 • Werner Rens (adviseur-generaal FOD Financiën – AAD&A) 

Vakomschrijving
In dit onderdeel komen de volgende elementen aan bod:

• missie, visie douane
• WDO betekenis, EU werking
• AAD&A werking – nationaal forum
• WHO werking
• beleidsplan van minister, beheersovereenkomst, managementplan van AAD&A
• bijzonderheden douane.

2.Werking, evaluaties en aanbevelingen van de Wise Persons Group on Challenges Facing the Customs Union (WPG Customs) 

(15.15 - 16.45 uur)

Spreker

 • Liesbet Fransen (adviseur-generaal en diensthoofd van het departement Algemeen Beleid FOD Financiën – AAD&A)

Vakomschrijving

De WPG Customs betreft een onafhankelijke reflectiegroep met leden uit de politieke, industriële en academische wereld die werd opgericht om na te denken over de uitdagingen in het Europese douanebeleid, de bestaande regelgeving te evalueren en aanbevelingen te richten aan de Europese Commissie. Periodieke rapporteringen moeten het debat aanzwengelen over de toekomst van de Europese douane-unie.

Dag 2 - Dinsdag 14 februari 2023 *

1. The European Union and international customs coorperation *

(9.15 - 10.40 uur)

Spreker

 • Jean-Michel Grave (Docent European Tax Law, ULB en Head of Unit International Affairs, DG Taxation and Customs Union (TAXUD))

Vakomschrijving

De Europese Unie is een grote speler in het wereldwijde douane- en internationale handelsgebeuren. Het Europese handels- en douanebeleid gaan hand in hand en vormen de uiting van een welgerichte politiek van de Europese Unie en de Europese Commissie in het bijzonder. Een overzicht wordt gegeven van wat dit beleid in concreto inhoudt en wat de actuele en te verwachten initiatieven en verwezenlijkingen zijn.

2. Elementen van internationale handel en vervoerrecht *

(10.50-12.15 uur)

Spreker

 • Wouter Dewulf (docent UAntwerpen)

Vakomschrijving
In een kort bestek worden initieel debasisregels (theorie en praktijk) van vrije handel en transport overlopen: handelsbelemmeringen, transportmodi, … De nodige aandacht wordt besteed aan het (maritieme) vervoerrecht en de pertinente rol dat dit recht speelt op internationaal handelsvlak.

3. Douanemaatregelen en handelspolitieke maatregelen 

(13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Philippe Heeren (advocaat, Reed Smith, docent 'douane en internationale handel', Universiteit Tilburg)

Vakomschrijving
In dit onderdeel wordt meer specifiek ingegaan op de fiscale en niet-fiscale maatregelen van het douanerecht in de Europese Unie. Welke rechten worden er geheven zoals rechten bij invoer, anti-dumpingrechten, compenserende rechten. Voorts wordt ook ingegaan op het stelsel van tariefschorsingen, tariefcontingenten, tariefplafonds, vrijstellingen, terugkerende goederen, preferentiële stelsels en niet-tarifaire maatregelen zoals bijvoorbeeld ‘Dual Use goederen’ (goederen voor tweeërlei gebruik). Er wordt een praktisch overzicht gegeven van de diverse heffingen en vrijstellingen, afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk.

Dag 3 - Donderdag 16 februari 2023 *

1. Douanetarief: wetgeving, principes en grondslagen  

(9.15-12.15 uur)

Spreker

 • Franky De Pril & Kristof Verbist (EY Global Trade)

Vakomschrijving
De goederencode of de zgn. tariefhoofding is in principe de kapstok in de internationale handel. Het bepaalt welke rechten er van toepassing zijn, andere tarifaire maatregelen alsook niet-tarifaire maatregelen zoals de nood aan invoerlicenties. In dit onderdeel wordt ingegaan op de opbouw (internationaal en regionaal) van het tarief, welke beschermingsmaatregelen er zijn voor bedrijven en vooral welke problemen kunnen rijzen. Aan de hand van concrete voorbeelden zullen de classificatieregels worden toegelicht, alsook waar er verschillende interpretaties mogelijk zullen zijn.

2. Douanetarief: concrete toepassingen met oefeningen *

(13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Kristof Verbist & Lotte Janssen  (EY Global Trade)

Vakomschrijving
In deze oefeningensessies worden de aangebrachte principes, wetgeving en grondslagen verder uitgewerkt en in praktische casussen verder ingeoefend. 

Dag 4 - Maandag 27 februari 2023 *

1. Oorsprong van goederen: wetgeving, principes en grondslagen

(9.15-12.15 uur)
Spreker
 • Josse Verbeken (adviseur FOD Financiën – AAD&A) 

Vakomschrijving
De oorsprong van een goed kan worden vergeleken met de nationaliteit ervan. Onderscheid wordt gemaakt tussen de preferentiële (tarifaire handelspolitiek) en de niet-preferentiële oorsprong (economisch aspect). Voor het bepalen van de oorsprong gelden welbepaalde regels zoals de toereikende verwerking en cumulatie. Deze bepalingen zullen worden toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden. Tevens zal een overzicht worden gegeven van de belangrijkste bewijzen van oorsprong alsmede van de mogelijke vereenvoudigingen.

2. Oorsprong van goederen: concrete toepassingen met oefeningen *

(13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Josse Verbeken (adviseur FOD Financiën – AAD&A) 

Vakomschrijving
In deze oefeningensessies worden de aangebrachte principes, wetgeving engrondslagen verder uitgewerkt en in praktische casussen verder ingeoefend. 

Dag 5 - Dinsdag 28 februari 2023 *

1. Douanewaarde van goederen: wetgeving, principes en grondslagen

(9.15-12.15 uur)
Spreker
 • Diederik Bogaerts (director KPMG Tax Advisors - Global Trade & Customs Practice)

Vakomschrijving
Het vaststellen van de douanewaarde van goederen is van belang bij het bepalen van de invoerrechten en het toepassen van niet-tarifaire maatregelen. Deze algemene opleiding verschaft een inzicht hoe de douanewaarde op een correcte manier dient bepaald te worden. Daarbij wordt ook kort ingegaan op de incoterms.

2. Douanewaarden van goederen: concrete toepassingen met oefeningen *

(13.45-16.45 uur)
Spreker
 • Diederik Bogaerts (director KPMG Tax Advisors - Global Trade & Customs Practice)

Vakomschrijving
In deze oefeningensessies worden de aangebrachte principes, wetgeving engrondslagen verder uitgewerkt en in praktische casussen verder ingeoefend. 

Dag 6 - Donderdag 2 maart 2023

1. Binnenbrengen van goederen en tijdelijke opslag van goederen  

(9.15-12.15 uur)
Spreker
 • Jan Van Wesemael (senior advisor Alfaport-Voka - Customs & Compliance) 

Vakomschrijving
Bij het binnenbrengen van goederen in de Europese Unie dient rekening te worden gehouden met een aantal verplichtingen, onder meer inzake safety en security. Dit proces bestaat uit verschillende fasen en is vooral van belang in zee- en luchthavens als eerste plaats waar niet-Uniegoederen de EU worden binnengebracht.

2. Douaneregelingen 

(13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Werner Rens (adviseur-generaal FOD Financiën – AAD&A) 

Vakomschrijving
Niet-uniegoederen die de EU binnenkomen, moeten binnen de 90 dagen onder een douaneregeling worden geplaatst of worden wederuitgevoerd. In dit onderdeel komen de vragen aan bod: wat zijn deze douaneregelingen en wat zijn hun gevolgen of waarvoor zijn zij bedoeld?

Dag 7- Maandag 6 maart 2023 *

1. Douaneaangiften: wetgeving, principes en grondslagen  

(9.15-12.15 uur)

Spreker

 • Willem Dewint (attaché FOD Financiën - AAD&A) 

Vakomschrijving

Plaatsing van goederen onder een douaneregeling gebeurt met een douaneaangifte. Veruit de meeste douaneaangiften maken gebruik van het Enig Document (ED). De vergunning Authorized Economic Operator (AEO) geeft toegang tot douanevereenvoudigingen die in verband kunnen staan met douaneaangiften. De soorten en types van douaneaangiften, het ED en de vergunning AEO worden voorgesteld.

2. Douaneaangiften: concrete toepassingen met oefeningen *

 (13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Willem Dewint (attaché FOD Financiën - AAD&A)

Vakomschrijving

De toepassing Paperless Douane en Accijnzen (PLDA), de digitale versie van het ED, wordt voorgesteld aan de hand van een exportaangifte. Het invullen en lezen van de voornaamste vakken van het ED wordt ingeoefend, onder meer aan de hand van de ‘toelichtingen bij het Enig Document’.

Dag 8 - Dinsdag 7 maart 2023

1. Douaneschuld en invorderingen

(9.15-12.15 uur) 

Spreker

 • Alexander Baert (advocaat Deloitte Legal) 

Vakomschrijving
Het ontstaan en invorderen van een douaneschuld zijn geen evidente concepten. Het is voorwerp van een complexe regelgeving die aanleiding geeft tot veel geschillen. In dit onderdeel worden alle beginselen en principes omtrent de douaneschuld uitgediept.

2. Verificatie - en onderzoeksbevoegdheden van de AAD&A 

(13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Erik Gevers (advocaat Antaxius Advocaten)

Vakomschrijving
Dit onderdeel omvat een oriënterende kennismaking met de zeer uiteenlopende en uitgebreide onderzoeksbevoegdheden van de AAD&A, zoals de verificatie, visitatie en verzegeling van goederen, de inbeslagneming van goederen, de visitatie van vervoermiddelen, bedrijfslokalen en privéwoningen, de inbeslagneming van vervoermiddelen, de lijfsvisitatie, de voorlopige aanhouding van personen, de controle van documenten of correspondentie (al dan niet op elektronische dragers), de boekhoudkundige controle, het verzoek tot het mondeling of schriftelijk verstrekken van inlichtingen, het verhoor van personen, … Verder wordt ook nog aandacht besteed aan het essentieel strafrechtelijk karakter van het onderzoek inzake douane en accijnzen. Ook de toegelaten bewijsmiddelen inzake douane en accijnzen worden belicht, met bijzondere aandacht voor het proces-verbaal.

Dag 9 - Donderdag 9 maart 2023 *

1.Accijnzen algemeen: wetgeving, principes en grondslag 

(9.15-12.15 uur)

Spreker

 • Dirk Aerts (belastingconsulent)

Vakomschrijving
Welke goederen zijn onderworpen aan accijnzen? Wanneer wordt accijns verschuldigd en door wie? Wat zijn de regels inzake productie en verzending van accijnsgoederen? Welke vrijstellingen zijn voorzien? Hoe en wanneer moeten de accijnzen worden betaald? Welke sancties kunnen worden toegepast? Deze algemene beginselen zullen in dit onderdeel worden besproken.

2.Accijnzen algemeen: concrete toepassingen met oefeningen *

(13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Dirk Aerts (belastingconsulent) 

Vakomschrijving
In deze oefeningensessies worden de aangebrachte principes, wetgeving engrondslagen verder uitgewerkt en in praktische casussen verder ingeoefend. 

Dag 10 - Maandag 13 maart 2023 *

1.Accijnzen per productgroep: wetgeving, principes en grondslagen 

(9.15-12.15 uur)

Spreker

 • Tom Poelman (adviseur-teamchef - AAD&A)  

Vakomschrijving
De accijnswetgeving van de diverse communautaire en nationale accijnsgoederen wordt besproken. Er wordt verduidelijkt welke goederen behoren tot de groep alcohol, energieproducten en gefabriceerde tabak, en wat de verschillende accijnsgroepen van koffie en alcoholvrije dranken zijn. Aansluitend op de accijnsbewegingen die als een rode draad door de accijnswetgeving lopen, wordt in dit onderdeel ook de specifieke wetgeving per goed besproken.

2.Accijnzen per productgroep: concrete toepassingen met oefeningen *

(13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Tom Poelman (adviseur-teamchef - AAD&A)

Vakomschrijving
In deze oefeningensessies worden de aangebrachte principes, wetgeving engrondslagen verder uitgewerkt en in praktische casussen verder ingeoefend. 

Dag 11 - Dinsdag 14 maart 2023 *

1. BTW-regeling bij in-en uitvoer van goederen 

(9.15-12.15 uur)

Sprekers

 • Bart Peeters (hoofddocent UAntwerpen, UGent en ULiège) 
 • Claire De Lepeleire (director PWC, ITX)  

Vakomschrijving
In dit onderdeel zal dieper worden ingegaan op de complexe BTW-regelgeving rond invoer, doorvoer (transit) en uitvoer van goederen. In het bijzonder zal worden stil gestaan bij o.m. de belastbare handelingen, het bepalen van de maatstaf van heffing, de plaats van de belastingheffing, de mogelijke vrijstellingen en vereenvoudigingen, bijzondere regelingen (bv. de opslag in het BTW-entrepot na de invoer), het begrip geadresseerde, de voldoening van de BTW bij de invoer,… Daarbij zal steeds de link worden gemaakt naar de douaneregelgeving.

2.Aangifte van BTW bij in-en uitvoer van goederen: concrete toepassingen met oefeningen *

(13.45-16.45 uur)

Sprekers

 • Bart Peeters (hoofddocent UAntwerpen, UGent en ULiège) 
 • Claire De Lepeleire (director PWC, ITX)

Vakomschrijving
In deze oefeningensessies worden de aangebrachte principes, wetgeving engrondslagen verder uitgewerkt en in praktische casussen verder ingeoefend. 

Dag 12 - Donderdag 16 maart 2023

1. Administratief beroep, transactie en geschillenregeling 

(9.15-12.15 uur)

Spreker

 • Luc Van De Velde-Poelman (adviseur-generaal FOD Financiën – AAD&A) 

Vakomschrijving
Overtredingen op de douane- en accijnswetgeving worden voor de correctionele rechtbank gebracht. Er bestaat echter de mogelijkheid om minnelijke schikkingen te treffen. De administratie kan ook negatieve beslissingen buiten het strafrecht nemen. Daartegen staat een administratief beroep open. In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de geschillenregeling en hoe formele en informele bezwaren mogelijk zijn.

2.Elementen van douanestrafrecht 

(13.45-16.45 uur)

Spreker

 • Prof. Eric Van Dooren (raadsheer Hof van Cassatie, hoofddocent UAntwerpen) 

Vakomschrijving
Naar rechtshandhaving van de douane- en accijnswetgeving is het Belgisch douanestrafrecht van fundamenteel belang. Bij de bespreking wordt een initiërend overzicht gegeven van de essentiële eigenheden van de betreffende wetgeving en praktijken (bv. inzake strafbaarstellingen, strafrechtelijke aansprakelijkheid, straffen, vervolgingsbevoegdheid,…).

Afscheidsborrel

16.45-18.15 uur

Agora Caffee, Stadscampus.

Examen: vrijdag 24 maart 2023 en inhaalexamen: vrijdag 31 maart 2023

Het algemene programma wordt afgerond met een elektronisch examen op vrijdag 24 maart 2023. Het inhaalexamen staat gepland op vrijdag 31 maart 2023. Tijdstip en locatie worden later nog meegedeeld. 

Dit examen heeft de vorm van meerkeuzevragen over alle onderdelen van de gedoceerde leerstof. Tijdens dit examen is het toegelaten de ter beschikking gestelde wetgevingsbundel te gebruiken.

Er wordt een certificaat uitgereikt indien minstens 60% is behaald op het examen en indien voldaan is aan de minimale aanwezigheidsvereiste.

Er is geen verplichting om deel te nemen aan het examen. Het niet deelnemen aan het examen heeft geen invloed op de inschrijvingsprijs.

Houders van het certificaat van het algemene programma hebben toegang tot de diverse specialisatiemodules.

Plechtige proclamatie vrijdag 21 april 2023

Het bezoek aan de haven van Antwerpen waarbij deelnemers kennis maken met de werking van verschillende organisaties in deze wereldhaven en met de werking van de douane in het havengebied maakt deel uit van dit dagvullend programma. We sluiten af met de plechtige proclamatie met overhandiging van de certificaten, gevolgd door een receptie in het Havenhuis van Antwerpen.

Doelgroep van het algemene programma douane en accijnzen

De permanente opleiding douane en accijnzen staat open voor een gemengd publiek van deelnemers: ambtenaren, magistraten, dienstverleners (advocaten, consultants,…) en werknemers uit de privésector waaronder ook leidinggevende personen. 

Toelatingsvoorwaarden

Minimumvereiste voor deelname aan het algemene programma:

 • het reeds behaald hebben van een bacheloropleiding of, mits voorafgaande toelating, of;
 • een daaraan gelijkwaardig bekwaamheidsniveau als gevolg van voldoende relevante ervaring en/of bijkomende opleidingen

Cursusinformatie

In het algemene programma worden de basisbegrippen en leerstukken binnen het brede domein van douane en accijnzen belicht door zowel docenten uit de praktijk alsook uit de academische wereld. Deelnemers aan dit programma verwerven daardoor een algemeen en actueel overzicht van de verschillende juridische, economische en fiscale aspecten van douane en accijnzen. 

Om interactiviteit tijdens de sessies te bevorderen wordt het aantal inschrijvingen beperkt tot 40 deelnemers.

Volledige programma 

Dit programma omvat 12 lesdagen (4 x 3 dagen – ma/di/do), telkens van 9.15 tot 12.15 uur en van 13.45 tot 16.45 uur. 

De opleiding is gespreid over vier lesweken en omvat 72 lesuren.

Verkorte programma 

U nam reeds deel aan een vorige editie van het algemene programma ten belope van 48 uur, slaagde voor het examen en wenst een nationale erkenning te behalen?
Hiertoe dient u een bijkomende opleiding van 24 uur te volgen (zie * hieronder), én vervolgens te slagen voor het examen. 

Examen

Deze lessenreeks wordt afgerond met een elektronisch examen op de Stadscampus. Dit examen heeft de vorm van meerkeuzevragen over alle onderdelen van de gedoceerde leerstof. 

Aanwezigheidsvereisten

Er wordt enkel een certificaat uitgereikt als men geslaagd is voor het examen (minstens 60% behaald) én:

 • Bij online setting: een minimale individuele aanwezigheidsgraad werd bereikt van minstens 75 % (digitaal in real time) en maximaal 25% deelname in uitgesteld relais (overmachtssituaties inbegrepen)
 • Bij fysieke setting: een minimale individuele aanwezigheidsgraad werd bereikt van minstens 75% (overmachtssituaties inbegrepen);
 • Deelname aan het examen is slechts mogelijk nadat men voldoet aan de minimale aanwezigheidsvereiste.

Cursusmateriaal

Er wordt voorzien in digitaal cursusmateriaal o.m. powerpoint, documentatiebundel (rechtsleer, rechtspraak, …), aangevuld met de wetgevingsbundel Douane en Accijnzen 2023 samengesteld door prof. E. Van Dooren en uitgegeven door KnopsPublishing en het boek Douane en Accijnzen van K. Celis en J. Verbeken, uitgegeven bij Intersentia. Het digitaal cursusmateriaal zal ter beschikking worden gesteld via de elektronische leeromgeving van de universiteit.

Locatie

UAntwerpen
Stadscampus
Lessiuszaal, Grote Kauwenberg 2
Annexe, Lange Winkelstraat 9 (lesdag 14.02 en 14.03)
2000 Antwerpen

Inschrijvingsprijs

De prijs hangt af van het aantal uren les dat gevolgd wordt (of het volledige dan wel het verkorte programma).

Volledige algemene programma (72 uur): 

 • Fysiek op de campus: 5540 EUR (inclusief catering en lunch).

Voormelde prijzen omvatten ook het online ter beschikking gesteld studiemateriaal, de wetgevingsbundel Douane en Accijnzen 2023 samengesteld door prof. E. Van Dooren en het boek Douane en Accijnzen toegepast van K. Celis en J. Verbeken. Beide boeken worden rechtstreeks door de uitgever aan de deelnemers bezorgd.

Verkorte algemene programma (extra lessenpakket van 24 uur - zie ook *):

 • Fysiek op campus: 1980 EUR (inclusief catering en lunch). 

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, om deze btw door te rekenen aan de deelnemers.

Inschrijven

Elke inschrijving en/of aanmelding is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega (voor de volledige module) kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE91 7360 6389 5176 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Erkenningen in aanvraag:

 • IGO, IBJ en ITAA.

Erkenningen ontvangen:

 • De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof en Opleidingscheques
 • Erkenning betaald educatief verlof Brussel is van toepassing.
 • Erkenning betaald educatief verlof in het kader van het  PC226 is van toepassing.
 • Opleidingspremie (PC336): na het volgen van een opleiding door u of uw werknemer(s) kan u bij Liberform terecht voor een opleidingspremie. De premie is een financiële tussenkomst aan werkgevers of ondernemingen die de opleiding betalen. ​Meer info en aanvragen premie: https://www.liberform.be/nl-wat 
 • ​Het is vereist dat deelnemers effectief (online) aanwezig zijn. Vervanging door een collega voor de volledige module is mogelijk, hiervan wordt de organisatie vooraf, schriftelijk in kennis gesteld.

Vragen, info?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de permanente vorming douane en accijnzen, laat dan hier uw gegevens achter. Neem contact op met Iman Migo indien u vragen heeft over uw inschrijving (voorwaarden, timing,....).