Kerncompetenties van de master fysica

In de master fysica staan de volgende doelstellingen centraal.

Modellering en probleem oplossende vaardigheden

1. De master moet in staat zijn om de essentie van een situatie te identificeren en hiervoor een werkend model op te stellen; de master moet in staat zijn de nodige benaderingen te maken en alzo kritisch na te denken over de constructie van modellen.

Probleem oplossende vaardigheden

2. De master moet in staat zijn om duidelijk grootordes in te schatten in situaties die fysisch verschillend zijn maar analogieën vertonen en op die wijze bekende oplossingen te hergebruiken in nieuwe problemen.

Literatuuronderzoek

3. De master is in staat om fysische en andere technische literatuur op te zoeken en te gebruiken, evenals andere informatiebronnen die relevant zijn voor onderzoek en technische projectontwikkeling. Een goede kennis van het wetenschappelijk Engels is vereist.

Leervaardigheid

4. De master is in staat om door onafhankelijke studie nieuwe domeinen te verkennen.

Modellering

5. De master is in staat om beschikbare modellen aan te passen aan nieuwe experimentele gegevens.

Theoretisch begrijpen

6. De master heeft een goed begrip van de belangrijkste fysische theorieën (logische en wiskundige structuur, experimentele ondersteuning, beschreven fysische fenomenen).

Basisonderzoek en toegepast onderzoek

7. De master verwerft een begrip van de natuur, van de manier waarop het onderzoek in de fysica verricht wordt, en hoe dit onderzoek toepasbaar is in heel wat andere domeinen zoals de engineering; de master is in staat om experimentele en/of theoretische procedures te ontwerpen om i) hedendaagse problemen in academisch of industrieel onderzoek op te lossen; ii) bestaande oplossingen te verbeteren.

Diepe kennis

8. De master heeft een diepgaande kennis van de fundamenten van de moderne fysica, zoals kwantummechanica en zo voort.

Wiskundige vaardigheden

9. De master begrijpt en beheerst het gebruik van de meest gangbare wiskundige en numerieke methodes.

Grensverleggend onderzoek

10. De master heeft een goede kennis van de huidige stand van het onderzoek in minstens één actief deelgebied van de fysica.

Oplossen van problemen en computervaardigheden

11. De master is in staat om zelfstandig berekeningen te maken, ook wanneer dit de inzet vergt van een computer en hiervoor een computerprogramma moet geschreven worden.

Experimentele vaardigheden

12. De master is vertrouwd met de belangrijkste experimentele methodes en is in staat om zelfstandig experimenten uit te voeren, en de resultaten te beschrijven, te analyseren en kritisch te evalueren.

Specifieke communicatievaardigheden

13. De master kan in teamverband werken; is in staat eigen onderzoek zowel als resultaten van literatuuronderzoek te presenteren aan professionelen en aan het algemene publiek.

Vaardigheden in management

14. De master kan in hoge mate zelfstandig werken en zelf verantwoordelijkheid opnemen wat projectplanning betreft en in het beheer van structuren.

Mensvaardigheden en professionele vaardigheden

15. De master ontwikkelt een persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor opdrachten; de master is in staat om een professionele flexibiliteit te verwerven door het ruime aanbod in het curriculum van wetenschappelijke technieken.

Breed overzicht over het vakgebied fysica

16. De master is vertrouwd met de belangrijkste domeinen van de fysica en met de technieken die in meerdere vakgebieden toegepast worden.

Bekwaam om bij te blijven

17. De master kan op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en methodes en is in staat om professioneel advies te geven over de mogelijke toepassingen van deze ontwikkelingen.

Taalvaardigheid (in relevantie voor de fysica)

18. De master heeft de beheersing van vreemde talen verbeterd door cursussen te volgen die in een vreemde taal gedoceerd worden, bijvoorbeeld via uitwisselingsprogramma's, en credits behaald aan andere universiteiten of onderzoeksinstellingen.

Ethisch bewustzijn (met relevantie voor de fysica)

19. De master is in staat maatschappelijke en ethische aspecten van het onderzoek en van professionele activiteit in de fysica te identificeren en is zich bewust van de verantwoordelijkheid om de publieke gezondheid en het milieu te beschermen.

Absolute standaarden

20. De master is vertrouwd met 'de resultaten van het vernuft', dit is, de gevarieerdheid en het genot van fysische ontdekkingen en theorieën en ontwikkelt op die wijze een gevoel voor de allerhoogste standaarden in het onderzoek.