Opleidingsinfo

Een boeiende, dynamische en degelijke opleiding.

We leiden onze studenten op om op een effectieve, efficiënte, creatieve en stimulerende manier les te geven. Dat is dan ook hoe we onze eigen opleiding aanpakken. Aan den lijve ondervindt men immers het meest, en zelf het goede voorbeeld geven vinden we vanzelfsprekend.

Een paar voorbeelden:

Opleiding

Je kan het programma in één academiejaar afwerken of over meerdere academiejaren spreiden. De colleges vinden plaats van eind september  tot eind maart op maandagnamiddag van 13.00 tot 16.30 uur. Locatie: de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, op wandelafstand van het Centraal Station. De stages vallen in de periode februari - juni, op dagen en uren die je zelf in overleg met de scholen bepaalt. Je kan ook stage lopen binnen je eigen lespraktijk.

De colleges 'Aanvullende vakstudie Nederlands' worden door de opleiding toegepaste taalkunde georganiseerd, gewoonlijk op donderdagnamiddag.

Het postgraduaat didactiek Nederlands aan anderstaligen is een opleiding van 21 studiepunten. De studielast wordt berekend op ongeveer 25 tot 30 klokuren per studiepunt. Daarin zitten zowel de contacturen als alle bijkomende taken, observatieopdrachten, lesvoorbereidingen en de voorbereiding van het examen. 

Het studieprogramma omvat de volgende opleidingsonderdelen: 

1. didactiek Nederlands aan anderstaligen (6 sp.)

Basiscomponenten, via werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen.

Inhoud:

 • historiek van het tweedetaalonderwijs
 • didactiek van de vier vaardigheden (luisteren, spreken, lezen, schrijven; vooral op inhoudelijk, maar ook op technisch vlak)
 • woordenschat- en grammaticaonderwijs
 • doelgericht lesgeven
 • instructies geven
 • Total Physical Response (TPR)
 • differentiëren
 • taakgericht taalonderwijs
 • toetsing

2. Didactiek Nederlands aan anderstaligen verdieping (3 sp.)

Verbreding en verdieping, via werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen.

Inhoud:

 • kennismaking met leermiddelen NT2 en Doc Atlas
 • lessen observeren en websites
 • interactieve werkvormen
 • technische spreekvaardigheid
 • behoeftegericht werken: hoekenwerk
 • alfabetisering
 • ...

3. Stage didactiek Nederlands aan anderstaligen (6 sp.)

Lessen observeren en lessen geven in één of meer onderwijscircuits Nederlands aan Anderstaligen. Als je aan het begin van het academiejaar een NT2-praktijk hebt, kan je eigen lessen gedeeltelijk als stageles laten meetellen.

4. Aanvullende vakstudie Nederlands (6sp.)

Voor aanvullende vakstudie Nederlands kun je vrijgesteld worden op grond van je diploma en/of werkervaring. Wie één van de volgende einddiploma's heeft, wordt automatisch vrijgesteld: 

 • taal- en letterkunde; 
 • toegepaste taalkunde met een Nederlandstalig diploma;
 • regent/bachelor in het (secundair) onderwijs (secundair onderwijs) met een taal als vak. 

Andere diploma's worden met de relevante werkervaring bekeken.

Doelstellingen

De overkoepelende eindcompetentie die wij nastreven, is dat de deelnemers op een effectieve, efficiënte, creatieve en stimulerende manier Nederlands aan anderstaligen kunnen onderwijzen, hetzij in Onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN - secundair onderwijs), hetzij in specifieke trajecten Nederlands als tweede taal (NT2) van het volwassenenonderwijs.

Lesgevers

Nele Van Mieghem
vakexpert NT2 Nederlands Tweede taal bij VDAB

 • Leservaring bij CVO en VDAB, beginners tot gevorderden, alle niveaus
 • Ontwikkeling lesmateriaal alle niveaus
 • Didactische ondersteuning en opleidingen aan taal- en vakinstructeurs
 • Innovatieve projecten voor NT2 in beroepsopleidingen en op de werkvloer (taalcoaching, taalprofielen, taalinschatting, taalniveaus, …)

Serge Gazin

 • OKAN leerkracht in het Stedelijk Lyceum Offerande (Marco Polo)
 • pedagogisch begeleider programma 'Taal in de stad' van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Diverse gastsprekers
onder wie Janique Vanderstocken, die al 30 jaar met laaggeschoolde volwassenen werkt en ook de auteur van 'Zwart op wit' is, en Bert Aerts, lesgever in alfatrajecten bij Ligo Antwerpen.

Evaluatie en getuigschrift

We volgen onze studenten nauw op op verschillende manieren: permanente evaluatie, schriftelijk examen grammatica, mondeling examen didactiek , stageobservaties, feedback op stagemap, groeps- en individuele taken.

Wie het postgraduaat didactiek Nederlands aan anderstaligen met succes voltooit, krijgt een getuigschrift dat officieel erkend is door de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen.

Het certificaat dat je behaalt, is niet voldoende voor een vaste benoeming (daarvoor heb je immers een diploma lerarenopleiding nodig), maar wordt wel sterk geapprecieerd door ons brede netwerk en ver daarbuiten. 

Ook interesse in het diploma van leraar? Klik door naar Educatieve Master. 

Ook al een masterdiploma op zak? Klik door naar de Verkorte Educatieve Master.