Voor de opleiding Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde aan Universiteit Antwerpen zijn wij op zoek naar stageplaatsen voor de afstudeerrichtingen “Verpleegkundig Specialist”, “Leiderschap in Gezondheid en Zorg”, “Onderzoeker in Gezondheid en Zorg” en “Vroedvrouw Specialist”.

Onze studenten zijn verpleegkundigen of vroedvrouwen die vaak met beide voeten in de gezondheidszorg staan die een bewuste keuze maken om een Master of Science te behalen. Ze hebben een brede basis en verdiepen zich in de afstudeerrichting in een specifiek domein als verpleegkundig specialist, in leiderschap of in onderzoek. Ze krijgen hierbij de nodige opleiding en begeleiding. Omdat ze vaak ook ervaring hebben als zorgverlener, kennen ze de klinische praktijk zeer goed wat een meerwaarde is om te fungeren in een meer gespecialiseerde rol.

Toelichting stage 'Onderzoeker in gezondheid en zorg'

Voor de opleiding master in de verpleegkunde en vroedkunde aan Universiteit Antwerpen zijn wij op zoek naar stageplaatsen specifiek voor onze studenten uit de afstudeerrichting “Onderzoeker in Gezondheid en Zorg”.

Onze studenten zijn verpleegkundigen of vroedvrouwen die vaak met beide voeten in de gezondheidszorg staan die een bewuste keuze maken om een master of Science te behalen. De studenten die een stageplaats zoeken binnen deze oproep hebben gekozen om af te studeren als onderzoeker in gezondheid en zorg. Ze hebben een brede methodologische en statistische basis en verdiepen zich in de afstudeerrichting in meer complexe designs, methodieken en data analysetechnieken, dit zowel binnen kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Ze krijgen ook opleiding in het opzetten van een onderzoeksproject, projectbeheer en financiering, wetenschapscommunicatie, databeheer, contextanalyse, implementatiestrategieën en patient & public involvement. Omdat ze vaak ook ervaring hebben als zorgverlener, kennen ze de klinische praktijk zeer goed wat een meerwaarde is voor onderzoek in de gezondheidszorg.

Praktisch

De stage wordt gepland in samenspraak met de stageplaats en kan zowel in persoon als op afstand (telewerk) of in een hybridevorm. De stage begint ten vroegste op 1 december en eindigt ten laatste op 30 mei. De student loopt 21 dagen stage en dit komt overeen met 160 stage uren. De stage dagen worden ingepland in overleg met de stageplaats. De voertaal op de stageplaats is Nederlands of Engels.

Voorwaarden

De stageplaats moet een aantoonbare link hebben met de gezondheidszorg in de brede zin van het woord en onderzoek moet de hoofdtaak zijn of onderzoek moet minimaal een duidelijk omschreven taak zijn binnen het pakket van de organisatie. De stagementor is iemand die minimaal in het bezit is van een masterdiploma en werkzaam is als onderzoeker of onderzoek is één van de hoofdtaken van het werkpakket van de stagementor. We verwachten dat een stagementor de student actief begeleidt tijdens de stageperiode. Tenslotte zal de stagementor, samen met een coach uit de opleiding, de stage evalueren aan het einde van het academiejaar.

Inzet studenten

De student werkt, op zelfstandige wijze, aan een toegewezen eigen project onder begeleiding van de stagementor. Dit project kadert binnen bestaande of nieuwe projecten die lopen op de stageplaats. Studenten kunnen, onder begeleiding, alle onderzoeksgerelateerde taken opnemen zolang ze de kans krijgen om verschillende competenties te behalen zoals op voorhand vastgelegd in het stageplan.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd om één of meerdere stageplaatsen aan te bieden voor het komende academiejaar? Gelieve dan officieel uw stageplaats te registeren via de link onderaan de pagina.

Contact

Indien u verdere vragen heeft, kan u ons steeds contacteren door rechtstreeks te mailen naar de stagecoach: kelly.sabbe@uantwerpen.be of de titularis van de stage: filip.haegdorens@uantwerpen.be.

Vriendelijke groeten

Het stageteam

Toelichting stage 'Leiderschap in gezondheid en zorg'

Innovatie en (organisatie)veranderingen zijn niet meer weg te denken uit het dagdagelijkse leven. Ook de gezondheidszorg wordt sterk beïnvloed door continue veranderingsprocessen.  De implementatie van innovaties is voornamelijk gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, patiënttevredenheid en professioneel welbevinden van zorgverleners en medewerkers waarbij rekening wordt gehouden met de financiële en logistieke middelen. We noteren een sterke vraag naar leidinggevenden binnen gezondheid en zorg die uitblinken in het managen en coachen van veranderprocessen met oog op zowel de harde als de zachte kant van de implementatie van innovaties. Met deze individuele opdracht in de praktijk wensen wij studenten klaar te stomen om in deze volatiele wereld als Clinical Leader, betrokkenen te inspireren, capaciteit te benutten en de gewenste  resultaten te boeken.

Doorheen de opleiding Master of Science in de Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Universiteit Antwerpen is projectonderwijs een belangrijke didactische vorm. In het masterjaar zullen de studenten binnen de afstudeerrichting ‘Leiderschap in Gezondheid en Zorg’ een opdracht uitvoeren in de reële praktijkvoering. Deze opdracht heeft als doel theoretische concepten, wetenschappelijke evidentie en vaardigheden aangeboden binnen de opleidingsonderdelen Management en Innovatie in de praktijk om te zetten onder begeleiding van Prof. dr. Erik Franck, Prof. dr. Peter Van Bogaert (titularis) en dhr. Senne Vleminckx,  Mevr . Sandrine Meynendonckx, Mevr. Ines Vercalsteren en Dhr. Stijn Slootmans (assistent).

Een 25-tal studenten werken individueel een kleinschalig project uit in de context van een organisatie binnen de gezondheidszorg zoals acute zorg, revalidatie, chronische zorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, thuiszorg, … In het gekozen project wordt  één of meerdere essentiële leidinggevende thema’s uitgewerkt: (1) people management, (2) werkorganisatie en interventies en/of (3) leren en innoveren. De student wordt begeleid door twee stagecoaches vanuit de opleiding en een inhoudelijke expert/opdrachtgever en mentor uit het werkveld. Het project is een concrete, projectmatige oefening die start vanuit een vraagstelling of problematiek uit de praktijk. De vraagstelling kan gebaseerd zijn met oog op verschillende doelstellingen. Afhankelijk van de doelstelling zullen de studenten een project uitvoeren.

De opdracht kan bestaan uit de aanpak van een verbeteridee of probleem op afdelingsniveau. Een volledige verbetercyclus (PDSA-cyclus) wordt doorlopen van probleemstelling tot interventie. Bijvoorbeeld, een (verpleegkundige) richtlijn of best practice uit literatuur wordt geadapteerd naar de lokale context. Daarnaast kan de opdracht ook kaderen in een meerjarig programma of langdurig project. Hierbij kan de student een specifiek onderdeel uitwerken zoals een probleemanalyse met onderbouwd advies, van advies tot concreet ontwerp of implementatie van een deeltraject.

De projectopdracht wordt geformuleerd vanuit de praktijk door een opdrachtgever en/of inhoudelijk expert uit het werkveld. De projectopdracht bevat algemene projectinformatie, een businessreden, doelstelling en tijdsplanning. Het project leidt tot een presentatie met verdediging als examenopdracht. Ook dient de student de vooraf bepaalde eindproducten en wetenschappelijk onderbouwing in te dienen. Deze documenten worden na beoordeling overgemaakt aan de opdrachtgever als gestructureerd antwoord op een probleemstelling en/of vraagstelling.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met projectcoördinator stijn.slootmans@uantwerpen.be.

Bijkomende informatie projectopdracht en evaluatie:

·       Totaal 15 ECTS-punten:

1.     5  ECTS-punten (opleidingsonderdeel ontwikkeling tot praktijkvoering): uitwerken projectplan

2.     10 ECTS-punten (opleidingsonderdeel projectwerk als praktijkvoering):  280 studiebelastingsuren waarvan 240 stage-uren voor projectwerk en 40 uren voor de projectrapportage en verdediging.  

·       De student kan dus 240 stage-uren concreet inzetten voor het project in samenspraak met de opdrachtgever en de stagecoaches. Van de stage-uren dient minimaal 30% te worden gelopen op de stageplaats.

·       De student wordt beoordeeld op:

1.     het portfolio met beschrijving projectverloop, de behaalde leerdoelen en competenties en een 360° feedback van twee leden van het projectteam en de opdrachtgever;

2.     de eindpresentatie van het project (verdediging).

·       De student diept, in samenspraak met werkveld en stagecoaches, het project vanaf januari verder uit (initiatiefase Q1), voert project uit in Q2 en levert in juni de eindpresentatie af (deeltijdstraject 2023).

Toelichting stage 'Verpleegkundig specialist'

Voor de opleiding master in de verpleegkunde en vroedkunde aan Universiteit Antwerpen zijn wij op zoek naar stageplaatsen specifiek voor onze studenten uit de afstudeerrichting “Verpleegkundig Specialist”.

Onze studenten zijn verpleegkundigen die met beide voeten in de gezondheidszorg staan en via de keuze voor deze afstudeerrichting zich verder willen ontwikkelen als academisch klinisch verpleegkundig expert binnen een zorgdomein. Studenten krijgen door middel van hoor- en werkcolleges een theoretische voorbereiding op de rolontwikkeling als Verpleegkundig Specialist volgens de 7 CanMeds-rollen. Via ons onderwijs ontwikkelen zij zich in de rollen als klinisch expert, autonoom professional, zorgcoördinator, onderzoeker, leider, mentor, coach én gezondheidspromotor. Verder bouwen zij diepgaande kennis op over farmacologie, klinisch onderzoek, diagnostiek, zorgplanning en consultvoering. Binnen deze afstudeerrichting dompelen we studenten onder in de kennis, vaardigheden en attitudes die zij nodig hebben in een meer geavanceerde verpleegkundige rollen zoals deze van verpleegkundig specialist, gespecialiseerd verpleegkundige, verpleegkundig consulent, trajectbegeleider, …

Tijdens de Stage Verpleegkundig Specialist worden competenties, onder begeleiding van een stagementor en stagecoach, op zelfstandige basis verworven, verdiept en/of toegepast binnen een zelfgekozen specialisatiedomein. Het specialisatiedomein kan een zorgdomein, patiëntenpopulatie, interventie(s) en/of methodiek(en) omvatten. De stage is een vorm van werkplekleren waarbij de student-stagiair de kans krijgt om reeds verworven competenties toe te passen of te verdiepen, en om nieuwe competenties te verwerven door participatie in een reële arbeidssituatie. Door middel van de stage kan de student een beeld vormen van de toekomstige werkcontext, professionele mogelijkheden en persoonlijke sterktes en zwaktes binnen deze werkcontext.

Praktisch

De student loopt een stage van 30 dagen of 240 stage-uren na het doorlopen van een aantal voorbereidende stappen. In samenspraak met de stageplaats en stagementor, wordt door de student-stagiair een geïndividualiseerd stageplan uitgewerkt. Dit plan omvat 4 concrete, meetbare stagedoelen die een bijdrage moeten leveren aan de praktijk van de stageplaats en een link hebben met de CanMeds-rollen als Verpleegkundig Specialist. De stage wordt gelopen over de duur van het academiejaar, doch in het tweede semester wordt een periode van 8 weken lesvrij gemaakt voor het lopen van de stage.

Voorwaarden

De stageplaats moet een context omvatten waarin geavanceerd klinische verpleegkundige praktijkvoering mogelijk is. De stagementor is iemand die minimaal in het bezit is van een masterdiploma en werkzaam is arts, verpleegkundige, diensthoofd of klinisch expert binnen het zorgdomein. We verwachten dat een stagementor de student actief begeleidt tijdens de stageperiode. Tenslotte zal de stagementor, samen met een coach uit de opleiding, de stage evalueren aan het einde van het academiejaar.

Inzet studenten

De student werkt, op zelfstandige wijze, aan een geïndividualiseerd stageplan onder supervisie van de stagementor. Het stageplan wordt door de student uitgewerkt na het lopen van maximaal 2 kijkstagedagen en dit altijd in samenspraak met de stageplaats. De student wordt gevraagd om 4 stagedoelen, volgens het SMART-systeem, uit te werken en dit binnen 4 verschillende CanMeds-rollen als Verpleegkundig Specialist. Het stageplan vormt de basis voor de stage-evaluatie die uitgevoerd wordt in samenspraak tussen stagecoach en stagementor.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd om één of meerdere stageplaatsen aan te bieden voor het de afstudeerrichting Verpleegkundig Specialist? Gelieve dan officieel uw stageplaats te registeren via de link op deze webpagina.

Contact

Indien u verdere vragen heeft, kan u ons steeds contacteren door rechtstreeks te mailen naar de titularis van de Stage Verpleegkundig Specialist: eva.goossens@uantwerpen.be

Toelichting stage 'Vroedvrouw specialist'

Voor de opleiding master in de verpleegkunde en vroedkunde aan Universiteit Antwerpen zijn wij op zoek naar stageplaatsen specifiek voor onze studenten uit de afstudeerrichting “Vroedvrouw Specialist”.

Onze studenten zijn vroedvrouwen die met beide voeten in de gezondheidszorg staan en via de keuze voor deze afstudeerrichting zich verder willen ontwikkelen als academisch klinisch vroedvrouw expert binnen een zorgdomein of als facilitator bij het implementeren van innovaties binnen de perinatale zorg.

Studenten krijgen door middel van hoor- en werkcolleges een theoretische voorbereiding op de rolontwikkeling als Vroedvrouw Specialist volgens de 7 CanMeds-rollen. Daarnaast deden ze theoretische inzichten op voor wat betreft implementatie wetenschappen: belang van context, stakeholder engagement, keuze van geschikte implementatie strategieën, procesmatig handelen, en het evalueren van implementatie uitkomstmaten.

Tijdens de Stage Vroedvrouw Specialist worden competenties, onder begeleiding van een stagementor en stagecoach, op zelfstandige basis verworven, verdiept en/of toegepast binnen een zelfgekozen specialisatiedomein. Het specialisatiedomein kan een zorgdomein, patiëntenpopulatie, interventie(s) en/of methodiek(en) omvatten. De stage is een vorm van werkplekleren waarbij de student-stagiair de kans krijgt om reeds verworven competenties toe te passen of te verdiepen, en om nieuwe competenties te verwerven door participatie in een reële arbeidssituatie. Door middel van de stage kan de student een beeld vormen van de toekomstige werkcontext, professionele mogelijkheden en persoonlijke sterktes en zwaktes binnen deze werkcontext.

Praktisch

De student loopt een stage van 24 dagen of 188 stage-uren na het doorlopen van een aantal voorbereidende stappen. In samenspraak met de stageplaats en stagementor, wordt door de student-stagiair een geïndividualiseerd stageplan uitgewerkt. Dit plan omvat 4 concrete, meetbare stagedoelen die een bijdrage moeten leveren aan de praktijk van de stageplaats en een link hebben met de CanMeds-rollen als Vroedvrouw Specialist. Wanneer voor een implementatie stage gekozen wordt kunnen 6 van de 24 dagen stage backoffice plaatsvinden.

De stage vindt plaats in het tweede semester, er wordt een lesvrije periode gemaakt voor het lopen van de stage.

Voorwaarden

De stageplaats moet een context omvatten waarin geavanceerd klinische  praktijkvoering of een implementatiestage mogelijk is. De stagementor is iemand die minimaal in het bezit is van een masterdiploma en werkzaam is als vroedvrouw, arts, klinisch expert, zorgmanager of diensthoofd binnen het zorgdomein gerelateerd aan de perinatale zorg. We verwachten dat een stagementor de student actief begeleidt tijdens de stageperiode. Tenslotte zal de stagementor, samen met een coach uit de opleiding, de stage evalueren aan het einde van het academiejaar.

Inzet studenten

De student werkt, op zelfstandige wijze, aan een geïndividualiseerd stageplan onder supervisie van de stagementor. Het stageplan wordt door de student uitgewerkt na het lopen van maximaal 2 kijkstagedagen en dit altijd in samenspraak met de stageplaats. De student wordt gevraagd om 4 stagedoelen, volgens het SMART-systeem, uit te werken en dit binnen 4 verschillende CanMeds-rollen als Vroedvrouw Specialist. Het stageplan vormt de basis voor de stage-evaluatie die uitgevoerd wordt in samenspraak tussen stagecoach en stagementor.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd om één of meerdere stageplaatsen aan te bieden voor het de afstudeerrichting Vroedvrouw Specialist?
Gelieve dan officieel uw stageplaats te registeren via de link op deze webpagina.

Contact

Indien u verdere vragen heeft, kan u ons steeds contacteren door rechtstreeks te mailen naar Stages.VenV@uantwerpen.be