In haar onderwijs, onderzoek en dienstverlening volgt UAntwerpen een vastberaden koers met een aantal kenmerkende krachtlijnen.

Excellentie groeiend uit kwaliteitscultuur, steunend op een zorgzame werk- en leeromgeving

De Universiteit Antwerpen wil zich verder ontplooien, en zich intensief en ambitieus inzetten in alle domeinen waarin ze actief is. Ze zet daarvoor in op een werk- en leeromgeving waarin medewerkers en studenten de kans krijgen uit te blinken. Tegelijkertijd heeft ze aandacht voor en draagt ze zorg voor eenieders persoonlijk welzijn en het collectief welbevinden.

De Universiteit Antwerpen kenmerkt zich door een cultuur waarin professioneel gedrag en kwaliteitszorg vanzelfsprekend zijn, vertrekkend vanuit wederzijds vertrouwen.

UAntwerpen streeft naar een respectvolle interactie onder en tussen studenten en medewerkers. Ze werkt aan het welzijn van de studenten via een integrale aanpak van hun opvang en begeleiding, met aandacht voor zowel de academische als de sociale, psychologische en materiële uitdagingen. Ze voert een personeelsbeleid waarin het streven naar excellentie samengaat met een werkomgeving waarin gedeelde verantwoordelijkheid en empathisch leiderschap ruimte laten voor een traject van groei en ontwikkeling, een traject dat rekening houdt met eenieders talenten.

Academische vrijheid gebaseerd op wetenschappelijke integriteit

UAntwerpen garandeert medewerkers en studenten de mogelijkheid om in alle vrijheid na te denken over wetenschappelijke vraagstellingen en onderzoeksmethoden, en om hun onderzoeksresultaten te rapporteren. Die academische vrijheid geldt ook in het onderwijs en wanneer leden van de universitaire gemeenschap vanuit hun expertise deelnemen aan het publieke debat. Tegelijkertijd verwacht de universiteit van haar medewerkers en studenten dat ze die vrijheid op een integere manier gebruiken en zich daarbij niet onderwerpen aan dogmatische beperkingen, persoonlijk gewin, externe belangen of andere niet-wetenschappelijke drijfveren.

Studenten als volwaardige en cocreërende partners

De academische en maatschappelijke ambities van UAntwerpen realiseren we in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de studenten. Onze baseline ‘Bepaal mee de toekomst’ staat voor het feit dat ook onze studenten een grote rol spelen in het vormgeven van die toekomst. UAntwerpen realiseert haar missie en visie in cocreatie met en participatie van haar studenten. Via geëngageerde inzet, zin voor initiatief en waardering daarvan cultiveert de universiteit het verantwoordelijkheidsgevoel bij haar studenten om zo, als volwaardige partners, het academische en maatschappelijke beleid van de instelling samen vorm te geven.

Studenten die zich engageren als studentenvertegenwoordiger of om de studententijd van hun medestudenten te verrijken, krijgen ondersteuning in dit engagement. Elke student krijgt de mogelijkheid om zich te ontplooien binnen en buiten de muren van de universiteit, en mee te bouwen aan UAntwerpen en aan de toekomst.

Thuis in de stad, met de blik naar de wereld

Vanuit haar historiek en ligging is de Universiteit Antwerpen nauw verbonden met haar unieke stedelijke omgeving. Ze speelt een actieve en betrokken rol bij de regionale en stedelijke ontwikkeling, onder meer op sociaal, economisch, educatief, cultureel en ecologisch vlak. De universiteit is dan ook een vanzelfsprekende partner voor actoren zoals de stad en de haven, de provincie, het bedrijfsleven, middenveldorganisaties en andere. UAntwerpen hecht bijzonder belang aan de structurele samenwerkingsverbanden met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, de Antwerp Management School, het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen.

De Universiteit Antwerpen beschouwt de Antwerpse regio als een labo van de grootstad: de regio is een internationale ontmoetingsplek voor onderzoekers en studenten, die via de uitwisseling van kennis, academisch onderzoek en culturele perspectieven kunnen bijdragen aan samenlevingsopbouw en antwoorden kunnen bieden aan de globale uitdagingen van onze tijd.

De Universiteit Antwerpen stimuleert internationalisering en globaal engagement op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ze is een actieve speler in de internationale wetenschappelijke wereld en is een voortrekker in netwerken met partners uit heel de wereld, inclusief in het Globale Zuiden. Ze zet in op zowel het uitsturen als het verwelkomen van onderzoekers, docenten en studenten uit heel de wereld, en op de uitbouw van wetenschappelijke samenwerking.

Diversiteit als meerwaarde, inclusiviteit als norm

UAntwerpen ziet diversiteit als een verrijking voor mens en wereld, als wezenlijk onderdeel van onze samenleving. Voor de universiteit betekent dit een beleid dat gericht is op inclusiviteit, in wederzijds respect, vanuit het basisbeginsel van gelijkwaardigheid tussen mensen.

De Universiteit Antwerpen wil studenten en medewerkers aantrekken, in al hun verscheidenheid, en iedereen gelijkwaardige kansen geven om hun talenten te ontplooien en in te zetten. Ze zet gericht in op het verbeteren van instroom, doorstroom en uitstroom van studenten die om diverse redenen ongelijke kansen krijgen. Studenten en medewerkers kunnen binnen de universitaire gemeenschap rekenen op persoonlijke erkenning en begeleiding

Actief pluralisme als basis voor dialoog

De Universiteit Antwerpen is actief pluralistisch en wil daarmee een inhoudelijke dialoog aanmoedigen tussen personen en groepen, elk met eigen opvattingen en levensbeschouwelijke overtuigingen.

De universiteit zorgt voor een open forum, waarin alle thema’s bespreekbaar zijn en, in wederzijds respect, iedereen gehoord kan worden. Ze nodigt iedereen uit om hier aan deel te nemen en te zoeken naar nuance met een actieve interesse voor elkaars uitgangspunten.

Stimulering van samenwerking en interdisciplinariteit

De maatschappelijke uitdagingen van vandaag, en zeker de wicked problems, zijn uitgesproken transdisciplinair en globaal. De universiteit stimuleert daarom multi-, inter- en transdisciplinaire samenwerkingen, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

De Universiteit Antwerpen moedigt verbinding aan tussen verschillende wetenschapsgebieden en tracht verkokering te vermijden in onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Op die manier creëert ze ook extra kansen op innovatief sociaal ondernemerschap dat beter aansluit bij de actieve noden van burgers uit de samenleving.

De Universiteit Antwerpen staat open voor partnerschappen in wederzijds vertrouwen overal ter wereld en in alle wetenschapsdomeinen, op voorwaarde dat ze aansluiten bij de missie en de waarden van de universiteit en de academische onafhankelijkheid respecteren. UAntwerpen benadrukt haar engagement voor gelijkwaardige samenwerking en partnerschappen wereldwijd, in het bijzonder met actoren in het Globale Zuiden.

Samenwerking, zowel intern als extern, behoort tot het DNA van de Universiteit Antwerpen. De universiteit en haar medewerkers zijn enthousiaste partners waarop men kan rekenen: betrouwbaar, loyaal, constructief en kritisch.