Beleid en kwaliteitszorg

Binnen dit speerpunt onderzoeken we beleid en kwaliteitszorg in het onderwijs. Daarbij wordt een academische invalshoek met beleidsgerichte accenten gehanteerd. De themasetting is doelbewust breed. Vertrekpunt is de strategische vraag welke onderwijsprofessionals en (beleids)systemen nu en in de toekomst nodig zijn om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen. 

Eerder onderzoek richtte zich onder meer op beleidsvoerend vermogen, schoolleiderschap, professionalisering en performantiemanagement. Ook de studie van werkingsmechanismen van onderwijsinspectie en schoolzelfevaluatie zitten in het hart van dit speerpunt. Waar mogelijk kent het onderzoek een internationaal vergelijkend perspectief (zoals het lopende TIMSS-onderzoek). In dit speerpunt worden ook efficiëntie- en effectiviteitsvraagstukken behandeld. Denk daarbij aan vragen als hoe schoolkenmerken bijdragen tot educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) en de rol van academisch optimisme in effectiviteit van onderwijs aan kansengroepen. In de doorsnede van beleid en kwaliteitszorg situeert zich de onderzoekslijn met betrekking tot geïnformeerde keuzeprocessen in de klas en in de school. Deze onderzoekslijn biedt inzicht in hoe beleidsmakers, schoolleiders en leraren informatie gebruiken bij het nemen van beslissingen.

Het (evaluatie)onderzoek binnen dit Edubron-speerpunt wil een rol spelen in de kwaliteitsontwikkeling van het Vlaamse onderwijs in het algemeen en van specifieke actoren in het bijzonder (overheden, PBD, onderwijsinspectie, koepelorganisaties en scholen(groepen)). Het streven hierbij is de ontwikkeling van instrumenten en strategieën voor kwaliteitszorg en het uitvoeren van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik ervan. 

Leden

 • Jan Vanhoof: Kwaliteitszorg - Schoolzelfevaluatie - Geïnformeerde beleidsvoering - School management - Verandermanagement
 • Jerich Faddar: Schoolzelfevaluatie - Kwaliteitszorg - Datakwaliteit - Methodologische (meet)vraagstukken op organisatieniveau
 • Roos Van Gasse: Datagebruik - Professioneel leren - Samenwerking - Multi method onderzoek
 • Ruud Lelieur: Academisch optimisme (vertrouwen - effectiviteit - academische gerichtheid) - Sociale ongelijkheid - Schooleffectiviteit
 • Evelyn Goffin: Datageletterdheid - Datagebruik - Kwaliteitszorg - Onderwijseffectiviteit - Sensemaking
 • Dries Verhelst: Onderzoeksproject VALIES - Schoolbeleid en -organisatie 
 • Lies Appels: Onderwijskwaliteit - Onderwijsgelijkheid - International large-scale assessments

Oud-leden

 • Carlijne Ceulemans - Het beroepsprofiel van de leraar als ‘black box’? Een sociotechnische analyse naar de vanzelfsprekendheid van competentieprofielen in de Vlaamse onderwijscontext
 • Maarten Penninckx - Inspecting School Inspections (Schooldoorlichtingen doorgelicht)
 • Kristin Vanlommel - Opening the black box of teacher judgement: the interplay of rational and intuitive processes
 • Loth Van den Ouweland - Assistance or resistance? How co-workers experience and address teacher underperformance
 • Amy Quintelier - School inspection feedback: unravelling determinants and consequences of teacher's feedback acceptance