De doelstelling van het onderwijs richt zich conceptueel op het opleiden tot vier rollen:

De master verpleegkunde en vroedkunde als clinical leader

Binnen de gezondheidszorg worden we steeds meer geconfronteerd met complexe zorgvragen en zorgsituaties. Ook wordt er een appel gedaan op continuïteit en transmuraliteit van zorg.

Als zorgverlener staat de clinical leader in voor de uitvoering en organisatie van professioneel verantwoorde en vraaggestuurde zorg op maat.

Als regisseur laat de clinical leader de zorg verlopen als een continu en integraal proces dat gericht is op het welzijn van de zorgvrager en coördineert hij de zorgsituaties.

Het gaat hier zowel over meerdere zorgvragers in complexe en ongekende zorgsituaties als de zorginhoudelijke regiefunctie binnen en buiten de eigen organisatie.

Als ontwerper van het zorgproces staat de clinical leader in voor de innovatie van directe zorgverlening. Om de kwaliteit van zorg te bewaken en te waarborgen participeert de master in het ontwerpen van kwaliteitszorg. De master is verantwoordelijk  voor het scheppen van voorwaarden voor een verbetering van het primaire zorgverleningsproces. Hij levert een bijdrage aan het totstandkomen van het zorgbeleid.

Als coach garandeert de clinical leader deskundigheidsbevordering in alle fase van het zorgproces.

Als beroepsbeoefenaar geeft de clinical leader leiding aan een multidisciplinair team.

De clinical leader is in staat te functioneren als expert een ondernemer in de gezondheidszorg.

De master verpleegkunde en vroedkunde als onderzoeker

De kwaliteitseisen binnen de maatschappij hebben noodzaken tot hoge kwaliteitsstandaarden in de gezondheidszorg.

De master is betrokken bij de ontwikkeling en opvolging van kwaliteitsparameters. Hij analyseert complexe situaties om via een onderzoeksdesign een antwoord te bieden. Als zelfstandig onderzoeker levert de master een bijdrage aan de gezondheidszorg.

Tijdens de opleiding worden op een projectmatige manier de stappen van degelijk wetenschappelijk onderzoek aangeleerd. Hierbij worden zowel kwantitatief als kwalitatief en mixed method onderzoek gepromoot.

De master verpleegkunde en vroedkunde als evidence-based deskundige

Door de complexiteit van de zorgvragen en de eis van effectieve en efficiënte zorgverlening wordt een besluitvorming geëist op het niveau van expert.

In de rol van zorgverlener bouwt hij expertise op die hij als consultant deelt met anderen.

In de rol van ontwerper ontwikkelt hij de best passende zorgprogramma’s en interventies.

In de rol van regisseur beheert hij de kwaliteitszorg van de zorgprogramma’s en ondersteunt en waarborgt hij patiëntveiligheid.

De evidence based deskundige is hierdoor in staat om op een gevorderde manier informatie te verzamelen en te waarderen via een verscheidenheid van kanalen. Vanuit de rol van expert is hij in staat de implementatie van evidence uit te voeren of te ondersteunen.

De master verpleegkunde en vroedkunde als academisch zorgverlener

Als academische zorgverlener is de master in staat het handelen als clinical leader, als onderzoeker en als evidence based deskundige in vraag te stellen en bij te sturen. Dit vraagt een houding van levenslang leren.

Als "champion" is de alumnus in staat een team te begeesteren om een betere zorgverlening in welke omstandigheid dan ook na te streven. Vanuit een flexibiliteit en inventiviteit worden creatieve oplossingen gezocht bij gezondheidszorgproblemen.