Beleid en kwaliteitszorg

Binnen dit speerpunt onderzoeken we beleid en kwaliteitszorg in het onderwijs. Daarbij wordt een academische invalshoek met beleidsgerichte accenten gehanteerd. De themasetting is doelbewust breed. Eerder onderzoek richtte zich onder meer op schoolleiderschap, participatie, professionalisering en aspecten van sturing, begeleiding en evaluatie. Waar mogelijk kent het onderzoek een internationaal vergelijkend perspectief. In dit speerpunt vinden efficiëntie- en effectiviteitsvraagstukken een plaats. Op die manier speelt het evaluatieonderzoek van EduBROn een rol in kwaliteitsbewaking van het Vlaamse onderwijs in het algemeen en van specifieke actoren in het bijzonder (overheden, PBD, onderwijsinspectie, koepelorganisaties en scholen(groepen)). Het thema kwaliteitszorg wordt binnen dit speerpunt verder ook doorgetrokken tot op school- en klasniveau. Het streven hierbij is de ontwikkeling van instrumenten en strategieën voor kwaliteitszorg en het uitvoeren van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik ervan. Voorbeelden hiervan zijn inzicht in interne en externe evaluatie en het beleidsgerichte gebruik van informatie waarover overheden, scholen en leraren beschikken. 

Leden

  • Jan Vanhoof: Kwaliteitszorg - Schoolzelfevaluatie - Geïnformeerde beleidsvoering - School management - Verandermanagement
  • Carlijne Ceulemans: Onderwijskwaliteit en de (neven)effecten van standaardisering - Professionalisering van leraren en lerarenopleiders in relatie tot de vrijheid & aantrekkelijkheid van het beroep - Het actuele debat rond 'teaching for diversity' en de implacties ervan voor de wijze waarop we onderwijs en de lerarenopleiding vormgeven
  • Alexia Deneire: Projectmanagement - Competentiebeoordeling - Comparatieve beoordeling - Internationaal vergelijkend onderzoek
  • Kristin Vanlommel: Besluitvorming - Datagebruik - Intuïtie - Validiteit van leerkrachtenoordeel
  • Jerich Faddar: Schoolzelfevaluatie - Kwaliteitszorg - Datakwaliteit - Methodologische (meet)vraagstukken op organisatieniveau
  • Roos Van Gasse: Datagebruik - Professioneel leren - Samenwerking - Multi method onderzoek
  • Amy Quintelier: Inspectie - Emoties - Professionele identiteit - Causale attributietheorie
  • Loth Van Den Ouweland: Schoolleiderschap - Prestatiemanagement - Leraarprestaties - Onderpresterende leraren
  • Steffi Sassenus: Beleidsevoluties - Rol van de leraar - Zelfeffectiviteit 

Recente publicaties

Vanlommel, K., Vanhoof, J., & Van Petegem, P. (2016). Data use by teachers: The impact of motivation, decision-making style, supportive relationships and reflective capacityEducational Studies, 42(1), 36-53. 

Quintelier, A., Vanhoof, J., Heyninck, N., & Penninckx, M. (2016). De impact van de schooldoorlichting op emoties en het professioneel zelfverstaan van leerkrachten. Pedagogiek, 36(2), 107-134.

Penninckx, M., Vanhoof, J., De Maeyer, S., & Van Petegem, P. (2016). Effects and side effects of Flemish school inspection. Educational management Administration & Leadership, 44(5), 728-744.

Van Den Ouweland, L., Vanhoof, J., & Roothooft, N. (2016). Onderpresterende vastbenoemde leraren door de ogen van schoolleiders. Pedagogiek, 36(1), 71-90.

Vanhoof, J., Van Petegem, P., & de Maeyer, S. (2015). Het effect van schoolcultuur op het verloop van zelfevaluaties: een padmodel vanuit lerarenperspectief. Pedagogische Studiën, 92, 82-96.

 

 

 

 

Publicatie in de kijker

Penninckx, M., Vanhoof, J., Quintelier, A., De Maeyer, S., & Van Petegem, P. (2017). Zicht op leerwinst. Scenario's voor gestandaardiseerd toetsen. ISBN: 9789463440349. Leuven: Acco.