Vanuit de mission statement diept de Universiteit Antwerpen haar kerntaken verder uit als volgt: 

Academische vorming, gericht op de gehele mens

We leiden studenten op tot experts in hun vakgebied, en reiken hen tegelijk ook een inter- en transdisciplinair kennisperspectief aan. Zo kunnen ze groeien en zich ontwikkelen tot professionals met een ruime algemene vorming en tot kritische en zelfstandig denkende wereldburgers die gesterkt zijn om hun eigen weg te vinden. Dit vormingstraject richt de focus zowel op afstudeerdiploma’s, als op levenslang leren.

De voortdurende aandacht voor onderwijsinnovatie, het bevorderen van zelfredzaamheid van studenten en de onderwijskundige professionalisering van ons academisch personeel staan garant voor de uitstekende kwaliteit van het onderzoeksgebaseerde onderwijs aan de Universiteit Antwerpen.

UAntwerpen biedt haar doctorandi een doctoraatsopleiding aan die bewust focust op onderzoeksvaardigheden en skills die ze ook kunnen gebruiken buiten de academische context.

Doorheen hun academische opleiding wil de Universiteit Antwerpen bijdragen tot de persoonsvorming van haar studenten door hen kansen aan te reiken om zich maatschappelijk te engageren en hen daartoe actief te stimuleren.

Creatief en innovatief wetenschappelijk onderzoek

De Universiteit Antwerpen is een dynamische en onderzoeksintensieve universiteit waar wetenschappelijk onderzoek met internationale wetenschappelijke en maatschappelijke impact plaatsvindt. De Universiteit Antwerpen stimuleert creatief en innovatief wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast, vanuit academische vrijheid en verantwoordelijkheid. Ze biedt ruimte voor het brede scala aan onderzoeksvraagstellingen en -methoden, en ondersteunt actief open science.

Hiertoe creëert ze in haar onderzoeksbeleid een stimulerende omgeving die onderzoekers tijd en ruimte geeft om graag en zo goed mogelijk aan grensverleggend onderzoek te doen. Ze zet in op haar sterktes, met blijvende aandacht voor de globale onderzoeks- en onderwijsinbedding.

Maatschappelijke dienstverlening en engagement vanuit de eigen expertises

De Universiteit Antwerpen wil op een deskundige en ondernemende wijze bijdragen aan een duurzame, democratische en inclusieve samenleving. Ze erkent daarbij de nood aan een normen- en waardegedreven, open dialoog. Ze ondersteunt en stimuleert haar medewerkers en studenten daarin.

De Universiteit Antwerpen onderscheidt zich van activisme door de veelheid aan invalshoeken eigen aan de wetenschappelijke methoden. Ze bevordert het publieke debat en draagt haar waarden uit op een zichtbare manier, door verbindende wetenschapscommunicatie en gerichte netwerking, zowel regionaal als internationaal. Ze zet in op morele betrokkenheid en globaal engagement, met de wereldwijde Sustainable Development Goals als leidraad, en neemt daarbij een trekkersrol op.

Ze koestert de banden met haar alumni als een bron van wederzijdse inspiratie. In de geest van het waardekader van UAntwerpen moedigt ze hen blijvend aan om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen.

Toekomstgerichte valorisatie van kennis met duurzame oplossingen voor mens en wereld

UAntwerpen ontwikkelt kennis en expertise in partnerschap met overheden, private partners en burgers, en richt zich op toepassingen met of zonder winstoogmerk. Ze zoekt actief naar mogelijkheden om kennis duurzaam en maatschappelijk waardevol te valoriseren. De universiteit stimuleert studenten en medewerkers tot ondernemerszin en ondernemerschap. Aandacht voor structurele, toekomstgerichte oplossingen is daarbij essentieel. Waar mogelijk haalt onze universiteit uit die valorisatie ook kansen voor verder onderzoek en onderwijs, zonder haar wetenschappelijke onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

Vier kerntaken

In de uitvoering van haar kerntaken draagt UAntwerpen als toonaangevend academisch instituut in België en daarbuiten bij tot: