Projecten voor rekening van de overheid

Antwerp Tax Academy voert ook projecten uit in opdracht en voor rekening van verschillende overheden. Hieronder vindt u een lijst van dergelijke projecten die onder ATA werden opgestart en afgerond.

Erasmus+ project

Titel van het onderzoeksproject: 'Fostering learner-centered education in the field of taxation’. 

Dit project analyseert de gevolgen van het "Base-Erosion and Profit-Shifting" (BEPS) initiatief en de "Anti-Tax-Avoidance-Directive" (ATAD) voor de nationale belastingssystemen van de partnerlanden. Het project onderzoekt bovendien hoe het belastingsbeleid innovatie en groei kan stimuleren. Binnen het project focust de Universiteit Antwerpen zich op een theoretisch en empirisch onderzoek naar de invloed van belastingen op risicogedrag van ondernemers. Er wordt een theoretisch model ontwikkeld dat een kader biedt voor de analyse van de economische impact van een "Allowance for Corporate Equity" (ACE), zoals die in België, Italië en Liechtenstein bestaat, en een "interest ceiling rule", zoals die in Duitsland bestaat. Dit model vormt de basis voor een verdere analyse van de impact van het BEPS initiatief en de ATAD binnen de context van de specifieke nationale belastingssystemen. De focus ligt hierbij op een onderzoek naar de impact van de ACE op risicogedrag van ondernemers.

Dit onderzoeksproject werd gevoerd onder leiding van prof. dr. Marc Deloof. 

Juridische mogelijkheden om de Vlaamse fiscaliteit meer samenlevingsvormneutraal te maken

De maatschappelijke realiteit is de voorbije jaren op het vlak van samenlevingsvormen sterk gewijzigd. Enerzijds voelen affectieve partners niet altijd de noodzaak om hun relatie een statuut te geven door te huwen of wettelijk samen te wonen (de zogenaamde affectieve samenlevingsvormen). Anderzijds krijgen ook alternatieve woonvormen, zoals cohousing, meer aandacht (de zogenaamde pragmatische samenlevingsvormen).

De studie van de Antwerp Tax Academy (zie download) brengt in eerste instantie de fiscale problemen in kaart waarmee de twee vormen van samenleven te maken kunnen krijgen. Daarnaast heeft de studie tot doel om na te gaan welke juridische mogelijkheden er zijn om de bestaande Vlaamse fiscale maatregelen meer samenlevingsvormneutraal te maken. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen affectieve samenlevingsvormen aan de ene kant en de meer pragmatische samenlevingsvormen  aan de andere kant. Dit is ook logisch gelet op het feit dat uit de studie blijkt dat beide vormen van samenleven met andere problemen te  maken krijgen.

Zowel de personenbelasting, de erfbelasting als de registratiebelasting komen in het onderzoek aan bod.  Waar hinderpalen opduiken, wordt gezocht naar een oplossing, rekening houdend met de gewestelijke bevoegdheid. Bovendien worden enkel voorstellen gedaan die geen rechtstreekse negatieve budgettaire impact hebben.

 

Lees meer info en raadpleeg het volledige onderzoeksrapport.

Het onderzoeksrapport kan u ook hier terugvinden. (PDF - 2 MB)

De verzekeringsgift

In zijn standpunt nr. 15133 van 12 oktober en 30 november2015 is de Vlaamse Belastingdienst van mening dat er na de verzekeringsgift nog sprake zou zijn van een kosteloos beding ten behoeve van een derde, waardoor de erfbelastingen alsnog opeisbaar zouden zijn bij het overlijden van de oorspronkelijke verzekeringnemer. Zelfs indien er schenkbelasting zou zijn betaald op de verzekeringsgift.

Tegen deze stellingname zijn ernstige argumenten in te brengen die in dit rapport worden geanalyseerd, alsook worden er mogelijke oplossingen voorgesteld.

Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting 2012-2015, door prof. dr. Bruno Peeters, prof. dr. Nicole Plets en mevr. Katleen de Troeyer.

Het onderzoeksrapport vindt u hier.

 

Voorstellen voor een hervorming van de successierechten

In opdracht van het Vlaamse Steunpunt Fiscaliteit & Begroting heeft Antwerp Tax Academy een onderzoek gevoerd naar voorstellen voor een hervorming van de successierechten.

In een eerste deel van dit onderzoek wordt stilgestaan bij de invulling van het begrip ‘partner’ voor wat betreft de successierechten. Sociologische ontwikkelingen zoals wijzigingen in de samenlevingsvormen en wetgevende initiatieven op de diverse overheidsniveaus leiden immers tot een partnerbegrip dat heel divers wordt ingevuld. Door het ontstaan van diverse samenlevingsvormen is het moeilijker om het onderscheid met de affectieve samenlevingsvormen te maken. In deze studie wordt getracht een aantal parameters te omschrijven die bruikbaar zijn binnen de Vlaamse erfbelasting om de affectieve relatie te onderscheiden van andere samenlevingsvormen.

Aansluitend wordt de huidige vrijstelling die voorzien is voor de vererving van de gezinswoning door de langstlevende partner geëvalueerd.

Tot slot wordt in een derde deel de mogelijkheid onderzocht om de opsplitsing van het netto-erfdeel in respectievelijk een roerend en een onroerend deel te vervangen door een voetvrijstelling of abattement.

Dit onderzoek werd gevoerd door prof. dr. Bruno Peeters, prof. dr. Nicole Plets en Kathleen de Troeyer.

Het rapport vindt u hier.

FOD Financi├źn: hervorming van de personenbelasting

Op 11 mei 2013 werd op initiatief van Minister van Financiën Koen Geens een ad hoc werkgroep samengeroepen met als opdracht ideeën te formuleren voor een hervorming van het Belgische belastingstelsel.

Prof. dr. Bruno Peeters nam de leiding op zich van de werkgroep die zich over de hervorming van de personenbelasting zou buigen. Een eerste opdracht van deze groep bestond erin om binnen het raamwerk van de Zesde Staatshervorming, overeenstemming te bereiken over algemene uitgangspunten van een hervorming van de personenbelasting.

In een tweede fase werd door de FOD Financiën aan Bruno Peeters en Gerlinde Verbist een onderzoeksopdracht gegeven om vertrekkende van de hiervoor besproken algemene krijtlijnen, meer concrete ideeën met varianten te formuleren voor een hervorming van de personenbelasting.

De geformuleerde ideeën hebben betrekking op zowel de belastbare grondslag als de berekening van de personenbelasting.

Tevens werd met simulaties getracht de budgettaire weerslag en de herverdelende effecten van de verschillende denkpistes te becijferen.

Dit onderzoek werd gevoerd door prof. dr. Bruno Peeters, dr. Gerlinde Verbist, Leen Meeusen en Rik Smet.

Het onderzoeksrapport vindt u hier.

Fiscale stimuli inzake gezins-geïntegreerde ouderenzorg

Antwerp Tax Academy heeft in opdracht van het steunpunt fiscaliteit en begroting een onderzoek gevoerd naar mogelijke fiscale stimuli in de personenbelasting ter bevordering van de gezins-geïntegreerde ouderenzorg. De doelstelling van dit project bestond er in na te gaan of en zo ja, in welke mate het voor de Vlaamse overheid - in het licht van de (fiscale) bevoegdheidsverdeling zoals die sinds de zesde staatshervorming bestaat – mogelijk is om de gezins-geïntegreerde ouderenzorg fiscaal te faciliteren binnen de personenbelasting.

Dit onderzoek werd gevoerd door prof. dr. Bruno Peeters, prof. dr. Nicole Plets en Rik Smet.

Het onderzoeksrapport vindt u hier.