Kerncompetenties

Master-na-master fiscaal recht

1. De master bezit een doorgedreven en geïntegreerde kennis van en inzicht in het fiscaal recht.

2. De master bezit een ruim en verdiepend inzicht in de nationale, de Europese en internationale context van het domein van het fiscaal recht.

3. De master bezit een grondige kennis van de grondslagen, structuren, methodologie en systematiek van het fiscaal recht in relatie met aanverwante disciplines.

4. De master kan in het domein van het fiscaal recht relevante juridische bronnen en wetenschappelijke publicaties opsporen en deze bronnen kritisch beoordelen en naar hun waarde schatten.

5. De master bezit de vaardigheid om zelfstandig een binnen het rechtsdomein van de fiscaliteit relevante onderzoeksvraag te formuleren, te kaderen in de bestaande regelgeving en een onderzoeksplan op te zetten.

6. De master is in staat om een zelf opgezet onderzoeksplan uit te voeren en om de onderzoeksresultaten ervan te analyseren, te synthetiseren en kritisch te evalueren en de hierbij geïdentificeerde knelpunten af te toetsen in de praktijk.

7. De master is in staat om over de onderzoeksresultaten helder en gevat – mondeling en schriftelijk – te rapporteren, daarbij rekening houdend met het doelpubliek (al dan niet vakgenoten).

8. De master bezit de vaardigheid om op creatieve en integere wijze een complex probleem in het domein van het fiscaal recht te duiden en zelfstandig op te lossen.

9. De master kan vanuit een kritische houding nieuwe of evoluerende rechtsregels in het domein van het fiscaal recht d.m.v. zelfstudie assimileren en heeft daarbij aandacht voor de ontwikkeling van het eigen kennisniveau op het vlak van het fiscaal recht.

10. De master is in staat eigen stellingen kernachtig te verdedigen in een discussie/debat met wetenschappelijk onderbouwde argumenten, gebruik makend van een grondige kennis van het fiscaal recht.