Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het hoogste bestuursorgaan van de faculteit. Ze bepaalt binnen de vastgelegde beleidslijnen van de universiteit en de decretale normen het beleid van de faculteit op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Samenstelling

De Faculteitsraad bestaat uit 29 leden, waaronder de decaan, de vicedecaan, de voorzitters van de onderwijscomissies en de voorzitters en ondervoorzitters van de departementsraden. Daarnaast maken vertegenwoordigers van alle personeelsgeledingen (ZAP, BAP, AAP, ATP) en de studenten deel uit van de raad. De decaan zit de Faculteitsraad voor.

Bevoegdheden

De Faculteitsraad is bevoegd voor alle facultaire aangelegenheden waarvan de bevoegdheid niet aan een ander orgaan binnen de faculteit is toegewezen.
 
De meest belangrijke bevoegdheden  heeft de Faculteitsraad op het vlak van de organisatie, de financiën en het personeel van de faculteit.
 
Zo bepaalt de Faculteitsraad onder meer de prioriteiten op vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ze beslist ook over het gebruik van het personeels-  en werkingsbudget en ziet toe op de verdeling ervan binnen de faculteit. Ze duidt vertegenwoordigers van de faculteit in centrale organen van de universiteit aan, sluit samenwerkingsovereenkomsten met andere faculteiten en instellingen, en legt de academische kalender vast. Ze stelt selectiecommissies voor de aanstelling van academisch personeel samen en geeft advies over bevorderingen. De raad heeft ook een adviesbevoegdheid in onderwijsmateries zoals opleidingsprogramma’s en nieuwe opleidingen.
 
De volledige bevoegdheden staan beschreven in het reglement op de interne structuur van de faculteit.

Werking

De Faculteitsraad vergadert gemiddeld één keer per maand, of komt samen als vijf leden daarom verzoeken.