Het Bureau van de Studentenraad UAntwerpen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Studentenraad en leidt en ondersteunt in die zin de Studentenraad in haar beslissingen en beleidsvorming. Het Bureau treft de inhoudelijke en organisatorische voorbereidingen van de Studentenraad en voert haar besluiten uit. Dit team wordt aangestuurd door de voorzitter en de ondervoorzitter van de Studentenraad en bestaat verder uit een secretaris en zes beleidscoördinatoren voor de domeinen onderwijs, participatie, communicatie, sociale zaken, ethiek & maatschappij en externe relaties.​

De goede werking van de Studentenraad vereist een sterk Bureau met geëngageerde studenten die zich universiteit breed willen inzetten voor een betere universiteit. Het Bureau stelt samen een beleidsplan op en engageert zich tot de uitvoering hiervan. Om dit waar te maken tracht het Bureau wekelijks samen te komen om enerzijds voorbereidingen te treffen voor de eerstvolgende Algemene Vergadering van de Studentenraad en anderzijds om de opvolging van de beslissingen van de Studentenraad te verzekeren.

Het Bureau staat altijd klaar om vragen te beantwoorden, opmerkingen mee te nemen naar vergaderingen of naar oplossingen te zoeken voor eventuele problemen. Je kan ons aanspreken op de campus of een mailtje sturen naar studentenraad@uantwerpen.be!

Leden van het Bureau 2024 - 2025

Laurens Verhaegen - Voorzitter - studentenraad@uantwerpen.be

Bodine Gillis - Ondervoorzitter - studentenraad.ondervoorzitter@uantwerpen.be

Yorn Maes - Coördinator Onderwijs - studentenraad.onderwijs@uantwerpen.be

Stacey Osei - Coördinator Samenleving en Ethiek - studentenraad.samenleving@uantwerpen.be

Julie Stockmans - Coördinator Sociale Zaken - studentenraad.socialezaken@uantwerpen.be

Maryam Al Mufti - Coördinator Externe Relaties - studentenraad.externerelaties@uantwerpen.be

Bureaulid worden?

Stel je bij de start van het academiejaar kandidaat voor een vacante functie via studentenraad@uantwerpen.be met je cv en motivatiebrief. De exacte timing hiervoor wordt nog bekend gemaakt.

 • Je werkt samen met de beleidsploeg om de universiteit beter te maken
 • Je krijgt vaardigheden die je professionele carrière en je cv een enorme boost kunnen geven
 • Je komt terecht in een team van gedreven studenten
 • Je bouwt een sterk netwerk op, zowel binnen als buiten de instelling
 • Je krijgt een getuigschrift van de rector over je engagement als bureaulid
 • En nog veel meer dat niet op te lijsten valt in een paar puntjes

Van elk Bureaulid wordt een brede interesse verwacht voor alle domeinen waar de Studentenraad voor bevoegd is. Daarnaast is een passie voor studentenvertegenwoordiging een absolute vereiste. Als Bureaulid vorm je mee het gezicht van de Studentenraad en vorm je het aanspreekpunt voor zowel studenten als personeel. Een jaar meedraaien in het Bureau van de Studentenraad is een intensieve, maar zeer leerrijke en belonende ervaring!

Wat houden de verschillende mandaten in?

Functieprofiel Voorzitter

Als voorzitter ben je eindverantwoordelijke en algemeen aanspreekpunt van de Studentenraad en van studentenvertegenwoordiging aan de UAntwerpen in brede zin. Je neemt de leiding voor de vergaderingen en vertegenwoordigt de Studentenraad binnen en buiten de instelling. Zo draag je op een breed niveau bij aan de verbetering van de studentenparticipatie aan de UAntwerpen.  

Aan welke vergaderingen neem je deel?  

 • Onderwijsraad en Bureau van de Onderwijsraad 

 • Stuvoraad 

 • Algemene Vergadering en Bureau VVS  

 • Associatie Studentenraden Antwerpen (ASRA)

Wat verwachten we van je?  

 • Je leidt het dagelijks bestuur van de Studentenraad en waakt over de algemene jaarplanning. Je houdt het overzicht van beleidsprioriteiten en bewaakt de uitvoering ervan. Je delegeert de taken van het Bureau aan de betreffende bureauleden. 

 • Je stelt in samenspraak met de bureauleden de agenda op van de Algemene Vergaderingen en het Bureau en gaat actief op zoek naar nieuwe agendapunten voor de verschillende beleidsdomeinen. 

 • Je leidt de Algemene Vergaderingen en Bureauvergaderingen van de Studentenraad. 

 • Je fungeert als woordvoerder van de Studentenraad en bent een laagdrempelig rechtstreeks aanspreekpunt voor algemene vragen van studenten, personeelsleden en externe partners. Je beheert de mailbox van de Studentenraad en beantwoordt eventueel in samenspraak met de beleidscoördinatoren alle vragen die binnenkomen. 

 • Je vertegenwoordigt de Studentenraad binnen en buiten de instelling en verdedigt loyaal haar standpunten. 

 • Je bent eindverantwoordelijke voor alle dossiers van de Studentenraad en toont daarin een grote interesse voor alle beleidsdomeinen. Je wordt hierin ondersteunt door de beleidscoördinatoren. 

 • Je ondersteunt de universiteit met de organisatie van de jaarlijkse verkiezingen. 

 • Je onderhoudt contacten met beleidsmedewerkers van de instelling en met externe partners.  

Welke vaardigheden komen van pas voor dit mandaat 

 • Je kan goed plannen en hebt organisatorisch inzicht. Daarnaast kan je dit plan ook vertalen in concreet delegeerbare taken die je fair verdeelt onder het team. 

 • Je bent ordelijk en bereid je goed voor op de vergaderingen. 

 • Je bent een goede planner voor jezelf en kan omgaan met een drukke vergaderkalender. 

 • Je bent diplomatisch ingesteld, spontaan en communicatief vaardig. 

 • Je hebt leiderskwaliteiten die je in staat stellen een bestuursorgaan in goede banen te leiden.  

Met wie werk je samen?  

 • Rector en vicerectoren 

 • Departements- en diensthoofden van de instelling 

 • Studentenparticipatiecoach

 • Bestuurders van partnerstudentenraden en VVS 

 • Andere Bureauleden 

Functieprofiel Ondervoorzitter

De ondervoorzitter vormt de rechterhand van de voorzitter en staat deze bij in zijn taken en vergaderingen, zowel binnen als buiten de instelling.  

Wat verwachten we van je?  

 • Je staat de voorzitter bij met het dagelijks bestuur van de Studentenraad en deelt indien nodig de vergader- en werklast van de voorzitter tijdens drukke periodes. Samen waak je over de algemene opvolging van de jaarplanning.  

 • Je vertegenwoordigt samen met de coördinator externe relaties en de voorzitter de Studentenraad buiten de instelling.  

 • Je stelt samen met de voorzitter en de secretaris de agenda op van de Algemene Vergaderingen en het Bureau van de Studentenraad.  

 • Je toont actief een brede interesse voor alle beleidsdomeinen waar de Studentenraad voor bevoegd is.  

 • Je ondersteunt de beleidscoördinatoren in hun taken en volgt voortgang ervan mee op.  

 • Je vervangt de voorzitter wanneer deze gehinderd is in het uitvoeren van zijn/haar taken.  

 • Je voorziet samen met de voorzitter in een balans tussen formele en informele bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en ondersteunt mee de organisatie van de teambuildingactiviteiten. 

Welke vaardigheden komen van pas voor dit mandaat?  

 • Je bent een goede teamleider die op het juiste moment weet in te springen voor de voorzitter en mee de andere Bureauleden kan ondersteunen.  

 • Je kan goed plannen en hebt organisatorisch inzicht. Daarnaast kan je dit plan ook vertalen in concreet delegeerbare taken die je fair verdeelt onder je team.  

 • Je bent flexibel en weet te helpen waar nodig.  

Met wie werk je samen?  

 • Andere bureauleden  

 • Studentenparticipatiecoach en Departement Studentenvoorzieningen  

Functieprofiel Secretaris

Als secretaris ben je voornamelijk verantwoordelijk voor de verslagen van de bijeenkomsten van de Algemene Vergaderinghet opstellen en opvolgen van een begroting en neem je een aantal ondersteunende taken op binnen het Bureau van de Studentenraad. Daarnaast denkt de secretaris als bureaulid mee na over de thema’s die binnen de andere beleidsdomeinen behandeld worden vanuit een vrij perspectief, doordat je niet gebonden bent aan één beleidsdomein. Als secretaris draag je bij aan de goede opvolging van beslissingen en uit te voeren punten en ondersteun je de administratieve taken van het Bureau

Wat verwachten we van je? 

 • Je stelt de verslagen op van de Algemene Vergadering en het Bureau van de Studentenraad, toetst deze af bij de leden en publiceert ze na goedkeuring op de website van de Studentenraad. Ook bij andere vergaderingen zoals het Studentenoverlegcomité of eventuele werkgroepen notuleer je en bewaar je het overzicht van op te volgen punten. 
 • Je tekent de aanwezigheden van de vergaderleden van de Algemene Vergadering en controleert het aanwezigheidspercentage. Je volgt eventueel op waarom bepaalde leden minder aanwezig zijn. 
 • Je stelt in het begin van het werkingsjaar een begroting op in samenspraak met de andere bureauleden en het Departement DSAS en volgt deze op. 
 • Je stelt samen met de voorzitter en ondervoorzitter de agenda op van de Algemene Vergaderingen. 
 • Je staat de coördinatoren bij in hun taken, in het bijzonder tijdens drukke periodes. 
 • Je voert een aantal administratieve taken uit zoals het binnenbrengen van onkostennota’s en het aankopen van treintickets voor de leden van de Algemene Vergadering. 
 • Je staat de coördinator participatie bij voor het verwelkomen van nieuwe studentenvertegenwoordigers.

Welke vaardigheden komen voor dit mandaat van pas?

 • Je kan een discussie tot haar kernelement herleiden en deze schriftelijk helder, correct en volgens de juiste spelling weergeven. 
 • Je bent ordelijk en bereid je goed voor op de vergaderingen. 

Met wie werk je samen?

 •  Studentenparticipatiecoach  
 •  Departement Studentenvoorzieningen 
 •  Andere bureauleden 
 •  Leden van de Algemene Vergadering

Functieprofiel Coördinator Communicatie

Als coördinator communicatie ben je verantwoordelijk voor de communicatie van de Studentenraad. Naast het actief bijdragen aan relevante vergaderpunten, blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Studentenraad en van de standpunten die worden ingenomen. Je draagt zo bij aan de bekendheid en zichtbaarheid van de Studentenraad. 

Wat verwachten we van je? 

 • Je bedenkt een communicatieplan om de zichtbaarheid van de Studentenraad en haar realisaties te verhogen bij alle studenten. 
 • Je ontwerpt verschillende soorten beeldmateriaal zoals flyers, boekjes en posters. De beelden die je ontwerpt plan je ook in op de beeldschermen van de universiteit, op onze Blackboardtab en op onze sociale mediakanalen. Deze communicatiekanalen zouden doorheen het jaar een vaste stroom aan content nodig hebben, dus het is jouw verantwoordelijkheid om hiernaar op zoek te gaan en relevante content te verzamelen in overleg met de rest van het Bureau. 
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen van de jaarlijkse ‘wie is wie’-posters. Deze worden gepubliceerd in het begin van het academiejaar per faculteit en van de Algemene Vergadering zodat studenten zouden weten wie hun aanspreekpunt is. 
 • Je werkt ook mee aan verschillende campagnes en evenementen van de Studentenraad door visuele ondersteuning te bieden. Je helpt mee formulieren ontwerpen en de resultaten of adviezen op een aantrekkelijke manier voor te stellen. Je ontwerpt ook het beeldmateriaal voor de publicatie van belangrijke standpunten, de verkiezingen, en evenementen zoals Dag van de Stuver met Bureauleden die hiervoor verantwoordelijk zijn. 
 • Je beheert de website, de Blackboard-tab en de sociale mediakanalen van de Studentenraad. Je zorgt ook dat deze telkens actueel blijven en vult deze aan waar nodig doorheen het jaar. Je zorgt ervoor dat mensen vlot hun weg terugvinden naar de nodige info dat deze overzichtelijk blijft. 

Welke vaardigheden komen van pas voor dit mandaat? 

 • Enige kennis van bewerkingssoftware zoals Photoshop, Indesign. Kennis van videobewerkings- software zoals Premiere, After effects of iMovie is een bonus. 
 • Een goede kennis van de werking van sociale media. 
 • Je bent een teamspeler. Wat je creëert komt immers heel vaak tot stand via feedback van anderen en in co-creatie met de wensen of benodigdheden van je andere Bureauleden. 

Met wie werk je samen? 

 • Departement Marketing & Communicatie 
 • Departement ICT 
 • Andere bureauleden

Functieprofiel Coördinator Ethiek en Samenleving

Als coördinator ethiek en samenleving is het jouw taak om de actualiteit te volgen en het beleid van de universiteit met betrekking tot maatschappelijke thema’s tegen het licht te houden. Deze thema’s vallen per definitie niet onder een van de andere coördinatoren. Voorbeelden van de afgelopen jaren zijn duurzaamheid, diversiteit, mentaal welzijn en grensoverschrijdend gedrag. Op basis van je bevindingen ga je in dialoog met relevante diensten en vorm je zo de brug tussen de Studentenraad en de universitaire diensten. Bij het uitvoeren van je mandaat zal je naast de diensten van de universiteit ook nauw samenwerken met de overige bureauleden, want van tijd tot tijd zal er overlap zijn tussen jullie verschillende domeinen

Wat verwachten we van je?

 • Je streeft actief na om op zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van de actualiteit. In het bijzonder ga je opzoek naar relevante thema’s of problematieken die in de maatschappij op zich of het hoger onderwijs in het breed voorkomen.
 • Je bekijkt hoe wij als studentenraad, eventueel samen met instelling, aan de slag kunnen met de maatschappelijk relevante thema’s die je tegenkomt.
 • In samenwerking met de coördinator externe relaties zoek je inspiratie bij de andere studentensteden om best practices te verzamelen rond deze thema’s.
 • Als er overlap is met andere beleidsdomeinen, maak je afspraken met de relevante coördinator over hoe jullie samen aan de slag gaan met dit thema.

Welke vaardigheden komen van pas voor dit mandaat?

 • Je bent in staat op een heldere en respectvolle wijze schriftelijk en mondeling te communiceren. Je kan complexe regelgeving en dossiers op een toegankelijke wijze toelichten en delen van een vergadering leiden.
 • Je bent in staat (soms grote) dossiers door te lezen en te interpreteren en deze te doorgronden vanuit een studentenperspectief.
 • Je bent in staat om in co-creatie met anderen oplossingen te zoeken voor complexe problematieken

Met wie werk je samen?

 • Andere bureauleden
 • Bestuurders van partnerstudentenraden en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)
 • Relevante partners binnen de UAntwerpen, waaronder Rubi the Cultural factory (i.k.v. Young Rubi), Team Diversiteit, etc.

Functieprofiel Coördinator Externe Relaties

Als coördinator externe relaties ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van contacten met de Antwerpse en Vlaamse studentenraden en instellingen buiten de universiteit. Je verdedigt samen met de voorzitter de standpunten van de Studentenraad op externe vergaderingen en organiseert evenementen ter bevordering van de externe relaties. Je fungeert als aanspreekpunt voor instellingsoverschrijdende dossiers en draagt zo actief bij aan de zichtbaarheid en inbreng van de Studentenraad buiten de instelling. 

Aan welke vergaderingen neem je deel? 

 • Associatie studentenraden Antwerpen (ASRA)
 • Antwerps Studentenoverleg (ASO)
 • Algemene Vergadering en Bureau VVS 

Wat verwachten we van je?

 • Je staat de voorzitter bij in (de voorbereiding van) vergaderingen buiten de instelling waaraan de Studentenraad deelneemt en in de organisatie van activiteiten ter bevordering van de externe relaties. 
 • Je neemt akte van standpunten die de Algemene Vergadering inneemt en verdedigt deze op externe vergaderingen. Deze standpunten stemmen niet noodzakelijk overeen met jouw visie. 
 • Je onderhoudt op eigen initiatief contacten met partnerstudentenraden binnen de Antwerpen en Vlaanderen en zoekt draagvlak voor instellingsoverschrijdende standpunten. 
 • Je behoudt het overzicht van de externe vergaderingen waaraan de Studentenraad deelneemt en informeert actief naar opvolgingspunten hiervan. Je gaat actief op zoek naar vertegenwoordigers voor externe vergaderingen. 
 • Je volgt studentgerelateerde ontwikkelingen op Vlaams niveau op via de media en andere informatiekanalen en levert vanuit deze inzichten een bijdrage aan de agenda’s van de Algemene Vergaderingen. Je ondersteunt de andere Bureauleden in hun beleid op basis van de kennis die je als coördinator externe relaties opdoet. 
 • Je bent bereid enige engagementen op te nemen op Antwerps en Vlaams niveau. 11 Dit kan door een of meerdere mandaten op te nemen binnen de AUHA en/of VVS. 

Welke vaardigheden komen van pas voor dit mandaat? 

 •  Je bent mobiel, flexibel en kan regelmatig pendelen naar Brussel of andere steden om aan vergaderingen of werkgroepen deel te nemen. 
 • Je bent diplomatisch ingesteld, spontaan en communicatief vaardig. - Je kan je neutraal opstellen en met mensen met verschillende overtuigingen een open samenwerking houden. - Je bent een goede planner en kan omgaan met een drukke vergaderkalender. 

Met wie werk je samen? 

 • Bestuurders van partnerstudentenraden en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) 
 • Dienst Internationalisering
 • Andere bureauleden

Functieprofiel Coördinator Onderwijs

Als coördinator onderwijs ben je verantwoordelijk voor de onderwijsgerelateerde dossiers en activiteiten van de Studentenraad. Naast het actief bijdragen aan vergaderingen van de Onderwijsraad en haar werkgroepen, leid je de onderwijsgerelateerde agendapunten op de Algemene Vergadering van de Studentenraad. Je fungeert als aanspreekpunt voor studenten en personeelsleden voor onderwijszaken en draagt zo actief bij aan de verbetering van het onderwijs aan de UAntwerpen.  

Aan welke vergaderingen neem je deel?  

 • Onderwijsraad en Bureau van de Onderwijsraad  

 • Bij voorkeur een aantal van de volgende werkgroepen:  

 • Werkgroep OER, Werkgroep Innovatie en Kwaliteitszorg Onderwijs (WIKO), Werkgroep Leeromgeving, Werkgroep Postacademische vorming (PAVO), Werkgroep werkend studeren, Werkgroep Curricula, Werkgroep Studieloopbaanbegeleiding  

Wat verwachten we van je?  

 • Je bereidt de vergaderingen van de Onderwijsraad en haar werkgroepen grondig voor en ondersteunt de studentenvertegenwoordigers in de Onderwijsraad met het voorbereiden van de vergaderingen, bijvoorbeeld in de werkgroep onderwijs. Je zet op eigen initiatief onderwijszaken op de agenda van de Onderwijsraad en de Studentenraad en leidt delen van de vergadering.  

 • Je verdedigt onderwijsgerelateerde standpunten van de Studentenraad bij de universiteit, die niet noodzakelijk overeenstemmen met je eigen visies.  

 • Je benadert onderwijskwesties vanuit het perspectief van de student, maar houdt rekening met de belangen van de instelling en anticipeert op mogelijke tegenargumenten vanuit dergelijke inzichten.  

 • Je hebt een grondige kennis van het Onderwijs- en Examenreglement en andere gerelateerde reglementen inzake onderwijs.  

 • Je onderhoudt voeling met het Vlaamse onderwijslandschap en denkt actief na over mogelijke verbeteringen. Je neemt op eigen initiatief onderwijsgerelateerde krantenartikels en persberichten door en probeert op de hoogte te blijven van recente onderwijskundige ontwikkelingen.  

 • Je koppelt de bewegingen in het onderwijsveld terug naar de Algemene Vergadering en het bureau van de Studentenraad. 

Welke vaardigheden komen van pas voor dit mandaat?  

 • Je bent in staat op een heldere en respectvolle wijze schriftelijk en mondeling te communiceren. Je kan complexe regelgeving en dossiers op een toegankelijke wijze toelichten en delen van een vergadering leiden. 

 • Je bent in staat (soms grote) dossiers door te lezen en te interpreteren en deze te doorgronden vanuit een studentenperspectief. Een basiskennis van juridische aspecten van onderwijs kan handig zijn. 

 • Je kan fungeren als een laagdrempelig aanspreekpunt en bent bereid studenten met vragen over onderwijs verder te helpen of te verwijzen naar de juiste personen.  

Met wie werk je samen?  

 • Vicerector onderwijs (voorzitter Onderwijsraad)  

 • Departementshoofden, diensthoofden en medewerkers van Departement Onderwijs  

 • Voorzitter en coördinator communicatie Studentenraad  

 • Studentenvertegenwoordigers in de Onderwijsraad en facultaire vertegenwoordigers

Functieprofiel Coördinator Participatie

Als coördinator participatie ben je verantwoordelijk voor alle participatiegerelateerde dossiers en activiteiten van de Studentenraad. Naast het actief bijdragen aan relevante vergaderpunten, fungeer je als aanspreekpunt voor studenten en personeelsleden voor vragen rond studentenparticipatie en draagt zo bij aan de verbetering van de participatiecultuur aan de UAntwerpen.  

Wat verwachten we van je?  

 • Je ondersteunt de negen facultaire studentenvertegenwoordigres door de faculteitsgebonden studentenvertegenwoordigers samen te brengen en het organiseren van het facultaire overleg. Je volgt dit overleg mee op en ondersteunt een terugkoppeling ervan naar de Algemene Vergadering. Aangezien het facultaire overleg vanaf het komende academiejaar verder ontwikkeld worden, is een grondige begeleiding hiervan in elke faculteit dus cruciaal om te zien wat er eventueel nog aan aangepast kan worden voor een vlottere werking.  

 • Je begeleidt de faculteitsgebonden studentenvertegenwoordigers in hun participatie en volgt via facebookgroepen en andere communicatiekanalen facultaire thema’s en problematieken op.  

 • Je fungeert als aanspreekpunt voor allerlei vragen rond studentenparticipatie en bent bereid studenten met vragen verder te helpen of te verwijzen naar de juiste personen.  

 • Je ondersteunt de universiteit bij de organisatie van de jaarlijkse studentenvertegenwoordigers- verkiezingen in april-mei en de bijkomende verkiezingen aan het begin van het academiejaar. De jaarlijkse verkiezingen vergen administratieve voorbereiding voor de stemming en tijdsverloop alsook praktische voorbereiding en eventueel bijkomende communicatiecampagnes. De instelling neemt deze taak nog maar sinds 2022 op zich. Jij moet hen dus bijsturen waar nodig. Je houdt je ook bezig met het zoeken naar nieuwe studentenvertegenwoordigers voor de vacante mandaten doorheen het jaar en verwerkt deze.  

 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van participatie-gecentreerde evenementen georganiseerd door de Studentenraad, zoals het jaarlijkse Stuverweekend, Dag van de Stuver en andere vormingen. Bij deze twee gebeurtenissen geef je vorm aan het dagverloop en zorgt voor nuttige sessies daarbinnen, die informatief, engagerend en vormen zijn. Deze sessies kunnen vanuit het Bureau gegeven worden, door een universiteitsmedewerker of door een externe experts. Hier kan de dienst SCS je mee ondersteunen.  

Welke vaardigheden komen van pas voor dit mandaat?  

 • Je bent in staat strategisch te plannen.  

 • Je hebt sterke organisatorische vaardigheden.  

 • Je kan goed werken met formulier-tools als Google Forms en MS Forms.  

Met wie werk je samen?  

 • Studentenparticipatiecoach

 • Departement Studentenvoorzieningen  

 • Departement ICT  

 • Facultaire vertegenwoordigers  

 • Andere bureauleden  

Functieprofiel Coördinator Sociale Zaken

Als coördinator sociale zaken ben je verantwoordelijk voor alle dossiers rond studentenvoorzieningen en dienstverlening. Dit zijn alle dossiers rond zes werkvelden van het stuvodecreet en rond dienstverlening: voeding, huisvesting, sociale, medische en psychologische dienstverlening, mobiliteit en studentenwerking. Naast het actief bijdragen aan verschillende vergaderingen, leid je mee agendapunten op de Algemene Vergadering van de Studentenraad. Je fungeert als aanspreekpunt voor studenten en personeelsleden voor vragen rond sociaal beleid en draagt zo actief bij aan de verbetering van de studentenvoorzieningen en dienstverlening aan de UAntwerpen. 

Aan welke vergaderingen neem je deel?

 • Stuvoraad
 • Raad Dienstverlening
 • Komida chat
 • Antwerps Studentenoverleg
 • Werkgroep Leeromgeving

Wat verwachten we van je?

 • Je geeft input vanuit een studentenperspectief over studentenvoorzieningen en dienst- verlening aan de UAntwerpen en helpt deze te communiceren naar de studentenpopulatie.
 • Je gaat actief op zoek naar verbeterpunten door bijvoorbeeld op de campussen op bezoek te gaan en eventuele werkpunten op te merken. Je verzorgt agendapunten op de Studentenraad en andere vergaderingen waaraan je deelneemt.
 • Je beheert de dossiers betreffende studentenvoorzieningen en dienstverlening, neemt initiatief om punten te agenderen en gaat na op welke manier deze naar de studentenpopulatie gecommuniceerd kunnen worden. Je koppelt deze dossiers dan ook terug naar de rest van de Algemene Vergadering en het Bureau.
 • Je onderhoudt contacten met beleidsmedewerkers van de bibliotheek, komida, infrastructuur, etc.
 • Je bereidt samen met de studentenvertegenwoordigers van de Stuvoraad de Stuvoraad en sociale zaken gerelateerde standpunten voor met de werkgroep sociale zaken.

Welke vaardigheden komen voor dit mandaat van pas?

 • Je bent in staat op een heldere en respectvolle wijze schriftelijk en mondeling te communiceren. Je kan complexe regelgeving en dossiers op een toegankelijke wijze toelichten en delen van een vergadering leiden.
 • Je bent in staat (soms grote) dossiers door te lezen en te interpreteren en deze te doorgronden vanuit een studentenperspectief.
 • Je kan fungeren als een laagdrempelig aanspreekpunt en bent bereid studenten met vragen over studentenvoorzieningen verder te helpen of te verwijzen naar de juiste personen.
 • Je bent diplomatisch.

Met wie werk je samen?

 • Vicerector dienstverlening (voorzitter Raad Dienstverlening)
 • Departementshoofd DSAS
 • Studentenparticipatiecoach
 • Diensthoofd catering en algemeen coördinator Komida
 • Departement Bibliotheek
 • Departement Infrastructuur
 • Het bureau van de Studentenraad