Sociale Wetenschappen

Faculteitsbestuur

Aan het hoofd van het faculteitsbestuur Sociale Wetenschappen (FSW) staat sinds oktober 2018 decaan Petra Meier. Zij wordt vanaf 15 september 2021 bijgestaan door vicedecaan David Gijbels (verantwoordelijk voor het domein Onderzoek), Alexander Dhoest (verantwoordelijk voor het domein Dienstverlening) en Peter Raeymaeckers  (verantwoordelijk voor het domein Onderwijs). Faculteitsdirecteur Koen Pepermans vervolledigt het plaatje.

vlnr Alexander Dhoest, Peter Raeymaeckers, Koen Pepermans, Petra Meier en David Gijbels

Koen Pepermans (faculteitsdirecteur) 

Binnen de faculteit Sociale Wetenschappen is de rol van faculteitsdirecteur ruim ingevuld met verantwoordelijkheid op het vlak van personeel, budget, infrastructuur en beleidsondersteuning.De faculteitsdirecteur is binnen de faculteit Sociale Wetenschappen de administratief verantwoordelijke van de faculteit. Concreet houdt dit in dat de faculteitsdirecteur diensthoofd is van alle leden van het administratief personeel (ATP) bezoldigd door de faculteit. Hij zet de lijnen uit van het ATP-personeelsbeleid in overleg met de decaan en het bureau van de faculteit. De faculteitsdirecteur is eveneens verantwoordelijk voor de bewaking van het faculteitsbudget in samenspraak met de decaan. Bij de toekenning van kantoorruimte en het bewaken van de afspraken speelt de faculteitsdirecteur de rol van mediator tussen departementen, onderzoeksgroepen en individuele personeelsleden. Op het vlak van beleidsondersteuning kan verwezen worden naar de beleidsplannen, de fusie van de faculteit, de verhuis naar De Meerminne, de onderwijsvisitaties of de BAMA-hervorming. In elk van deze dossiers heb ik samen met het decanaatsteam als beleidsmedewerker en later als directeur op een proactieve manier getracht te zorgen dat deze processen zo optimaal mogelijk konden verlopen. Naast deze verantwoordelijkheden vertegenwoordig ik de faculteit in diverse raden en commissies zowel intern evenals extern aan de Universiteit Antwerpen.

Buiten de faculteit neem ik ook de verantwoordelijkheid op als Data Protection Officer van de Universiteit Antwerpen.

 

Beleidsverklaring

Introducing...Petra Meier, decaan

Hallo! Als decaan teken je, samen met de vice-decaan en andere collega-bestuurders, de vier departementen en het decanaat van de faculteit, en binnen de krijtlijnen van het universitaire beleid, het facultaire beleid uit. Waar staan we als faculteit op vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening? Wat verwachten, vragen of eisen studenten, onderzoekers, de instelling, de overheid, de samenleving van ons? En waar willen wij zelf naartoe: Wat voor onderwijs willen we bieden? Voor welk soort onderzoek staan we? En wat willen we nog meer aanbieden? Dit allemaal in grote lijnen aansturen, ervoor zorgen dat het vorm krijgt, gedragen en uitgedragen wordt, dat is mijn taak. Dat kan uiteraard niet zonder het werk van de vele collega’s die de faculteit concreet gestalte geven en die u in verschillende hoedanigheden ontmoet, als lesgevers, uitstekende onderzoekers, mensen met een mening en begaan met de samenleving waarin we leven.

Zelf ben ik politicologe, ik bestudeer dus als het ware hoe de samenleving gerund wordt. Wat me daarbij het meest bezig houdt is hoe ongelijkheid vorm krijgt en bestendigd wordt, vooral, maar niet uitsluitend, vanuit een genderperspectief. Dit koppel ik aan de concepten democratie en vertegenwoordiging. Mijn publicaties bespreken kiesstelsels en de mate waarin ze inclusief zijn; gender quota allerhande; symbolische vertegenwoordiging en haar interactie met descriptieve en substantiële vertegenwoordiging; het belang maar ook gevaar van politieke rolmodellen; de inclusiviteit (of niet) van beleid, de framing ervan, discursieve constructies en de mate waarin het doorspekt is met stereotypen en vooroordelen; de ontwikkeling, toepassing en gevolgen van gender impact assessment; de Belgische vrouwenbeweging en het gelijke kansenbeleid in België; de wijze waarop multi-level systems, vooral federaties gelijkheid helpen bevorderen of ondermijnen; het gegenderde karakter van de politieke ruimte en hoe dit machtsrelaties beïnvloedt.

Mijn onderwijsopdracht is ruimer, maar de komende jaren geef ik  enkel Belgische politiek. Misschien komen we elkaar daar of elders wel tegen.