Je bent een schoolverlater in beroepsinschakelingstijd maar je wil graag verder studeren? Of je bent uitkeringsgerechtigd werkloos maar je wil toch nog een diploma behalen? Wat zijn de voorwaarden?

Opgelet: deze informatie is enkel van toepassing indien je in het Vlaams Gewest woont.

Je wil verder studeren tijdens de beroepsinschakelingstijd?

Je mag tijdens je beroepsinschakelingstijd geen studies met volledig leerplan volgen.  Dit betekent dat je niet mag inschrijven met een diploma-, credit,-of examencontract voor een programma van minimum 27 studiepunten. Het aanvangen van dergelijke studies verhindert het geldige verloop van je beroepsinschakelingstijd, zelfs indien de studies ’s avonds of in het weekend worden gevolgd. 
 

Wat gebeurt er als je toch studies met volledig leerplan aanvat?

De beroepsinschakelingstijd die je al hebt volbracht voor je studies zal je in principe kwijt zijn door het aanvatten van de studies. Na afloop van de studies zal je dus een volledig nieuwe beroepsinschakelingstijd moeten vervullen.

Welke studies mag je wel volgen tijdens de beroepsinschakelingstijd?

 • Enkel studies met volledig leerplan zijn verboden tijdens de beroepsinschakelingstijd. 
   
 • Het is wél toegelaten om je in te schrijven met diploma-, credit,-of examencontract voor een programma van minder dan 27 studiepunten. 
   
 • Het moet dan wel gaan om ‘nieuwe’ studies en niet om het verderzetten van een vroeger begonnen, maar nog niet afgewerkte studie met volledig leerplan. Het verderzetten – zonder onderbreking van 1 academiejaar – van een nog niet afgewerkte studiecyclus verhindert immers dat de beroepsinschakelingstijd ingaat, ook al gaat het om een inschrijving voor minder dan 27 studiepunten .
  Voorbeeld: Je bent in je laatste jaar niet geslaagd voor een aantal vakken en je neemt in je bisjaar een inschrijving met een diplomacontract of een examencontract voor 23 studiepunten: je beroepsinschakelingstijd kan niet ingaan omdat je je studies nog niet hebt beëindigd. 
   
 • Studies die ook niet als studies met volledig leerplan worden beschouwd zijn postacademische opleidingen (postgraduaten) die enkel leiden tot een getuigschrift (= PAVO’s) Deze kan je combineren met de beroepsinschakelingstijd.
   
 • Opgelet: je mag deze studies (een PAVO of een studieprogramma van minder dan 27 studiepunten) volgen op voorwaarde dat je beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt en zodoende op elke passende dienstbetrekking, aangeboden door de VDAB, ingaat.

Mag je een stage in België doen tijdens de beroepsinschakelingstijd?

Een onbezoldigde stage in een professioneel milieu (onderneming, VZW, …) in België tijdens te beroepsinschakelingstijd kan op voorwaarde dat je ter beschikking blijft van de arbeidsmarkt.

Je moet geen aangifte doen bij de RVA van de stage. Je mag ook langer stage lopen als je aan de RVA kunt aantonen dat deze stage je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Stages om toegang te krijgen tot een beroep (advocaat, notaris, architect,  apotheker…) en stages die totaal niet gericht zijn op professionele inschakeling (culturele uitwisselingen, op een boerderij…) zijn niet combineerbaar met de beroepsinschakelingstijd.

Wat met buitenlandse stages?

Voor het buitenland gelden andere regels.  Je mag als jonge werkzoekende, tijdens de beroepsinschakelingstijd, in het buitenland:

 • een opleiding of lessen volgen
 • een stage verrichten in een professioneel milieu (onderneming, NGO,…)
 • vrijwilligerswerk doen

De opleiding, lessen of stage moeten de inschakelingskansen op de arbeidsmarkt vergroten. Via een formulier C36,5 kan je vragen of de stage of opleiding het geldige verloop van de beroepsinschakelingstijd toelaat. De opleidings-, les-of stagedagen in het buitenland worden dan gelijkgesteld met de beroepsinschakelingstijd.
 
Indien de RVA jouw aanvraag goedkeurt, mag je werkaanbiedingen weigeren. Je dient dan bij eventueel werkaanbod een kopie van het formulier C36,5 over te maken aan de VDAB.
 
Indien je opleiding of stage in het buitenland nog niet beëindigd is aan het einde van de beroepsinschakelingstijd, en je deze graag wil verderzetten, moet je na de beroepsinschakelingstijd als ‘werkloze’ een vrijstelling aanvragen (= vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt). Dit doe je bij de VDAB. 
 
Indien de vrijstelling geweigerd wordt, kan je een opleiding voleindigen door je vakantiedagen uit te putten.  Een stage kan je niet voleindigen zonder vrijstelling.

Waar vind je de nodige documenten voor de aanvraag?

Alle in deze tekst vernoemde formulieren zijn te downloaden van de website van de RVA.

Je bent werkloos en ontvangt uitkeringen. Mag je studeren?

Je kan geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen wanneer je studies met volledig leerplan volgt, behalve:

 • Wanneer je avond-of weekendonderwijs volgt (grote meerderheid van de lessen moet na 17u of op zaterdag doorgaan).
   
 • Indien de VDAB je een vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt heeft verleend

Onder ‘studies met volledig leerplan’ wordt hier verstaan: een inschrijving met een diploma- of creditcontract voor ten minste 27 studiepunten per academiejaar.

Welke studies mag je wel volgen als uitkeringsgerechtigde werkloze?

Studies die niet als studies met volledig leerplan worden beschouwd, kan je zonder toelating van de VDAB combineren met werkloosheidsuitkeringen. Het gaat om:

 • Een inschrijving met een diploma- of creditcontract voor minder dan 27 studiepunten.
   
 • Een inschrijving met een examencontract ongeacht het aantal studiepunten. Een inschrijving van examencontract in combinatie met een ander contract is niet toegelaten, als men in totaliteit meer dan 27 studiepunten opneemt. In dat geval moet men een vrijstelling aanvragen.
 • Postacademische opleidingen en postgraduaten die enkel leiden tot een getuigschrift.

Opgelet: je mag deze studies volgen op voorwaarde dat je ingeschreven blijft als werkzoekende en beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt.
 
 

Je bent uitkeringsgerechtigd werkloos en je wil toch inschrijven voor een studie met volledig leerplan?

Dit kan enkel wanneer je een vrijstelling krijgt van de VDAB.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de vrijstelling?

Om een vrijstelling aan te vragen voor een studie in het hoger onderwijs, moet er een inschrijving zijn met een diploma-of creditcontract voor minimum 27 studiepunten. Alle verdere informatie vind je op https://www.vdab.be/vrijstellingen/niet-erkend 

Wat zijn de formaliteiten die je moet vervullen?

Om de vrijstelling te krijgen moet je een aanvraag indienen bij de VDAB, met inbegrip van een studieattest. Dit attest kan je terugvinden op https://www.vdab.be/vrijstellingen/attest

 

Wanneer moet je de aanvraag indienen?

Je kan je vrijstelling aanvragen vóór of na de inschrijving voor je studie. Als je studieprogramma nog niet vast ligt, wordt dit geattesteerd door de Centra­le Onderwijsadministratie. Op basis van dit attest kan de VDAB beslissen een voorlopige vrijstelling te verlenen die geldig is tot 30 november. Ligt je studie­programma vast, mail dan een studiebewijs en voortgangsrapport naar admin. vrijstellingen@vdab.be. Het is belangrijk dat je dit vóór 30 november in orde brengt. Ontvangt de VDAB vóór 30 november deze gegevens en voldoe je aan de voorwaarden, dan krijg je een vrijstelling die een jaar geldig is. Is dit niet het geval, dan zet men de vrijstelling stop op 30 november.

Wat betekent de vrijstelling voor je?

Als je de vrijstelling hebt verkregen moet je niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Je moet wel ingeschreven blijven als werkzoekende en je houden aan de afspraken die je vastgelegd hebt met je VDAB bemiddelaar.

Wat als je geen vrijstelling krijgt?

Je kan je al inschrijven voor een opleiding of studie vóór je een vrijstelling gekregen hebt. Het is aan jou om af te wegen of de vrijstelling een absolute voorwaarde is om de opleiding of studie aan te vatten. De VDAB verbiedt  werkzoekenden niet om zonder vrijstelling een opleiding of studie aan te vatten, zolang dit je beschikbaarheid op de arbeidsmarkt niet in het gedrang brengt. Volg je de opleiding of studie zonder vrijstelling, dan kan dit wel gevolgen hebben voor je uitkering. Er zijn namelijk opleidingen die je van de RVA niet mag volgen zonder vijstelling! Contacteer je uitbetalingsinstelling voor meer informatie.

Meer info?

Bel gratis naar het nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of mail naar info@vdab.be. Je bemiddelaar bij de VDAB kan je natuurlijk ook uitgebreid informeren

Je kan best je vakbond of werkloosheidsbureau contacteren, als je vragen hebt over de gevolgen voor je uitkering.