Recent vonden er in de beheersstructuur van de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap enkele belangrijke wijzigingen plaats. Aanleiding was het aflopen van de bruikleenovereenkomst tussen de vzw Loyola, eigenaar van de bibliotheekcollectie, en de Universiteit Antwerpen.

Om de bruikleen te continueren richtten de Universiteit Antwerpen en het UCSIA (Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen) in 2020 de Stichting Jezuïetenerfgoed op. Deze stichting van openbaar nut heeft als doel om het roerend materieel erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen en Vlaanderen te valoriseren. Daaronder vallen met name de bibliotheekcollecties van het Ruusbroecgenootschap. Beide partners investeren substantiële middelen in de Stichting, deels als acquisitiebudget waarmee de collectie verder wordt uitgebouwd, deels als budget voor diverse projecten. 

Aansluitend ondertekenden de vzw Loyola en de Stichting Jezuïetenerfgoed een nieuw bruikleencontract voor de bibliotheekcollectie. De overeenkomst geldt voor onbepaalde duur en heeft betrekking op de collectie zoals ze was in 2019. Items die nadien werden verworven – met middelen die de UA-faculteit Letteren en Wijsbegeerte jaarlijks in de Stichting investeert – zijn eigendom van de universiteit en vallen dus buiten de bruikleenovereenkomst.

Het bruikleencontract bepaalt verder dat de bibliotheekcollecties gehuisvest zullen blijven in de gebouwen aan de Grote Kauwenberg 32 en 34. Deze gebouwen huurt de Universiteit Antwerpen van de vzw Loyola. Op gezette tijden zal het Ruusbroecgenootschap de vzw Loyola informeren over de uitbreiding van de collectie en over de initiatieven inzake wetenschappelijke en maatschappelijke valorisatie.

Voor de onderzoekers en studenten die van onze bibliotheek gebruik maken verandert er in de praktijk niets. Ze kunnen ongestoord gebruik blijven maken van onze rijke collecties. Het Ruusbroecgenootschap dankt alle betrokkenen voor de duurzame verankering van de bibliotheek binnen de Antwerpse academische gemeenschap.