Bekijk ons interactief overzicht!

Conform het participatiedecreet van 19 maart 2004 werd met ingang van het academiejaar 2004-2005 een Studentenraad opgericht die als volgt wordt samengesteld:

 • per faculteit één student, verkozen door en onder alle studenten van de betreffende faculteit (9);
 • vijf studenten, vrij verkozen door en onder alle studenten (5);
 • drie studenten die deel uitmaken van de Raad van Bestuur, aangeduid door middel van getrapte verkiezing, in welk geval betrokken studenten worden verkozen door de leden van de Studentenraad(3);
 • negen verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Onderwijsraad (9);
 • acht verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Stuvoraad (8).

Naast de stemgerechtigde leden worden de voorzitters van koepelverenigingen A.S.K.-Stuwer en Unifac op elke vergadering van de Studentenraad met raadgevende stem uitgenodigd. Dit om de verbinding tussen de Studentenraad en de campusgebonden studentenverenigingen te versterken.

Facultaire Leden

Voornamelijk via de facultair vertegenwoordiger worden de banden met de studentenvertegenwoordigers binnen de opleiding en faculteit levendig gehouden. Zijn/haar/hun verantwoordelijkheid is onder andere het samenroepen van het facultair overleg orgaan en het aftoetsen van beleidsvoorstellen binnen de faculteit om die input mee te nemen naar de Studentenraad. Daarbovenop coördineert de facultair vertegenwoordiger overlegmomenten over opleidings- maar niet faculteitsoverschrijdendende thema's.

Het lid van de Onderwijsraad vertegenwoordigt de studenten van diens faculteit in de Onderwijsraad, een universiteitsbreed orgaan waar het beleid rond onderwijs in heel de universiteit wordt bepaald.

STUVO-raad

De Stuvoraad is een adviesraad waarin alle zaken met betrekking tot studentenvoorzieningen worden besproken. Dit zijn allerlei dossiers die niet onderwijsgerelateerd zijn. Deze vallen grotendeels samen met de 6 werkvelden van het stuvodecreet:

 • De studentenrestaurants
 • Studentenhuisvesting
 • De sociale dienstverlening die tot doel heeft hulp te bieden aan de studenten die in een materiële of sociale probleemsituatie verkeren
 • Medische en psychologische dienstverlening
 • Mobiliteit
 • De studentenwerking met als doel initiatieven van of voor studenten ondersteunen of organiseren op sociaal, sportief, maatschappelijk, ecologisch of cultureel vlak.

In deze raad zijn democratisch verkozen studenten in paritair evenwicht met de universiteit. De rector is de voorzitter van deze raad. Bovendien leidt er steeds een student mee de raad als ondervoorzitter, onze stem telt hier dus zeker zwaar door!

De Stuvoraad maakt een beleidsplan en een jaar- en meerjarenbegroting op voor de werking en organisatie van de studentenvoorzieningen en legt die ter goedkeuring voor aan het instellingsbestuur. Binnen dit kader staat de stuvoraad in voor de aanwending van de sociale toelagen en van de inkomsten uit de werking betreffende studentenvoorzieningen. De stuvoraad adviseert het instellingsbestuur over personeelsbezetting die hij nodig acht voor de werking en organisatie van de studentenvoorzieningen.

De stuvoraad is paritair samengesteld. De helft van de leden is verkozen door en onder de studenten (mandaat in de studentenraad), de andere helft is aangewezen door het instellingsbestuur. De studentendelegatie bestaat telkens uit 4 studenten van de Stadscampus en 4 studenten van Campus Drie Eiken, Groenenborger en Middelheim.