Kerncompetenties

Master sociaal-economische wetenschappen

In de master sociaal-economische wetenschappen staan de volgende doelstellingen centraal.

1. De master beschikt over een gevorderd niveau van kennis van het begrippenkader en de theorieën van de gekozen specialisaties binnen de disciplines van de sociologie en de economie en kan de stand van de wetenschappelijke discussie en de nieuwste (inter)nationale ontwikkelingen ter zake beschrijven. 

2. De master is in staat om op een systematische manier (inter)nationale bronnen en onderzoeksliteratuur over een specifiek maatschappelijk vraagstuk te verzamelen en kritisch te verwerken vanuit een multidisciplinaire invalshoek. 

3. Op basis van zijn analytisch inzicht en methodologische vorming kan de master zelfstandig of in groepsverband op een wetenschappelijke wijze een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksopzet uittekenen, (empirische) gegevens verzamelen, verwerken en tot onderbouwde conclusies komen. De master kent de mogelijkheden en beperkingen van wetenschappelijke onderzoeksmethoden. 

4. De master kan de resultaten van sociaal, economisch en socio-economisch wetenschappelijk onderzoek kritisch evalueren en vertalen naar praktische beleidsaanbevelingen. 

5. De master kan economische en sociologische inzichten combineren en integreren voor de analyse van beleidsvraagstukken.

6. De master kan zowel schriftelijk als mondeling doeltreffend communiceren en rapporteren op academisch niveau en dit zowel op interpersoonlijk als op groepsniveau. 

7. De master heeft een onafhankelijke en kritische attitude waarbij men onderkent in welke omstandigheden het belangrijk is om onafhankelijk, rationeel en interdisciplinair te denken. 

8. De master onderkent de ethische en duurzame aspecten van socio-economische vraagstukken en kan ze integreren in een globaal denkkader.