De Universiteit Antwerpen waarborgt met een zesjarige cyclus  de kwaliteit van de opleidingen. Deze cyclus is geënt op reeds bestaande processen voor interne kwaliteitszorg.

Uitgangspunten van de opleidingsbeoordeling:

 • vertrouwen in en waarderen van de kwaliteit van de opleidingen,
 • verbeteringsgerichte aanpak,
 • onafhankelijke blik gegarandeerd,
 • voortbouwend op de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur binnen de instelling
 • kwaliteitszorg,
 • kwaliteitscultuur binnen de instelling.

De opleidingsbeoordeling komt tegemoet aan de vereisten van de European Standards & Guidelines.

driejaarcycluskwaliteitszorg.jpg

De kwaliteitszorgcyclus bestaat uit drie onderdelen:

 1. Systematische zorg voor onderwijsontwikkeling: continu doorheen de cyclus
 2. Interne procesbewaking en -sturing: in jaar 3 van de cyclus
 3. Zelfreflectie met peer review: in jaar 6 van de cyclus

De goedgekeurde rapporten vindt u hier.

 

Systematische zorg voor onderwijsontwikkeling

Doorheen de zesjarige cyclus organiseren de opleidingen en faculteiten in samenwerking met de kwaliteitsverantwoordelijke continu evaluaties, analyses en opvolgingen. Zoals bv: studentenenquêtes, studietijdmetingen, klankbordgroepgesprekken met alumni en werkveld, focusgesprekken, programma-evaluaties of een externe benchmark van de masterproef. Elke onderwijscommissie is verantwoordelijk voor het doorlopen van de processen van systematische zorg voor onderwijsontwikkeling van de eigen opleiding(en). De facultaire CIKO-werking speelt hierin een belangrijke ondersteunende rol door de processen mee op te volgen en te sturen. In het digitaal onderwijsportfolio documenteert de onderwijscommissie de systematische zorg voor onderwijsontwikkeling.

Interne procesbewaking en –sturing

In de zesjarige cyclus krijgt elke faculteit samen met al haar opleidingen halfweg een moment van interne procesbewaking en -sturing. In overleg met het faculteitsbestuur, de facultaire CIKO en de opleidingen maakt het Departement Onderwijs een analyse van de opleiding. Ze gaat na of de systematische zorg voor onderwijsontwikkeling voldoende en kwalitatief plaatsvindt en ingebed is in de dagelijkse werking van de onderwijscommissie. Het doel is om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en verbeteren. De opleiding of faculteit moet voor deze interne procesbewaking en -sturing geen bijkomend materiaal uitwerken: de toetsing gebeurt volledig aan de hand van het aanwezige materiaal in het onderwijsportfolio.

Het Departement Onderwijs bespreekt de resultaten van de documentanalyse met de vicerector onderwijs en koppelt vervolgens de bevindingen uit de analyse terug aan de decaan en de kernleden van de onderwijscommissie. Het verslag met sterke punten en aandachtspunten wordt voorgelegd aan de Onderwijsraad.

De planning toont wanneer de faculteiten hun IPS doorlopen en wanneer de resultaten daarvan gerapporteerd worden aan de Onderwijsraad

Zelfreflectie met peer review 

Eén keer per zes jaar maakt elke opleiding tijd om na te denken over de kwaliteit van de opleiding en de toekomstige uitdagingen. De zelfreflectie vertrekt vanuit vier hoofdvragen:

 1. Wat wil de opleiding bereiken?
 2. Hoe realiseert de opleiding dit?
 3. In welke mate slaagt de opleiding er niet in te realiseren wat ze vooropstelt?
 4. Welke maatregelen neemt de opleiding om zichzelf te verbeteren en te innoveren?

Dat zelfreflectierapport vormt vervolgens de basis voor het bezoek van een peerreviewteam, met interne en externe leden.

Het peerreviewteam is geen controleorgaan, maar een team van experten waarmee de opleiding in gesprek gaat, vertrekkend vanuit de zelfreflectie. De mening en visie van peers uit het vakgebied en een student zijn een interessante toetssteen voor een onderwijscommissie.

Bij een positief verloop bevestigt het peer review team het vertrouwen in de opleiding.

De opleiding kan ook een hersteltermijn krijgen om haar onderwijskwaliteit te verbeteren, indien het team op basis van het bezoek en het ontwikkelingsplan van de opleiding besluit dat zij het vertrouwen niet kan bevestigen.

Het rapport van het peerreviewteam en het ontwikkelingsplan van de opleiding vormen samen het geïntegreerd rapport. Dat rapport wordt, na validering door de Raad Opleidingsbeoordeling, voorgelegd aan de Onderwijsraad en het Bestuurscollege. Een beperkte samenvatting van het rapport verschijnt, eveneens na validering door de Raad Opleidingsbeoordeling, op de webpagina van de opleiding. ​

De planning toont alle opleidingen die vanaf 2017-2018 een bezoek van een peerreview team krijgen en wanneer de resultaten daarvan op de website van de opleiding verschijnen.

Informatie over de kwaliteit van de opleidingen op basis van de zelfreflectie met peer review

Bacheloropleidingen

Masteropleidingen

Master-na-MasteropleidingenBiologie

Fysica
​​Fysica / Physics

Industriële wetenschappen:
Bouwkunde
Chemie


Rechten
​​Rechten / Laws

Wiskunde
Wiskunde

 

Goedgekeurde rapporten op basis van visitatie en interne procesbewaking en sturing

Alle opleidingen zijn ingeroosterd in een zesjarige kwaliteitszorgcyclus. Onderstaande opleidingen hebben voorlopig nog geen zelfreflectie met peer review doorlopen, maar zullen dit kortelings wel doen. Op basis van de laatste visitatie, de opvolging ervan en de interne procesbewaking en -sturing in deze opleidingen, kan u via onderstaande tabel meer informatie vinden over de kwaliteit van deze opleidingen.

 

 

Goedgekeurde rapporten van Engelstalige opleidingen