Kerncompetenties van de afstudeerrichting musculoskeletale aandoeningen

In de master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: musculoskeletale aandoeningen staan de volgende doelstellingen centraal.

Zorgverlener

1. De master heeft gespecialiseerde kennis van en inzicht in domeinspecifieke gezondheidsproblemen bij diverse doelgroepen.

2. De master kan professioneel mondeling en schriftelijk communiceren met patiënten en betrokkenen binnen een multidisciplinaire context.

3. De master kan een screening en kinesitherapeutisch onderzoek uitvoeren bij complexe en/of specifieke aandoeningen, rekening houdend met internationale kaders en evidence based practice.

4. De master kan gezondheidsbevorderend gedrag stimuleren bij diverse doelgroepen in het kader van preventieve gezondheidszorg.

5. De master kan op een ethisch verantwoorde wijze een kinesitherapeutische diagnose en (be-) handelingsplan opstellen, uitvoeren en evalueren, bij complexe pathologie en voor diverse doelgroepen rekening houdend met internationale kaders en evidence based practice.

Zorgmanager

6. De master kan juridische, deontologische en organisatorische aspecten toepassen in functie van het opstarten en beheren van een kinesitherapeutische praktijk of dienst.

7. De master kan zich individueel en in team professioneel organiseren en reflecteren in functie van een optimale (kwaliteits)zorg in een multidisciplinaire setting.

8. De master kan kritisch reflecteren over het beleid inzake aanbod van kinesitherapeutische zorg- en dienstverlening rekening houdend met de bredere maatschappelijke context.

Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser

9. De master kan wetenschappelijk onderzoek verrichten gerelateerd aan het domein van revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

10. De master kan onderzoeksresultaten evalueren, de beperkingen ervan aangeven en oplossingsgerichte aanpassingen voorstellen om een bijdrage te leveren aan het internationale wetenschappelijk onderzoek of de kinesitherapeutische beroepspraktijk.

11. De master kan op kritische en heldere wijze schriftelijk en mondeling communiceren over eigen onderzoek in het domein van de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

12. De master maakt zich voortdurend van nieuwe inzichten eigen in het kinesitherapeutisch domein in functie van verdere zelfontplooiing en het leveren van een bijdrage tot de verdere ontwikkeling van het vakgebied.