Letteren en Wijsbegeerte

Grootstad

De Grootstad wordt vandaag hoe langer hoe meer gezien als een ruimtelijk complex dat oplossingen biedt voor de problemen van morgen. Wereldwijd wonen steeds meer mensen in verstedelijkte gebieden, waardoor de stad tegelijk verschijnt als vector van eigentijdse samenlevingsproblemen én labo van oplossingen voor de toekomst. Welke rol speelt de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen binnen dit speerpunt?


Klemtoon op historisch onderzoek

Gesitueerd in één van de oudste verstedelijkte gebieden van Europa, wordt de Grootstad aan de Universiteit Antwerpen in de eerste plaats benaderd als een historisch fenomeen. De regio Antwerpen heeft vandaag grootstedelijke kenmerken, maar behoort bovenal meer dan 1000 jaar al tot een wijdvertakt, stedelijk netwerk dat heel vroeg in haar bestaan is verknoopt geraakt met de voortschrijdende globalisering van de wereld. Die netwerken zijn van velerlei aard en brengen onder meer migratie-, kapitaal-, grondstof- en goederenstromen naar de stad.

Via die overdracht en uitwisseling, vaak ook botsing van culturen en ideeën, is de Grootstad bij uitstek de plaats gebleken waar kennis, nieuwe paradigma’s en inzichten snel circuleren en verder verspreiding vinden binnen de bredere regio. Ook nu wil de Universiteit Antwerpen die nieuwe inzichten over mens en maatschappij kanaliseren en inzetten voor eigentijdse samenlevingsopbouw en beleid.


Interdisciplinair onderzoek

Daarbij gaan de diverse onderzoeksgroepen aan de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte die zich met de stad bezighouden bij uitstek interdisciplinair te werk. De Grootstad is een zonder meer complexe, hybride en gelaagde realiteit. Ze is te vatten in de materialiteit van haar gebouwen, straten en pleinen, maar ook in haar verbeelding en beleving in taal, discours en beeld.

Steeds vertrekkende vanuit de filosofische, talige en visuele wijze waarop de Grootstad doorheen de geschiedenis is gegroeid, begrepen, beleefd, verbeeld en vormgegeven, wil de Universiteit Antwerpen resoluut disciplines bundelen om op vernieuwende wijze na te denken over de stad als economische, sociale en culturele biotoop waarin mensen samenleven.


Interfacultair onderzoek

De studie naar de Grootstad binnen de faculteit vertrekt dan ook zelf vanuit een intensieve, interfacultaire dialoog. Vertrekkend van de complexiteit van het eigentijds stedelijk weefsel, worden onderzoeksverbanden aangegaan met de sociologie van de stad, transport- en ruimtelijke economie, de architectuur en ontwerpwetenschappen, en de vele milieu-, techniek- en kennis-gerelateerde wetenschapsdomeinen werkend rond de Grootstad. Op die manier wil de Universiteit Antwerpen tot een geïntegreerde visie komen die in staat is om op wetenschapskritische, maar constructieve wijze na te denken over het stedelijk beleid van vandaag en morgen.