Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Doctoreren

Als doctoraatsstudent doorloop je een heel traject. Om je in dit proces maximaal te begeleiden, leggen we voor jou de procedure uit van aanvraag tot verdediging.
Heb je nog vragen? Contacteer ons via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Inschrijven

1. Bij de eerste inschrijving (meer info) ontvang je een login en paswoord. Daarmee kun je je jaarlijks herinschrijven als doctoraatsstudent.

2. We vragen je ook om gelijktijdig het aanmeldingsformulier doctoraatsproject in te vullen en elektronisch te bezorgen aan kristin.deby@uantwerpen.be.

Het studiegeld hoef je enkel te betalen in het aanvangsjaar en in het verdedigingsjaar, maar in de tussenliggende jaren moet je je inschrijving telkens hernieuwen in SisA.

Bij de goedkeuring van de aanvraag voor toelating doctoraat, stelt de faculteit een individuele doctoraatscommissie samen. Die bestaat uit 1 tot 4 promotoren, eventueel een begeleider, een voorzitter en een lid. Een van de promotoren moet minstens een 10% ZAP-aanstelling hebben aan de Universiteit Antwerpen; de voorzitter en het lid moeten een doctoraat op proefschrift hebben en mogen niet betrokken zijn bij het onderzoek. De faculteit wijst het onderzoek toe aan 1 van de 3 doctoraatsevaluatiecommissies (DEC) voor fundamenteel onderzoek, klinisch onderzoek en volksgezondheid.

Doctoraatsreglementen

Er zijn 2 doctoraatsreglementen van toepassing:

1. het algemeen doctoraatsreglement van de Universiteit Antwerpen

2. het aanvullend facultair doctoraatsreglement 

Evaluatie doctoraatsonderzoek en doctoraatsopleiding

2 of maximaal 3 jaar na de start van je doctoraatsonderzoek ontvang je een uitnodiging om een uitgebreid rapport in te dienen en het doctoraatswerk mondeling voor te stellen aan je IDC en de betreffende DEC. De voorstelling wordt gevolgd door een vragenronde, waarna de DEC je adviseert over het verdere verloop van het doctoraat.

In SisA vermeld je de activiteiten voor de doctoraatsopleiding. Die activiteiten worden jaarlijks peer-reviewed, waarna je, weer via SisA, feedback krijgt. Een overzicht van de activiteiten die in aanmerking komen met de bijhorende credits vind je in de bijlage van het facultair doctoraatsreglement.

Zie ook website van de Antwerp Doctoral School (ADS) voor info.

Proefschrift indienen en verdedigen

1. Je sluit je doctoraatsopleiding af en je dient een elektronische versie van je proefschrift in bij het secretariaat dat zorgt voor de verspreiding onder de leden van de doctoraatscommissie . De leden hebben 4 weken de tijd om de thesis te lezen en opmerkingen te formuleren aan de voorzitter van de doctoraatscommissie.

Intussen wordt een voorstel voor 2 externe juryleden opgevraagd bij de voorzitter van de doctoraatscommissie en ter goedkeuring voorgelegd aan de CWO en de faculteitsraad. De eventuele betrokkenheid bij het onderzoek wordt nagekeken door de voorzitter van de doctoraatscommissie en het secretariaat.

Als de leden van de doctoraatscommissie wijzigingen aan het proefschrift wensen, moet je daar gevolg aan geven en een herwerkte versie ter goedkeuring voorleggen aan de voorzitter. Dat is opnieuw een elektronische versie.

Opgelet! Voor doctorandi die startten sinds 01.01.2019 geldt artikel 28 van het aanvullend facultair doctoraatsreglement voor indiening van het proefschrift. Na de interne evaluatie gaat de procedure verder vanaf punt 2.

2. Na toestemming van de voorzitter van de doctoraatscommissie om de procedure verder te zetten, bezorg je een elektronische versie aan het secretariaat, dat ze overmaakt aan de externe juryleden. De externe juryleden hebben 6 weken de tijd om het proefschrift te lezen en opmerkingen over te maken aan de voorzitter van de doctoraatsjury. Gelijktijdig kijkt het secretariaat de beschikbaarheid van een auditorium na, legt een aantal data voor de openbare verdediging voor aan de juryleden en probeert zo snel mogelijk een datum vast te leggen.

Bij de voorbereiding van de finale versie van het proefschrift kun je een beroep doen op de Nieuwe Media Dienst van de Universiteit Antwerpen voor lay-out en drukwerk. De kaft van het proefschrift mag je naar eigen voorkeur ontwerpen, zolang de vereiste gegevens vermeld worden (zie bijlage 4 van het algemeen doctoraatsreglement).

Als de externe juryleden akkoord gaan met de publicatie van het proefschrift en de voorzitter toestemming geeft om de procedure verder te zetten, mag je overgaan tot het drukken van de finale versie.
Het secretariaat nodigt de juryleden officieel uit, laat affiches drukken en laat de verdediging aankondigen via intramail. De organisatie van de (eventuele) receptie is op jouw initiatief.
Er is geen facultair budget voorzien voor de drukkosten van het proefschrift of de receptie. Ook het opleidingskrediet kan hiervoor niet gebruikt worden. De onkosten van de externe juryleden voor het bijwonen van de verdediging zijn ten laste van de promotor.

3. De verdediging kan plaatsvinden 3 weken na de toestemming van de voorzitter om tot verdediging over te gaan. Dat betekent dat er minstens 13 weken verlopen vanaf de eerste indiening tot aan de verdediging. Als de interne commissieleden of de externe juryleden wijzigingen aan het proefschrift verlangen, kan dat de termijn van 13 weken mogelijk verlengen. Ook in de vakantieperiodes kunnen deze termijnen niet gegarandeerd worden.

Tijdens de openbare verdediging presenteer je je doctoraatswerk gedurende 35 minuten.  De vragenronde na de presentatie gebeurt in de taal die voor alle juryleden begrijpelijk is. Het geheel van de presentatie, gevolgd door de vragenronde, de beraadslaging door de juryleden, de proclamatie, de eventuele laudatio van de promotor en je dankwoord, duurt maximaal 2 uur. De openbare verdediging wordt voorgezeten door de decaan, de vice-decaan of een gewoon hoogleraar van de faculteit. In laatste instantie kan de voorzitter van de doctoraatsjury de verdediging voorzitten.

Tijdens de verdediging dragen de juryleden en de voorzitter een toga.

Afhankelijk van de geldende COVID-maatregelen, gaat de verdediging live of online door. Tijdens code rood is de verdediging volledig online en mag er geen receptie plaatsvinden na de verdediging.

Je wordt door de diplomadienst per mail op de hoogte gebracht wanneer je diploma klaar is. Dit gebeurt op je UAntwerpen studentenemailadres.

Publiceren

Deze richtlijnen zijn in voege voor alle doctorandi gestart sinds 01.01.2019 en voor alle doctorandi die hun tussentijdse presentatie in de DEC nog moeten doen

Om je proefschrift te kunnen verdedigen heb je minimum 3 publicaties als eerste auteur nodig:

- A1 publicaties of Letters to the editor (in de letter of de repository file geen correspondentie met editor maar eigen data en bv methods die aangetoond moeten kunnen worden)

- 1 mag een review zijn

- minimum 2 moeten aanvaard en/of gepubliceerd zijn

- de andere publicatie(s) moet(en) klaar zijn om in te dienen en ook in die vorm in het proefschrift opgenomen worden

- indien een publicatie in een top 10 tijdschrift zijn 2 publicaties in totaal voldoende

- gedeeld eerste auteurschap: telt voor 1 publicatie indien gebruikt in 1 thesis, telt voor ½ publicatie indien gebruikt in 2 thesissen, telt voor 1 publicatie in beide thesissen indien gepubliceerd in een top 10 tijdschrift. De bijdrage van beide 1e auteurs moet aangetoond/beargumenteerd worden.

- case report telt niet mee als volwaardig artikel tenzij in combinatie met een literatuur review

Benieuwd naar onze doctoraten?

Wij interviewden enkele van onze (toekomstige) doctorandi