Letteren en Wijsbegeerte

Across Borders

Across Borders staat voor grensverleggend onderzoek in meerdere opzichten. In de concrete zin staat Across Borders voor onderzoek dat inspeelt op de noden van een veranderende, multilinguale maatschappij met nieuwe interne, linguïstische en culturele grenzen. Dit heeft niet alleen een impact op het beleid, de praktijk en onderwijs inzake meertaligheid, maar ook op onderzoeksprioriteiten, methodologie en theoretische omkadering. In de overdrachtelijke zin staat Across Borders dan ook voor de nood aan interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek die voortvloeit uit de diversiteit en het hybride karakter van hedendaagse vertaal- en tolkpraktijken in deze samenleving. De actuele veelzijdigheid van het gebied werpt interdisciplinaire onderzoeksvragen op die nood hebben aan academische analyse en eigentijdse academische curricula. Daarom steunt het actuele onderzoek in Across Borders op de samenwerking tussen de studiedomeinen van de vertaal- en tolkwetenschappen en andere intra- alsook interfacultaire studiedomeinen en hun onderzoeksmethoden, zoals Interculturele studies, Cultuurgeschiedenis, Film- en theaterstudies, verschillende subdisciplines van de Linguïstiek, Toegepaste taalkunde (met name Tweedetaalverwerving), Sociologie, Antropologie, Rechten, Geneeskunde, Economische en sociale wetenschappen.

Naast deze thematische diversiteit is Across Borders ook in termen van methodologie breed opgesteld. De methodes die worden toegepast gaan van semi-experimenteel procesonderzoek tot corpusstudies, etnografisch onderzoek, linguïstische en/of literaire tekstanalyse, receptieonderzoek, sociolinguïstisch georiënteerd onderzoek, discoursanalyse en de reconceptualisering van de vertaal- en tolkpraktijk vandaag.

Ten slotte is vertaal- en tolkwetenschappelijk onderzoek niet alleen interdisciplinair vanuit een academisch perspectief. Het steunt ook op de interactie met professionele spelers, zoals literaire vertalers, rechtsvertalers, technische schrijvers, redacteurs, tolken, audiovisuele vertalers en toegankelijkheidsmanagers. Samenwerking met andere sectoren stelt de onderzoeksgemeenschap in vertaal- en tolkstudies ook in staat om actief evidence-based beleid te ondersteunen. Across borders werkt daarom samen met verschillende professionele actoren en beleidsmakers, op Vlaams, nationaal en internationaal niveau. Vertaal- en tolkonderzoek is ook belangrijk in het kader van (Europese) onderzoeksprojecten die problemen willen oplossen die voortkomen uit meertaligheid en multiculturalisme, maar ook uit (taal)technologie.

Samengevat wil Across Borders een platform bieden voor interdisciplinair onderzoek dat fundamenteel en toegepast onderzoek verenigt en antwoorden biedt op prangende hedendaagse vragen met betrekking tot vertaal- en tolkprocessen en het onderwijs ervan.