Kerncompetenties van de master sociologie

In de master sociologie staan de volgende doelstellingen centraal. Bekijk ook het samenvattende compentieprofiel.

1. De master beschikt over gevorderde kennis van de theorieën en de stand van het wetenschappelijk onderzoek in één of meerdere deeldomeinen van de sociologie.

2. De master kan maatschappelijke vraagstukken helder uiteenzetten in sociologische termen, vertalen in sociologische onderzoeksvragen, er hypothesen uit afleiden en deze beantwoorden conform wetenschappelijke criteria.

3. De master kan efficiënt relevante sociologische literatuur over een bepaald thema selecteren, kritisch beoordelen en synthetiseren. 

4. De master kan, vertrekkend van een probleemstelling, een geschikte sociologische analysemethode uitkiezen en deze zelfstandig gebruiken om complexe kwalitatieve of kwantitatieve data te analyseren en de resultaten kritisch te duiden. 

5. De master kan onderzoeksbevindingen helder presenteren en rapporteren, en dit zowel schriftelijk als mondeling, aangepast aan het doelpubliek (academische wereld, beleidsmakers, veldwerkers, het brede publiek).

6. De master kan genuanceerd en kritisch reflecteren en een wetenschappelijk onderbouwd oordeel vormen over maatschappelijke problemen en daaraan gerelateerde beleidsoplossingen.

7. De master kan efficiënt en collegiaal in groep werken en daarbij tegelijkertijd openstaan voor afwijkende meningen, en deze gepast aanvullen met eigen inzichten.

8. De master is in staat om relevante ontwikkelingen binnen één of meerdere maatschappelijke deeldomeinen op te volgen en sociologisch te duiden. De master houdt rekening met de multiculturele en mondiale context waarbinnen maatschappelijke ontwikkelingen zich manifesteren.

9. De master heeft kennis van en inzicht in minstens één specifieke beleidssector en kan de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertalen naar beleidsaanbevelingen, zowel op macro-niveau als op niveau van organisaties.