Side header image

Bescherming van persoonsgegevens

Universiteit Antwerpen hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt je toch persoonlijke informatie gevraagd. Jouw persoonsgegevens worden steeds behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei  2016 welke in werking treedt op 25 mei 2018 (hierna “AVG”) en ieder toekomstig Belgisch wetgevend initiatief ter aanvulling dan wel ter implementatie van de AVG evenals iedere verdere update van de AVG.*

Universiteit Antwerpen geeft daarbij de volgende garanties:

  • De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend, tenzij je daar zelf mee hebt ingestemd via ‘opt in’.
  • Universiteit Antwerpen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van jouw persoonsgegevens misbruik maken.

*Naar aanleiding van de in werking treding van de AVG op 25 mei 2018 werkt Universiteit Antwerpen aan een herwerking van dit privacystatement.

Rechten van de betrokkene

Iedere betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht op informatie aangaande de verwerking van diens persoonsgegevens. Hij kan daartoe de Universiteit Antwerpen verzoeken om inzage van de persoonsgegevens, alsook de rectificatie aan te vragen of de wissing van persoonsgegevens of de beperking ervan.

Iedere betrokkene heeft ook recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van diens persoonsgegevens evenals het recht op gegevensoverdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die op basis van zijn toestemming werden verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm voor zover dit technisch mogelijk is.

Iedere betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

Iedere betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) als toezichthoudende autoriteit.

Bewaartermijn

De Universiteit Antwerpen bewaart de persoonsgegevens nooit langer dan nodig voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt werden.

Zo worden persoonsgegevens van websitebezoekers (cookies) nooit langer bewaard dan nodig voor het in de gebruiksvoorwaarden van de Universiteit Antwerpen opgegeven doeleinde. Indien andere persoonsgegevens van websitebezoekers worden bewaard, dan zullen deze nooit langer bewaard worden dan de termijn waarvoor de betrokkene diens toestemming heeft verleend.

Persoonsgegevens van studenten worden bijgehouden zolang deze een relatie hebben met de universiteit, mogelijks langer mits uitdrukkelijke toestemming daartoe door de studenten in kwestie.

Persoonsgegevens van personeelsleden worden tevens bijgehouden zolang deze een relatie hebben met de universiteit uitgenomen die gegevens die nodig zijn voor de berekening van het wettelijk pensioen waardoor een langdurige archivering gerechtvaardigd is en uitgenomen die gegevens waarvoor uitdrukkelijk door het personeelslid zelf de toestemming tot een langere bewaartermijn aan de Universiteit Antwerpen gegeven werd.

Gegevens van derden (medecontractanten) worden bijgehouden voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de aangegane contractuele afspraken.

Indirecte verwerking van persoonsgegevens

De Universiteit Antwerpen houdt zich eraan de betrokkene in te lichten bij iedere indirecte verwerking van persoonsgegevens aangaande de bron van deze persoonsgegevens evenals een opgave te maken van de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt.

Feedback over inhoud website?

Verantwoordelijke webcommunicatie
Christine Goethals
christine.goethals@uantwerpen.be