Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Organisatiestructuur

De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de vakgebieden van de opleidingen. Om deze taken vlot te laten verlopen, zijn er binnen de faculteit een aantal beleidsorganen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste organen.

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het hoogste bestuursorgaan van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie en bepaalt binnen de vastgelegde algemene beleidslijnen en de decretale regels het beleid van de faculteit op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De Faculteitsraad telt 51 leden, waaronder de leden van het dagelijks bestuur van de faculteit en vertegenwoordiging van het ZAP, AAP, ATP en de studenten van de faculteit.

> Ontdek wie de leden van de faculteitsraad zijn

Decaan en vicedecaan

De decaan en vicedecaan worden aangesteld voor een periode van drie jaar. De decaan is voorzitter van de Faculteitsraad en de vice-decaan vervangt hem bij afwezigheid. In onderling overleg zijn ze belast met de dagelijkse leiding van de faculteit, verantwoordelijk voor de uitvoering van de adviezen en de beslissingen van de Faculteitsraad en vertegenwoordigen ze de FBE buiten de universiteit.

> Decaan: prof. dr. Koen Vandenbempt
> Vicedecaan: prof. dr. Ann Jorissen

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit de decaan en vice-decaan, de voorzitter en ondervoorzitter van de Onderzoekscommissie, de voorzitter en ondervoorzitter van de Onderwijscommissie, een vertegenwoordiger van het AAP/BAP of plaatsvervanger en een vertegenwoordiger van de studenten of plaatsvervanger.

> Ontdek wie de leden van het Dagelijks Bestuur zijn

Ombudspersonen

De ombudspersonen staan de studenten bij in geschillen rond de toepassing van het onderwijs- en examenreglement. Ze bemiddelen, informeren en adviseren. Studenten kunnen hen contacteren via 03/265.40.03 of ombuds.fbe@uantwerpen.be.

Wie zijn de FBE ombudspersonen?

Onderzoekscommissie

De Onderzoekscommissie heeft een beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende opdracht. De beleidsvoorbereidende opdracht bestaat in het voorbereiden en uitwerken van de onderzoeksstrategie van de faculteit. De uitvoerende opdracht houdt het organiseren van de concrete stappen in die het gevolg zijn van beleidsbeslissingen over onderzoek. Ook het aantrekken en opvolgen van doctoraatsstudenten maakt deel uit van het geheel van onderzoeksactiviteiten van de faculteit.

> Ontdek wie de leden van de onderzoekscommissie zijn

Onderwijscommissie

In de faculteit wordt een Onderwijscommissie opgericht met bevoegdheid voor alle opleidingen van de faculteit, met uitzondering van de doctoraatsopleiding en het doctoraat, die onder de bevoegdheid van de Onderzoekscommissie vallen. De onderwijscommissie heeft de opdracht doelgericht en consistente opleidingsprogramma’s te ontwikkelen en de betrokken eenheden in een op het onderwijs gericht samenwerkingsverband te brengen.

> Ontdek wie de leden van de onderwijscommissie zijn

Departementen

De departementen zijn bestuurlijke eenheden die op het decentrale niveau voor een welbepaald vakgebied verantwoordelijk zijn voor de realisatie, coördinatie en integratie van het onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening, met het academisch personeel die ze tot hun leden tellen en voor die opdrachten die hen door de Faculteit zijn toegewezen.