Op besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2013 wordt aan alle Vlaamse universiteiten een subsidie voor de Omkadering van Jonge Onderzoekers (OJO) toegekend. In het kader van deze OJO-subsidie lanceert de Antwerp Doctoral School elk jaar in de herfst via e-mail een oproep (OJO-call) bij alle onderzoekers van UAntwerpen om voorstellen in te dienen voor initiatieven die beantwoorden aan de in het OJO-besluit gestelde doelstellingen omtrent de omkadering en opleiding van jonge onderzoekers. De OJO-call volgt hierbij het kalenderjaar. Er kan financiering aangevraagd worden voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1 januari en 31 december van het volgende kalenderjaar. Onder 'jonge onderzoekers' worden zowel doctorandi als postdoctorale onderzoekers verstaan.

Volgende categorieën komen in aanmerking voor financiering:

  1. Interuniversitaire initiatieven (IUI): groepsactiviteiten, georganiseerd door UAntwerpen en minstens twee andere Vlaamse universitaire partners, gericht op de training of opleiding van jonge onderzoekers (bv. interuniversitaire symposia, summer schools, colloquia, workshops, …);
  2. Domeinspecifieke trainingen (DT): interactieve trainingen met als doel de domeinspecifieke en/of methodologische kennis en vaardigheden van jonge onderzoekers te verdiepen (bv. interactieve cursussen, workshops, …);
  3. Initiatieven rond loopbaanontwikkeling (LO): initiatieven gericht op het aanmoedigen en faciliteren van de doorstroom van jonge onderzoekers naar de niet-academische arbeidsmarkt (bv. evenementen waarbij jonge onderzoekers in contact komen met actoren uit het bedrijfsleven en/of andere beroepssectoren, evenementen waarbij informatie wordt verstrekt over de verwachtingen op de niet-academische arbeidsmarkt, workshops waarin jonge onderzoekers loopbaanadvies krijgen van professionals, …);
  4. Facultaire initiatieven (FI): faculteits- of departementale groepsactiviteiten gericht op jonge onderzoekers (bv. een onthaaldag, een facultaire doctorandidag, ...).

Aanvragers worden aangemoedigd om, indien mogelijk, samen te werken met partners uit de YUFE-alliantie. Deze samenwerking kan verschillende vormen aannemen bv. de activiteit wordt samen met een van de YUFE-partners georganiseerd of de activiteit wordt opengezet voor jonge onderzoekers van de YUFE-instellingen.

Voor bijkomende informatie over de doelgroep, de voorwaarden waaraan de voorgestelde activiteit moet voldoen, de beoordeling(scriteria), het budget en de timing kan je mailen naar OJOcall@uantwerpen.be.

VIDEO: OJO-call (Engels)