Specialiseren in het fiscaal recht

Na de masteropleiding rechten kan je je verder specialiseren in het fiscaal recht. De Universiteit Antwerpen biedt je twee mogelijkheden: 

  • master-na-master fiscaal recht
  • master-na-master fiscaal recht, afstudeerrichting douane en accijnzen

Download de brochure

Master-na-master fiscaal recht

De master-na-master fiscaal recht is een specialisatieopleiding fiscaal recht voor juristen en economen. De opleiding komt tegemoet aan een belangrijke behoefte op de arbeidsmarkt aan specialisten in het fiscaal recht. De fiscale wetgeving evolueert snel en is bovendien vaak onduidelijk. De masteropleiding in het fiscaal recht legt daarom de nadruk op het bijbrengen van vaardigheden om zelfstandig, creatief en synthesegericht de belastingwetgeving te bestuderen. Er gaat bijzondere aandacht naar de praktijkgerichte toepassing van de verworven kennis. 

Het studieprogramma bestaat uit 60 studiepunten met:

  • 45 studiepunten aan keuzeopleidingsonderdelen: zowel grondige studies als bijzondere studies 
  • 15 studiepunten voor de masterproef

Wil je je liever meteen na de bacheloropleiding rechten specialiseren in fiscaal recht? Dat kan! Aan de Universiteit Antwerpen kies je dan voor de master in de rechten, afstudeerrichting fiscaal recht.

Master-na-master fiscaal recht, afstudeerrichting douane en accijnzen

De master-na-master fiscaal recht, afstudeerrichting douane en accijnzen bestaat uit modulair samengestelde, academisch georiënteerde specialisaties die in samenspraak met de FOD Financiën en met medewerking van de privésector worden georganiseerd door UAntwerpen (Nederlandstalig luik) en de ULiège (Franstalig luik). In dit programma worden de basisbegrippen en leerstukken binnen het brede domein van douane en accijnzen belicht door zowel docenten uit de praktijk, uit de academische wereld als vanuit de douaneadministratie. Studenten verwerven daardoor een algemeen en actueel overzicht van de verschillende juridische, economische en fiscale aspecten van het douane- en accijnsrecht.

De opleiding master fiscaal recht, afstudeerrichting douane & accijnzen kreeg in juni 2021 van de Europese Commissie het label State-of-the-art Customs Academic Programme. Deze erkenning werd in februari 2024 verlengd.

Het studieprogramma bestaat uit 60 studiepunten met:

  • 27 studiepunten aan verplichte opleidingsonderdelen: zowel grondige studies als bijzondere studies
  • 18 studiepunten aan keuzeopleidingsonderdelen
  • 15 studiepunten voor de masterproef

Onderzoek in de opleiding

Doorheen de hele masteropleiding fiscaal recht worden onderzoeksvaardigheden aangewend en verfijnd. De verschillende opleidingsonderdelen trainen je in juridisch opzoekwerk, schrijfvaardigheid en logisch denken. Volgende initiatieven zijn uitdrukkelijk op onderzoek gericht.

Masterproef

De masterproef is het sluitstuk van de masteropleiding fiscaal recht. In de eindverhandeling word je uitgedaagd om een specifiek probleem uit een tak van het belastingrecht juridisch te conceptualiseren en een theoretisch kader te formuleren, onderzoeksvragen te identificeren, een juridische analyse door te voeren en hierover op een heldere wijze onderbouwde conclusies te formuleren. Je wordt hierin bijgestaan door een promotor.

Bijwonen van lezingen voor onderzoekers

De Faculteit Rechten en het Interfacultair Instituut voor Belastingwetenschap Antwerp Tax Academy van de Universiteit Antwerpen organiseren regelmatig lezingen en extra hoorcolleges waarvoor ook de studenten van de master fiscaal recht uitgenodigd worden. Gerenommeerde internationale sprekers doceren open gastcolleges en Faculty Lectures.

Praktijk in de opleiding

De dagelijkse praktijk van het fiscaal recht loopt als een rode draad doorheen het lessenpakket.

Praktijkoefeningen

Naast de doorgedreven theoretische vorming wordt er in de verschillende opleidingsonderdelen bijzondere aandacht gegeven aan de implementering van het belastingrecht via praktijkoefeningen en werkcolleges over concrete en actuele probleemstellingen.

Docenten uit de praktijk

Een gedifferentieerde academische staf met wortels in o.m. de academische wereld, de advocatuur, de magistratuur, de bedrijfswereld en de administratie staat borg voor deze praktijkgerichte aanpak.

Masterproef

Ook de masterproef is praktijkgericht opgevat. Ze bevat, naast de eindverhandeling, een opdracht rond internationale en nationale fiscale planningstrategie en een opdracht rond fiscale rapportering. Deze opdrachten geven de toekomstige fiscalisten een concrete vooruitblik van hun taakinvulling in hun later beroepsleven.

Gastcolleges

Daarnaast worden op regelmatige basis gastcolleges met experten uit de praktijk georganiseerd.

Opleidingsinfo

Diploma en erkenning opleiding

Wanneer je de opleiding met succes afrondt, behaal je de academische graad van ‘master in het fiscaal recht’.

De opleiding master in het fiscaal recht is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

De voltijdse opleiding levert 40 juridische punten op voor de permanente vorming voor advocaten.

Met deze opleiding kan je vrijstellingen bekomen voor het toelatingsexamen van kandidaat-belastingconsulent, georganiseerd door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten.

Academische samenwerking ICHEC-ESSF

De Universiteit Antwerpen werkt voor deze opleiding samen met Institut Catholique de Hautes Etudes Commerciales-Ecole Supérieure des Sciences Fiscales (ICHEC-ESSF). Je kan een gecombineerd studieprogramma volgen.

Alumnivereniging ‘Antwerpen in Fiscalibus’

‘Antwerpen in Fiscalibus’ is de alumnivereniging van de masteropleiding fiscaal recht. Het geeft je als alumnus toegang tot een actief netwerk van fiscalisten.