Op besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 wordt aan alle Vlaamse universiteiten een subsidie voor de Omkadering van Jonge Onderzoekers (OJO) toegekend. In het kader van deze OJO-subsidie lanceert de Antwerp Doctoral School elk jaar in de herfst via mail een oproep (OJO-call) bij alle onderzoekers van UAntwerpen om voorstellen in te dienen voor initiatieven die beantwoorden aan de in het OJO-besluit gestelde doelstellingen omtrent de omkadering en opleiding van jonge onderzoekers. De OJO-call volgt hierbij het kalenderjaar. Er kan financiering aangevraagd worden voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1 januari en 31 december van het volgende kalenderjaar. Onder 'jonge onderzoekers' worden zowel doctorandi als postdoctorale onderzoekers verstaan.

Volgende categorieën komen in aanmerking voor financiering:

  1. Interuniversitaire initiatieven (IUI): groepsactiviteiten, georganiseerd door UAntwerpen en minstens twee andere Vlaamse universitaire partners, gericht op de training of opleiding van jonge onderzoekers (bv. interuniversitaire symposia, summer schools, colloquia, workshops, …).
  2. Domeinspecifieke trainingen (DT): interactieve trainingen met als doel de domeinspecifieke en/of methodologische kennis en vaardigheden van jonge onderzoekers te verdiepen (bv. interactieve cursussen, workshops, …).
  3. Initiatieven rond loopbaanontwikkeling (LO): initiatieven gericht op het aanmoedigen en faciliteren van de doorstroom van jonge onderzoekers naar de niet-academische arbeidsmarkt (bv. evenementen waarbij jonge onderzoekers in contact komen met actoren uit het bedrijfsleven en/of andere beroepssectoren, evenementen waarbij informatie wordt verstrekt over de verwachtingen op de niet-academische arbeidsmarkt, workshops waarin jonge onderzoekers loopbaanadvies krijgen van professionals, …).
  4. Internationale onderzoeksverblijven (IOzV): een internationaal onderzoeksverblijf waaraan ook een opleidingscomponent verbonden is zoals het volgen van een cursus of training, het aanleren van technieken of onderzoeksmethodes. Louter congresdeelname komt NIET in aanmerking. Deze oproep is gericht tot doctorandi en postdocs (tot max. 3 jaar na het behalen van het doctoraat) die kunnen aantonen dat ze niet beschikken over een FWO-reiskrediet, een werkingstoelage of andere werkingsmiddelen.
  5. Facultaire initiatieven (FI): faculteits- of departementale groepsactiviteiten gericht op jonge onderzoekers (bv. een onthaaldag, een facultaire doctorandidag,...).

Aanvragers worden aangemoedigd om, indien mogelijk, samen te werken met partners uit de YUFE-alliantie. Deze samenwerking kan verschillende vormen aannemen bv. een onderzoeksverblijf aan een YUFE-instelling, de activiteit wordt samen met een van de YUFE-partners georganiseerd, of het openzetten van de activiteit voor jonge onderzoekers van de YUFE-instellingen.

Voor bijkomende informatie over de doelgroep, de voorwaarden waaraan de voorgestelde activiteit moet voldoen, de beoordeling(scriteria), het budget en de timing kan je mailen naar OJOcall@UAntwerpen.be.

VIDEO: OJO-call (Engels)