Kwaliteitszorg en cijfers

Master-na-master fiscaal recht

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar van 2018 vond dit plaats voor de master-na-master in het fiscaal recht.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. In het voorjaar van 2022 zal de opleiding een peer review doorlopen.

Op basis van de visitatie van 2016, het opvolgingsplan na visitatie en op basis van de interne procesbewaking en -sturing kenmerkt de opleiding zich door volgende sterktes, en werkt ze verder aan volgende punten:

De master-na-masteropleiding fiscaal recht sluit nauw aan bij de noden van de arbeidsmarkt. De opleiding heeft een alumnivereniging die tweemaal per jaar voordrachten organiseert. Om de wisselwerking tussen de opleiding enerzijds en het werkveld en de alumni anderzijds verder te verankeren, neemt het werkveld nu structureel deel aan het jaarlijks docentenoverleg Ook werkt de opleiding samen met andere binnen- en buitenlandse opleidingen fiscaal recht.

Nieuwe evoluties in het fiscaal recht stuurden recente programmawijzigingen. Door de internationalisering van dit vakgebied werd bijvoorbeeld het Engelstalig opleidingsonderdeel Comparative Tax Law (vanaf 2020-21 Advanced Course on International Tax Law) opgenomen. Daarnaast versterkte de opleiding het vaardighedenonderwijs.

Bij aanvang van het academiejaar organiseert de opleiding voor studenten een informatie-bijeenkomst waarin het onderwijsconcept en de wijze van evalueren worden toegelicht.

De visitatiecommissie waardeert dat de masterproef bestaat uit een schriftelijk werkstuk en een mondelinge verdediging. Studenten schrijven ook een samenvatting die de resultaten van het onderzoek samenvat voor leken. Op aanbeveling van de visitatiecommissie werd de masterproef nog verder verfijnd en afgestemd op de werkwijze binnen de master in de rechten.

De kwaliteit van de toetsing wordt nog steeds verder verbeterd, o.a. door aandacht te besteden aan het evalueren van vaardigheden binnen de grondige studies en het gebruik van gestandaardiseerde evaluatieformulieren.

De visitatiecommissie benadrukt dat ze de kwaliteit van de docenten apprecieert, die quasi allemaal een doctoraat hebben en over de vereiste praktijkervaring beschikken.

Lees het volledig publiek rapport (pdf - 140kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.