Bij disputen tussen doctoraatsonderzoeker en promotor/individuele doctoraatscommissie kunnen volgende stappen gezet worden:

  1. Een dialoog tussen doctoraatsonderzoeker en promotor is het vertrekpunt;
  2. Indien de relatie tussen de doctoraatsonderzoeker en de promotor(en) verstoord is, kan iedere betrokkene de voorzitter van de individuele doctoraatscommissie (IDC) inlichten en vragen om de IDC samen te roepen. De IDC zal helpen bij het oplossen van eventuele misverstanden, bemiddelen tussen de betrokkenen en helpen zoeken naar een oplossing die aanvaardbaar is voor alle betrokkenen;
  3. De doctoraatsonderzoeker kan zich in geval van problemen steeds laten bijstaan door de facultaire ombudspersonen voor doctorandi. Elke faculteit en onderzoeksinstituut heeft minstens één facultaire ombuds(persoon) voor doctorandi. Hier vind je de lijst met alle facultaire ombudsen voor doctorandi (achter UAntwerpen-login, personeel of student). De  facultaire ombudsen zijn een eerste aanspreekpunt voor alle doctorandi die in de loop van hun doctoraat problemen ervaren met betrekking tot de doctoraatsprocedure, bij betwistingen met hun promotor en/of IDC, of problemen waarmee ze niet bij hun promotor of IDC terecht kunnen. De ombudsen fungeren als een onpartijdige derde die luistert, advies geeft, en enkel op vraag van en in overleg met de doctorandi bemiddelt tussen de betrokken partijen en helpt zoeken naar een oplossing die aanvaardbaar is voor alle betrokkenen. Voor gevallen van grensoverschrijdend gedrag op het werk en voor interpersoonlijke problemen kunnen doctorandi terecht bij de vertrouwenspersonen van UAntwerpen of bij de preventieadviseurs psychosociale aspecten (PAPSY) van Mensura. De doctorandus wendt zich bij voorkeur tot de ombuds van de eigen faculteit of instituut, maar kan zich indien gewenst ook tot een ombuds van een andere faculteit of instituut wenden. De ombudsen en alle personen die in de bemiddelingsprocedure betrokken zijn, zijn tot discretie verplicht, en spreken vooraf met de doctorandi af wat met wie gedeeld kan worden. De ombuds kan ook hulp bieden wanneer een doctorandus beroep wil instellen tegen een beslissing van de IDC of doctoraatsjury, wanneer een doctorandus oordeelt dat die beslissing aangetast is door een schending van het recht;
  4. De doctoraatsonderzoeker kan zich ten slotte steeds laten bijstaan door de centrale ombudspersoon (Luc Van de Poele) of door de plaatsvervangende centrale ombudspersoon (Marleen Eyckmans), die verder bemiddelen wanneer geen oplossing gevonden kan worden binnenin het departement of de faculteit. Doctorandi kunnen voornamelijk bij Marleen Eyckmans terecht. De ombuds behandelt elk verzoek in alle discretie.

Een overzicht van alle vertrouwenspersonen vind je hier terug.