Kerncompetenties van de bachelor sociologie

In de bachelor sociologie staan de volgende doelstellingen centraal.

1. De bachelor kent de basisbegrippen en theoretische hoofdstromingen van de sociologie en kan duiden hoe deze zich historisch hebben ontwikkeld.

2. De bachelor kent de centrale vraagstukken uit enkele sociologische deeldomeinen.

3. De bachelor heeft een inleidende kennis van en inzicht in aangrenzende disciplines: filosofie, geschiedenis, psychologie, economie, recht.

4. De bachelor heeft kennis van en inzicht in de oorzaken, gevolgen en onderlinge verwevenheden van de belangrijkste sociale ontwikkelingen binnen moderne samenlevingen.

5. De bachelor kent de hoofdtrekken van de Vlaamse, Belgische en Europese maatschappelijke en institutionele context en kan de belangrijkste sociale vraagstukken duiden die zich daarbinnen manifesteren.

6. De bachelor kan een breed maatschappelijk vraagstuk of probleem vertalen in sociologische onderzoeksvragen.

7. De bachelor heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek en kan eenvoudige toepassingen maken.

8. De bachelor kan in verschillende traditionele en moderne informatiebronnen relevante informatie opzoeken en de kwaliteit ervan beoordelen.

9. De bachelor kan in team en onder begeleiding sociaal-wetenschappelijk onderzoek verrichten, d.w.z. bij een onderzoeksvraag een passende theorie en onderzoeksopzet kiezen en de verschillende onderzoeksfasen onder begeleiding uitvoeren.

10. De bachelor kan een logische en heldere redenering opbouwen, schriftelijk en mondeling rapporteren en argumenteren op academisch niveau in het Nederlands, onderzoeksresultaten presenteren aan vakgenoten en bondig communiceren in relevante forumtalen.

11. De bachelor kan, met het oog op de doelmatige en constructieve oplossing van een probleem, met anderen samenwerken in een sfeer van open communicatie en wederzijds respect.

12. De bachelor kan een logische en heldere redenering opbouwen, volgt maatschappelijke ontwikkelingen met een kritische intellectuele instelling en kan daarover een persoonlijk standpunt innemen.