Kerncompetenties van de master vertalen

In de master vertalen staan de volgende doelstellingen centraal.

Taalbeheersing en vertaalcompetentie

1. De masters beheersen het Standaardnederlands op moedertaalniveau of C2-niveau (lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Zij beheersen de B-taal en C-taal (met uitzondering van Chinees) op C2-niveau voor lezen en luisteren, op C1-niveau voor schrijven, spreken en gesprekken voeren. De studenten die Chinees studeren, beheersen deze taal op C1-niveau. De masters zetten deze geavanceerde contrastieve taalkennis adequaat in in het vertaalproces.

2. De masters kunnen algemene en gespecialiseerde teksten in de B-taal en C-taal correct vertalen naar het Nederlands en vice versa conform een gegeven vertaalopdracht (deadline, specificaties, etc.), waarbij zij efficiënt gebruik maken van elektronisch en technologisch instrumentarium.

3. De masters kennen de structuur van en ontwikkelingen binnen de vertaalmarkt en kunnen op een professionele manier bij opdrachtgevers complexe vertaalopdrachten initiëren, onderhandelen en afhandelen met inachtneming van de deontologische codes. Zij kunnen op professioneel niveau vertalingen reviseren en autonoom domeinspecifieke terminologieën samenstellen en beheren.

Cultuur en interculturele communicatie

4. De masters beschikken over een geavanceerde kennis van de geschiedenis en de actualiteit (maatschappelijke, politieke, institutionele en culturele structuren) van de landen waar de bestudeerde talen worden gesproken.

5. De masters kennen de belangrijkste theorieën en principes van interculturele communicatie en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de internationale gemeenschap om zo te handelen en te reflecteren vanuit een open mondiale visie.

6. De masters gebruiken deze kennis kritisch in het vertaalproces.

Academische vaardigheden

7. De masters beschikken over een vertaalwetenschappelijk kader dat hen in staat stelt op een academische en kritische manier te reflecteren over vertalen. Zij kennen relevante ontwikkelingen in de vertaaldiscipline, kunnen zich daarover een mening vormen en deze kritisch in een brede maatschappelijke en interculturele context plaatsen.

8. De masters kunnen zelfstandig binnen de vertaaldiscipline een onderzoek van beperkte omvang concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnend onderzoeker. Zij kunnen daarover in het Nederlands en minstens één vreemde taal in een academisch register rapporteren en communiceren met leken en vakgenoten.

Leervaardigheden

9. De masters kunnen zelfstandig en in groepsverband een vertaalproces plannen, sturen, ten uitvoer brengen en evalueren, waarbij zij de eigen bijdrage en keuzes kunnen verantwoorden en evalueren. De masters kunnen effectief functioneren als vertaler in een multidisciplinaire en internationale omgeving.

10. De masters beschikken over de vaardigheid en attitude om zelfstandig en in groepsverband hun kennis en vaardigheden blijvend te actualiseren en hun toekomstige professionele netwerk te onderhouden en uit te breiden.