Kerncompetenties van de master vertalen

In de master vertalen staan de volgende doelstellingen centraal.

Taalbeheersing en vertaalcompetentie

1. De master beheerst het Standaardnederlands op moedertaalniveau of C2-niveau (lezen, luisteren, schrijven en spreken) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Hij/zij beheerst de B-taal en C-taal (met uitzondering van Chinees) op C2-niveau voor lezen en luisteren, op C1-niveau voor schrijven en spreken. De student die Chinees studeert, beheerst deze taal op C1-niveau. De master zet deze geavanceerde contrastieve taalkennis adequaat in in het vertaalproces.

2. De master kan algemene en gespecialiseerde teksten in de B-taal en C-taal correct vertalen naar het Nederlands en vice versa conform een gegeven vertaalopdracht (deadline, specificaties, etc.), waarbij hij/zij efficiënt gebruik maakt van elektronisch en technologisch instrumentarium.

3. De master kent de structuur van en ontwikkelingen binnen de vertaalmarkt en kan op een professionele manier bij opdrachtgevers complexe vertaalopdrachten initiëren, onderhandelen en afhandelen met inachtneming van de deontologische codes. Hij/zij kan op professioneel niveau vertalingen reviseren en autonoom domeinspecifieke terminologieën samenstellen en beheren.

Cultuur en interculturele communicatie

4. De master beschikt over een geavanceerde kennis van de geschiedenis en de actualiteit (maatschappelijke, politieke, institutionele en culturele structuren) van de landen waar de bestudeerde talen worden gesproken.

5. De master kent de belangrijkste theorieën en principes van interculturele communicatie en is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de internationale gemeenschap om zo te handelen en te reflecteren vanuit een open mondiale visie.

6. De master gebruikt deze kennis kritisch in het vertaalproces.

Academische vaardigheden

7. De master beschikt over een vertaalwetenschappelijk kader dat hem/haar in staat stelt op een academische en kritische manier te reflecteren over vertalen. Hij/zij kent relevante ontwikkelingen in de vertaaldiscipline, kan zich daarover een mening vormen en deze kritisch in een brede maatschappelijke en interculturele context plaatsen.

8. De master kan zelfstandig binnen de vertaaldiscipline een onderzoek van beperkte omvang concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnend onderzoeker. Hij/zij kan daarover in het Nederlands en minstens één vreemde taal in een academisch register rapporteren en communiceren met leken en vakgenoten.

Leervaardigheden

9. De master kan zelfstandig en in groepsverband een vertaalproces plannen, sturen, ten uitvoer brengen en evalueren, waarbij hij/zij de eigen bijdrage en keuzes kan verantwoorden en evalueren. De master kan effectief functioneren als vertaler in een multidisciplinaire en internationale omgeving.

10. De master beschikt over de vaardigheid en attitude om zelfstandig en in groepsverband zijn/haar kennis en vaardigheden blijvend te actualiseren en zijn/haar toekomstige professionele netwerk te onderhouden en uit te breiden.