Antwerp School of Education

Transitieproject

Van startbekwaam naar stadsbekwaam

Van startbekwaam naar stadsbekwaam
Bouwstenen voor een teamgericht perspectief op het opleiden van leraren en het omgaan met diversiteit.

Binnen de Antwerpse grootstedelijke context vormt superdiversiteit het vertrek- en eindpunt van kwalitatief (hoger) onderwijs. Op de vraag hoe om te gaan met die diversiteit, en hoe (toekomstige) leraren daartoe op te leiden, zijn evenwel meerdere antwoorden mogelijk én nodig. In samenwerking met de lerarenopleidingen uit de Antwerpse associatie, zet dit project in op het delen en (her)ontwerpen van verschillende manieren van aanpak, met als doel hoogstaand en innoverend onderwijs te realiseren voor alle leerlingen.

Een van de sterktes van dit project zit in het creëren en ondersteunen van ‘communities of practice' – in het projectmodel vertaald als samenwerkingspraktijken – waarin lerarenopleiders uit verschillende opleidingen samenwerken rond een specifieke focus met de bedoeling om ‘van onderuit’ expertise te delen, bestaande praktijken op elkaar af te stemmen en/of nieuwe praktijken te initiëren.

We richten ons daarbij op 3 prioritaire domeinen, waarin telkens een ander facet van diversiteit in de kijker staat:

  • didactiek Nederlands aan anderstaligen (d.i. omgaan met talige diversiteit);
  • urban education (d.i. omgaan met sociaal-culturele diversiteit);
  • inclusief onderwijs (d.i. omgaan met specifieke onderwijsbehoeften).

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kende 1,5 miljoen euro toe in het kader van de hervorming en de versterking van de lerarenopleiding.  Via 9 projecten zal de hervorming zorgvuldig worden voorbereid samen met de universiteiten, de hogescholen en de centra voor volwassenenonderwijs.

De deelnemende partners aan het transitieproject van de Antwerp School of Education zijn:

  • CVO Crescendo
  • CVO Horito
  • CVO Provincie Antwerpen
  • CVO HBO 5 Antwerpen
  • Artesis Plantijn Hogeschool
  • Karel de Grote Hogeschool 
  • Universiteit Antwerpen