Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Doctoreren

Als doctoraatsstudent doorloop je een heel traject. Om je in dit proces maximaal te begeleiden, leggen we voor jou de procedure uit van aanvraag tot verdediging.
Heb je nog vragen? Contacteer ons via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Inschrijven

Om je registratie aan de  Faculteit Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen in orde te brengen, dien je je eerst in te schrijven aan de universiteit na registratie in Mobility online.
Zodra de inschrijving in orde is, ontvang je een login en paswoord. Daarmee heb je toegang tot de studentenplatformen en kun je je jaarlijks herinschrijven als doctoraatsstudent.
Het studiegeld hoef je enkel te betalen in het aanvangsjaar en in het verdedigingsjaar, maar in de tussenliggende jaren moet je je inschrijving telkens hernieuwen in SisA.
Bij de goedkeuring van de aanvraag voor toelating doctoraat, stelt de faculteit een individuele doctoraatscommissie samen. Die bestaat uit 1 tot 4 promotoren, eventueel een begeleider, een voorzitter en een lid. Eén van de promotoren moet minstens een 10% ZAP-aanstelling hebben aan de Universiteit Antwerpen; de voorzitter en het lid moeten een doctoraat op proefschrift hebben en mogen niet betrokken zijn bij het onderzoek. De faculteit wijst het onderzoek toe aan 1 van de 3 doctoraatsevaluatiecommissies (DEC) voor fundamenteel onderzoek, klinisch onderzoek en volksgezondheid.

Doctoraatsreglementen

Er zijn 2 doctoraatsreglementen van toepassing:

1. het algemeen doctoraatsreglement van de Universiteit Antwerpen

2. het aanvullend facultair doctoraatsreglement

Evaluatie doctoraatsonderzoek en doctoraatsopleiding

2 of maximaal 3 jaar na de start van je doctoraatsonderzoek ontvang je een uitnodiging om een uitgebreid rapport in te dienen en je doctoraatswerk mondeling voor te stellen aan je IDC en de betreffende DEC. De voorstelling wordt gevolgd door een vragenronde, waarna de DEC je adviseert over het verdere verloop van het doctoraat. 
In SisA vermeld je de activiteiten voor de doctoraatsopleiding. Die activiteiten worden jaarlijks peer-reviewed, waarna je, weer via SisA, feedback krijgt. Een overzicht van de activiteiten die in aanmerking komen met de bijhorende credits vind je in de bijlage van het facultair doctoraatsreglement.

Zie ook website van de Antwerp Doctoral School (ADS) voor info.

Proefschrift indienen en verdedigen

TIJDSLIJN (download)

1. Je sluit je doctoraatsopleiding af en je dient een elektronische versie van je proefschrift in bij het secretariaat dat zorgt voor de verspreiding onder de leden van de doctoraatscommissie . De leden hebben 4 weken de tijd om de thesis te lezen en opmerkingen te formuleren aan de voorzitter van de doctoraatscommissie.

Intussen wordt een voorstel voor 2 externe juryleden opgevraagd bij de voorzitter van je doctoraatscommissie en ter goedkeuring voorgelegd aan de CWO en de faculteitsraad. De eventuele betrokkenheid bij het onderzoek wordt nagekeken door de voorzitter van je doctoraatscommissie en het secretariaat.

Als de leden van de doctoraatscommissie wijzigingen aan het proefschrift wensen, moet je daar gevolg aan geven en een herwerkte versie ter goedkeuring voorleggen aan de voorzitter. Dat is opnieuw een elektronische versie.

Opgelet! Voor doctorandi die startten sinds 01.01.2019 geldt artikel 29 van het aanvullend facultair doctoraatsreglement voor indiening van het proefschrift. Bij de interne evaluatie dienen de voorzitter en het lid van de IDC beiden aanwezig te zijn alsook een delegatie van het promotorenteam. Na de interne evaluatie gaat de procedure verder vanaf punt 2.

2. Na toestemming van de voorzitter van de doctoraatscommissie om de procedure verder te zetten, bezorg je een elektronische versie aan het secretariaat, dat ze overmaakt aan de externe juryleden. De externe juryleden hebben 6 weken de tijd om het proefschrift te lezen en opmerkingen over te maken aan de voorzitter van de doctoraatsjury. Gelijktijdig kijkt het secretariaat de beschikbaarheid van een auditorium na, legt een aantal data voor de openbare verdediging voor aan de juryleden en probeert zo snel mogelijk een datum vast te leggen.

Bij de voorbereiding van de finale versie van het proefschrift kun je een beroep doen op de Nieuwe Media Dienst van de Universiteit Antwerpen voor lay-out en drukwerk. De kaft van het proefschrift mag je naar eigen voorkeur ontwerpen, zolang de vereiste gegevens vermeld worden (zie bijlage 4 van het algemeen doctoraatsreglement).

Als de externe juryleden akkoord gaan met de publicatie van het proefschrift en de voorzitter toestemming geeft om de procedure verder te zetten, mag je overgaan tot het drukken van de finale versie.
Het secretariaat nodigt de juryleden officieel uit en laat de verdediging aankondigen via intramail. De organisatie van de (eventuele) receptie is op jouw initiatief.
Er is geen facultair budget voorzien voor de drukkosten van het proefschrift of de receptie. Ook het opleidingskrediet kan hiervoor niet gebruikt worden. De onkosten van de externe juryleden voor het bijwonen van de verdediging zijn ten laste van de promotor.

3. De verdediging kan plaatsvinden 3 weken na de toestemming van de voorzitter om tot verdediging over te gaan. Dat betekent dat er minstens 13 weken verlopen vanaf de eerste indiening tot aan de verdediging. Als de interne commissieleden of de externe juryleden wijzigingen aan het proefschrift verlangen, kan dat de termijn van 13 weken mogelijk verlengen. Ook in de vakantieperiodes kunnen deze termijnen niet gegarandeerd worden.

Tijdens de openbare verdediging presenteer je je doctoraatswerk gedurende 35 minuten.  De vragenronde na de presentatie gebeurt in de taal die voor alle juryleden begrijpelijk is. Het geheel van de presentatie, gevolgd door de vragenronde, de beraadslaging door de juryleden, de proclamatie, de eventuele laudatio van de promotor en je dankwoord, duurt maximaal 2 uur. De openbare verdediging wordt voorgezeten door de decaan, de vice-decaan of een gewoon hoogleraar van de faculteit. In laatste instantie kan de voorzitter van de doctoraatsjury de verdediging voorzitten.

Tijdens de verdediging dragen de juryleden en de voorzitter de toga.

Je wordt door de diplomadienst per mail op de hoogte gebracht wanneer je diploma klaar is. Dit gebeurt op je UAntwerpen studenten-emailadres.

Publiceren

Om je proefschrift te kunnen indienen heb je minimum 3 publicaties als eerste auteur met affiliatie van de UAntwerpen nodig:

- A1 publicaties (Web of Science) of letters to the editor (een letter in een repository file komt enkel in aanmerking indien deze nieuwe nog niet gepubliceerde data-analyses en discussie bevat)

- één publicatie mag een review zijn

- minimum 2 publicaties moeten aanvaard en/of gepubliceerd zijn

- de andere publicatie(s) moet(en) klaar zijn om in te dienen en ook in die vorm in het proefschrift opgenomen worden

- indien een publicatie in een top 10% tijdschrift (WoS) aanvaard en/of gepubliceerd is, zijn 2 publicaties in totaal voldoende

- in geval van gedeeld eerste auteurschap: telt voor 1 publicatie indien gebruikt in 1 thesis, telt voor ½ publicatie indien gebruikt in 2 thesissen, telt voor 1 publicatie in beide thesissen indien gepubliceerd in een top 10% tijdschrift. De bijdrage van beide 1e auteurs moet aangetoond/beargumenteerd worden. Deze regel betreft originele datapublicaties, systematic reviews of reviews in high impact tijdschriften (top 10% WoS)

- een case report telt niet mee als volwaardig artikel tenzij in combinatie met een literatuur review

- ihkv patentaanvragen dient de casus voorgelegd te worden aan de DEC én IDC

- indien afwijkingen inzake affliliatie aan de de UAntwerpen, dient de casus voorgelegd te worden aan de DEC én IDC

Benieuwd naar onze doctoraten?

Wij interviewden enkele van onze (toekomstige) doctorandi