Letteren en Wijsbegeerte

Arts in Contexts

Het domein van de kunsten is erg heterogeen: niet alleen zijn er verschillende kunsten en kunstscholen, daarbinnen treft men ook diverse kunstpraktijken aan met een eigen materialiteit, focus en dynamiek. Ook het onderzoek in het domein van de kunsten is erg divers: het situeert zich op het raakpunt tussen kunstpraktijk, wetenschap en maatschappij. De kunstpraktijk laat zich vaak inspireren en ondersteunen door nieuwe ontwikkelingen en theorieën in de wetenschap; de theorievorming over de kunsten doet vaak een beroep op ontwikkelingen en concrete casussen in de kunstpraktijk; de relevantie van de kunstpraktijk manifesteert zich in het maatschappelijke veld als performance of event, als interventie in situ, en zelfs als sociaal project.


Interdisciplinair onderzoek

Deze verscheidenheid maakt het onderzoek in en naar de kunsten intrinsiek grensoverschrijdend. De Faculteit Letteren & Wijsbegeerte onderhoudt dan ook verschillende samenwerkingsverbanden met de kunsthogescholen en -musea in Antwerpen.


Thema's

Kunst en stad

Dit onderzoek neemt de stad als uitgangspunt voor de artistieke creatie en stelt vragen over hoe kunstenaars bijdragen aan de ‘commons’ van de stad, hoe de stedelijke overheden een beleid van creativiteit kunnen ontwikkelen, welke rol de stedelijke context speelt in de productie, waardering en ontwikkeling van (nieuwe) kunstvormen in heden en verleden.

Kunst en praktijk

Dit onderzoek is gericht op diverse aspecten van de uitvoeringspraktijken van de verschillende kunsten, hetzij doordat het experimenteert met nieuwe technieken en/of materialen, hetzij doordat het de historische en/of socioculturele contexten van kunstpraktijken analyseert.

Kunst en theorie

Dit onderzoek focust op thema’s uit de kunstfilosofie en -theorie zoals mimesis en verbeelding, esthetische ervaring en kunstkritiek. Dit gebeurt vanuit een dubbel perspectief: het onderzoek richt zich op de werking van zowel hedendaagse als historische kunstvormen met bijzondere aandacht voor de cultuur van de moderniteit als ontstaanscontext.