Kerncompetenties van de master industriële wetenschappen: chemie

In de master industriële wetenschappen: chemie staan de volgende doelstellingen centraal.

Kerncompetenties

Algemene competenties

Technology Expert

1. De master kan een complex technisch probleem aanpakken op basis van gevorderde internationaal actueel-wetenschappelijke kennis en technologische knowhow van de eigen discipline.

2. De master kan bestaande kennis en technologie creatief operationaliseren en combineren in een concreet probleem, en handelt daarbij met oog voor realisme en efficiëntie (ingenieursattitude).

3. De master kan een complex technisch ontwerp systematisch en nauwgezet uitwerken, rekening houdend met onvolledige, redundante of tegenstrijdige randvoorwaarden.

4. De master zet zijn/haar multidisciplinaire kennis en vaardigheden in voor een discipline-eigen technisch probleem in complexe en in onvoorspelbare omstandigheden.

Researcher

5. De master kan doelgericht wetenschappelijke informatie verzamelen en deze integreren in zelf gegenereerde onderzoeksresultaten.

6. De master kan zelfstandig en nauwgezet onderzoek creatief concipiëren, plannen, uitvoeren en erover rapporteren en daarbij gepaste, complexe methoden selecteren.

7. De master lost complexe technische problemen op vanuit een kritische, onderzoekende houding, kan gemaakte keuzes verantwoorden en de eigen expertise evalueren en ontwikkelen.

Teamworker

8. De master kan meertalig verbaal, schriftelijk en grafisch communiceren over het eigen vakgebied, zowel met vakspecialisten in een multidisciplinair team als met leken.

9. De master beschikt over de sociale en communicatieve vaardigheden om een leidinggevende en motiverende rol op te nemen in een team.

10. De master bezit de basisvaardigheden om projectmatig te werken als teamlid en als manager.

Citizen

11. De master houdt in zijn/haar handelen rekening met de globale internationale context, met aandacht voor economie, maatschappelijke context, ecologie, ethiek, veiligheid en duurzaamheid.

Specifieke competenties chemie

Technology Expert

12. De master kan chemische ingenieursproblemen multidisciplinair analyseren, oplossen en hierover reflecteren door de combinatie van een grondige kennis van chemische ingenieurstechnieken met een brede wetenschappelijke chemische achtergrond.

13. De master kan bij het analyseren, ontwerpen en testen van chemische installaties en bij het uitvoeren van chemische experimenten de geijkte (industriële) processen, methodes en procedures toepassen.

14. De master houdt bij het ontwikkelen, beheersen en verbeteren van chemische producten en processen rekening met veiligheid, milieu en systematische kwaliteitszorg.