De Universiteit Antwerpen telt negen faculteiten, tal van bestuurs- en adviesorganen, centrale departementen en een waaier aan centra en instituten. Met meer dan 6000 personeelsleden maakt de universiteit deel uit van een uitgebreid netwerk dat intensief samenwerkt met de maatschappij.

De faculteiten op een rij

Bestuursstructuur

De bestuursstructuur van de universiteit heeft drie niveaus.

Het centrale niveau

UAntwerpen kent diverse bestuurs- en adviesorganen. De rector leidt en vertegenwoordigt de universiteit op academisch vlak en wordt bijgestaan door de beleidsploeg.

Centrale bestuursorganen

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur telt 28 leden. Raadpleeg de huidige samenstelling.

De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn:

 • het vastleggen van richtlijnen voor oriëntatie, organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van het academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening,
 • het bepalen en goedkeuren van de begroting en de personeelsformatie 
 • het benoemen van de leden van het Zelfstandig Academisch Personeel en het Administratief Personeel van niveau A.

Het Bestuurscollege

Het Bestuurscollege bestaat uit:

 • de rector, die voorzitter is
 • de voorzitter van de Onderwijsraad, de voorzitter van de Onderzoeksraad en de voorzitter van de Raad Dienstverlening
 • de algemeen beheerder
 • telkens één lid behorend tot het Zelfstandig Academisch Personeel, het Assisterend en Bijzonder Academisch Personeel, het Administratief en Technisch Personeel en de studenten.

De decanen worden uitgenodigd op de zittingen van het Bestuurscollege.

Het Bestuurscollege oefent onder andere volgende bevoegdheden uit:

 • het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van de Raad van Bestuur
 • het sluiten van overeenkomsten
 • het open verklaren van ambten
 • het benoemen van het Assisterend Academisch Personeel en het Administratief en Technisch Personeel

Het College van Beheer

De algemeen beheerder en de beheerders vormen een College van Beheer. Onder het toezicht van het Bestuurscollege is het College verantwoordelijk voor de coördinatie en de uitvoering van het dagelijks beheer van de universiteit op administratief, technisch, financieel en sociaal vlak.

Centrale adviesorganen

College van Decanen

De decanen vormen een college dat wordt voorgezeten door de rector. Dit College van Decanen adviseert op verzoek of op eigen initiatief het universiteitsbestuur over alle strategische academische aangelegenheden.

De Raad Dienstverlening

De Raad Dienstverlening stuurt het universitaire beleid aan op het vlak van:

 • gelijke kansen en diversiteit
 • identiteit en opdracht
 • levenslang leren
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • strategische netwerking
 • sociale, culturele en studentgerichte diensten

Voor elk van deze domeinen werd een stuurgroep opgericht. De stuurgroepen opereren als mini-denktanks. Zij hebben geen besluitvormings- of operationele rol, maar van hen worden wel beleidsimpulsen en -reflecties verwacht. De Raad Dienstverlening wordt bijgestaan door het bureau van de Raad Dienstverlening.

De Stuvoraad

De Stuvoraad zet zich in voor de werking en organisatie van de studentenvoorzieningen. De raad is paritair samengesteld. De helft van de leden is verkozen door en onder de studenten, de andere helft is aangewezen door het instellingsbestuur.

De Industrieel Onderzoeksfondsraad

De Industrieel Onderzoeksfondsraad brengt advies uit over de besteding van de middelen van het industrieel onderzoeksfonds. Ook treedt de raad op als academisch adviesplatform voor het innovatiebeleid en bewaakt de coördinatie ervan.

De Industrieel Onderzoeksfondsraad telt 16 leden en wordt om de vier jaar door het Bestuurscollege samengesteld. Acht leden zijn afkomstig vanuit de Universiteit Antwerpen, vier vanuit de hogescholen van de Associatie Antwerpen en vier vanuit het bedrijfsleven.

De Onderwijsraad

De Onderwijsraad bestaat uit:

 • de voorzitter van de Onderwijsraad
 • voor elke faculteit: één vertegenwoordiger van het Zelfstandig Academisch Personeel, tevens onderwijsverantwoordelijke in de faculteit, één vertegenwoordiger van het Assisterend en Bijzonder Academisch Personeel en één vertegenwoordiger van de studenten.

De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan voor alle academische en administratieve aangelegenheden in verband met onderwijs en in het bijzonder het onderwijs dat leidt tot een diploma. De raad wordt bijgestaan door het bureau van de Onderwijsraad.

De Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad is het hoogste adviesorgaan van de Universiteit Antwerpen op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, het wetenschapsbeleid en zijn financiering.

De Onderzoeksraad telt, naast de voorzitter, 20 effectieve leden en evenveel plaatsvervangende leden. De raad wordt bijgestaan door het bureau van de Onderzoeksraad.

De Studentenraad

Alle opleidingen, faculteiten en geledingen van de universiteit worden vertegenwoordigd in de Studentenraad. Deze vertegenwoordigers zorgen ervoor dat de stem van de studenten wordt meegenomen. Ook verdedigen zij de belangen van UAntwerpen-studenten op hogere niveaus, zoals bij de Associatie Studentenraad Antwerpen (ASRA), het Antwerps Studentenoverleg (ASO), de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Op internationaal niveau werkt de studentenraad mee aan de YUFE-alliantie.

Auditcomité en interne audit

Het Auditcomité heeft een adviserende rol en staat de Raad van Bestuur bij in zijn toezichthoudende functie. Daarnaast waakt het comité over de prestaties van de interneauditdienst. De Interneauditdienst voert audits uit. Deze audits evalueren de effectiviteit en efficiëntie van risicobeheersing, controle en behoorlijk bestuur, en formuleren aanbevelingen en adviezen. Lees meer over de opdracht en werking van het Auditcomité in het auditcharter.​

Het intermediaire niveau

De academische en dagelijkse leiding van de faculteiten berust bij de decanen. De decaan is voorzitter van de Faculteitsraad en vertegenwoordigt de faculteit buiten de universiteit. Voor elke opleiding richt de faculteit een onderwijscommissie op. Daarnaast zijn er bij de universiteit tal van centra en instituten actief.​

Faculteitsraden

De Faculteitsraad is samengesteld uit een aantal professoren, een vertegenwoordiging van de assistenten, het administratief en technisch personeel en de studenten. Zij vormen het hoogste bestuursorgaan van een faculteit en bepalen het beleid van de faculteit op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

De Faculteitsraad adviseert het universiteitsbestuur in aangelegenheden zoals onderwijsregelingen en opleidingsprogramma's en neemt zelf beslissingen voor de aanstelling van lesgevers, de samenstelling van de examencommissie, etc.

Onderwijscommissies

Elke faculteit richt voor elke opleiding of cluster van verwante opleidingen waarvoor ze bevoegd is een onderwijscommissie op, hetzij op intermediair niveau, hetzij op decentraal niveau naast haar departementen of vakgroepen.

De onderwijscommissies hebben als opdracht:

 • doelgerichte en consistente opleidingsprogramma's te ontwikkelen
 • de betrokken eenheden laten samenwerken op vlak van onderwijs.

Deze opdracht houdt in dat zij op de eerste lijn verantwoordelijk zijn voor:

 • de curriculumherzieningen
 • de implementatie en organisatie van de studieprogramma's
 • de kwaliteitszorg van het onderwijs met inbegrip van het toezicht op de realisatie van de opleidingsonderdelen.

Centra en instituten

Het decentrale niveau

Op decentraal niveau werken de departementen, vakgroepen en onderzoeksgroepen, met daarnaast de interfacultaire bestuurlijke en academische eenheden.

Departementen

Diensten

Ontdek onze onderzoeksgroepen

Netwerk UAntwerpen

We staan als Universiteit Antwerpen niet alleen. We hebben nauwe banden met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), de Antwerp Management School (AMS) en de andere hoger onderwijsinstellingen in Antwerpen via de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA). Die relaties en de samenwerking met stad Antwerpen en de haven creëren voortdurend win-winsituaties.