Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Facultaire speerpunten

Samenwerking is essentieel, zowel binnen de Universiteit Antwerpen als met andere universiteiten, kennisinstellingen en instanties binnen het gezondheidszorgsysteem. De verworven inzichten uit fundamenteel onderzoek worden vertaald naar de klinische praktijk. Door het onderzoek te focussen rond speerpunten, vergroot de samenwerking, expertise en impact. De faculteit definieerde zes speerpunten. 

Infectieziekten en vaccinologie

Het speerpunt "Infectieziekten en vaccinologie" van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen bestudeert microbiële, immunologische (inclusief de studie van gastheer-pathogeen interacties), epidemiologische, mathematische, statistische, ecologische, genetische, economische, gezondheidsorganisatorische en maatschappelijke aspecten van infectieziekten en vaccins. Daarnaast wordt binnen dit speerpunt onderzoek gevoerd naar de diagnostiek van en therapieën voor infectieuze aandoeningen. De betrokken onderzoeksgroepen vormen een geïntegreerd en multidisciplinair platform om translationeel onderzoek uit te voeren op het hoogst mogelijke wetenschappelijk niveau. Op deze manier verhoogt de impact op preventie, controle en management van humane infecties binnen een ‘One Health’ beleidscontext. Om deze doelen te verwezenlijken zal de kennis en expertise die nu al aanwezig is in de faculteit geïntegreerd en geconsolideerd worden door volgende basisonderzoeksactiviteiten: 

 1. ontwikkeling van methoden, middelen en standaarden (bvb nieuwe diagnostica, therapeutica, vaccins en beleidsevaluatie technieken, etc); 
 2. experimentele studies in mensen en dieren  (van pre-klinisch onderzoek over fase I-II-III-IV gerandomiseerde klinische studies tot discrete keuze experimenten etc)
 3. observationele studies (bvb klinische patiënt studies, cohort studies, ‘case control’ studies, kwalitatieve studies, enquêteringen, databank analyses, etc.);
 4. database ontwikkeling en management (inclusief biobanking) en
 5. evaluaties van het gezondheidsbeleid (bvb economische evaluatie, budget-impact analyse, ‘value of information’ analyse, zowel pre- als post implementatie etc.)

Op deze manier zullen ook reeds bestaande samenwerkingen gestimuleerd en uitgebreid worden om de huidige stand van onderzoek naar infectieziekten te overstijgen binnen zowel onze faculteit als onze universiteit.

Voorzitter speerpunt "Infectieziekten en vaccinologie": prof. dr. Philippe Beutels

Inflammatie

Het speerpunt "Inflammatie" ondersteunt het fundamenteel en klinisch translationeel onderzoek, gebaseerd op klinisch relevante onderzoeksvragen vanuit een interdisciplinair standpunt inzake inflammatie en de onderliggende immunologische mechanismen binnen en buiten de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Dit alles met het oog op stimulering van nieuw, labo-overschrijdend en kwalitatief hoogstaand onderzoek.

Voorzitter speerpunt "Inflammatie": prof. dr. Philippe Jorens

Neurowetenschappen

Het speerpunt "Neurowetenschappen" focust op het fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek naar een aantal belangrijke pathofysiologische processen binnen het domein van de Neurowetenschappen met speficieke aandacht voor neuroinflammatie en neurodegeneratie. Daarnaast legt het speerpunt een focus op het bestuderen van de congintieve functie, het microbioom en de 'gut-brain axis' (groeipool). De ziektebeelden waarrond interdisciplinair hoogstaand onderzoek verricht wordt zijn ontwikkelingsstoornissen, stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, neurosensorische deficits, neurodegeneratieve aandoeningen en inflammatoire maag-darm aandoeningen. Rond therapeutische modaliteiten ligt de focus binnen het speerpunt Neurowetenschappen op neuromodulatie, neurostimulatie, neuroregeneratie, psychofarmacologie, psychotherapie en revalidatie. De meetinstrumenten ("tools") en testen voor wetenschappelijk onderzoek die hiervoor prioritair worden aangewend zijn genetische testing, meting van perifere en centrale biomerkers en bewegingsanalyse.
De onderzoeksgroepen betrokken bij het speerpunt Neurowetenschappen, wensen rond bovenstaande onderwerpen hun bestaande kennis en bijzondere expertise te integreren, te consolideren en verder uit te bouwen via doorgedreven interdisciplinaire samenwerking onder de onderzoeksteams, zowel binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen als daarbuiten. Aldus zal binnen dit speerpunt excellent experimenteel, translationeel, basis wetenschappelijk en klinisch onderzoek verricht worden dat moet leiden tot een wetenschappelijke output van het hoogste niveau.

Voorzitter speerpunt "Neurowetenschappen": prof. dr. Olivier Vanderveken

Oncologie

Het speerpunt "Oncologie" stimuleert translationeel, interdisciplinair en universiteitsbreed oncologisch onderzoek, met samenwerking tussen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en met andere faculteiten van de Universiteit Antwerpen.

Voorzitter speerpunt "Oncologie": prof. dr. Marc Peeters

Omics

Het speerpunt "Omics" is anders dan de andere facultaire speerpunten in die zin dat het hier om een technologisch platform gaat. Omics omvat binnen onze faculteit ondermeer genomics, proteomics, metabolomics, breathomics en RNA transcriptomics. Binnen dit speerpunt zal er ook veel samenwerking plaatsvinden met andere faculteiten, ondermeer met de faculteit Farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen.

Voorzitter speerpunt "Omics": prof. dr. Bart Loeys


Volksgezondheid en eerstelijnszorg

Het speerpunt "Volksgezondheid en eerstelijnszorg" werkt rond volgende doelstellingen:

 • Onderzoek naar organisatie en kwaliteit van geïntegreerde (gezondheids)zorg, met aandacht voor de (toekomstige) uitdagingen en mogelijkheden van gezondheidszorgsystemen en met de focus op kwetsbare groepen.
 • Synergie creëren tussen onderzoeksgroepen met complementaire expertises, zonder duplicatie.
 • Strategie uitbouwen voor indienen van gezamenlijke onderzoeksprojecten bij verschillende onderzoeksfondsen (EU, FWO, BOF, overheidsprojecten, vierde geldstroom,…)
 • Samenbrengen van onderzoekers en professionalisering, onderzoeksvriendelijke omgeving creëren
 • Creëren van meer visibiliteit, kenbaarheid en impact van speerpunt (publicatie, maatschappelijk impact, wetenschapscommunicatie)
 • Voeren van een doelgericht en transparant beleid

Voorzitter speerpunt "Volksgezondheid en eerstelijnszorg": prof. dr. Josefien Van Olmen

Ondervoorzitter speerpunt "Volksgezondheid en eerstelijnszorg": prof. dr. Inge Glazemakers