Het diversiteitsbeleid en de kernwaarde Diversiteit en Inclusie van UAntwerpen wordt concreet gemaakt in twee inclusieve diversiteitsactieplannen. Het diversiteitsactieplan voor Personeel en het diversiteitsactieplan voor studenten. Samen bieden zij een concrete handleiding hoe de universiteit momenteel toewerkt naar een meer inclusieve universiteit voor zowel personeel als studenten.

Diversiteitsactieplan voor Personeel: Diversity through inclusion (2021)

Waarom schreef UAntwerpen een diversiteitsactieplan voor personeel?

Diversiteit is een structureel kenmerk van de hedendaagse samenleving en de grootstedelijke omgeving in het bijzonder. Bovendien erkent UAntwerpen de meerwaarde van diversiteit: het biedt een variatie aan inzichten en visies die de creativiteit aan onze instelling stimuleert. UAntwerpen wenst daarnaast ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Dit doen we door het creëren van een inclusieve werkomgeving voor onze meer dan 6000 personeelsleden.

UAntwerpen heeft op dit vlak al heel wat inspanningen geleverd maar is vastberaden om zichzelf te blijven uitdagen en in vraag te stellen. Meer diversiteit en meer aandacht voor diversiteit is een werk dat nooit af is. Het Diversiteitsactieplan Personeel is dan ook geen eindpunt, maar eerder een start van een voortdurend verbeteringsproces. Het is een dynamisch plan dat continu wordt opgevolgd, geëvalueerd en bijgestuurd door de stuurgroep.

DAP Personeel vormt samen met het Strategisch Actieplan Duurzaam genderbeleid voor academisch personeel (2014) en het Actieplan Internationalisering de grondslag voor het diversiteitsbeleid voor de medewerkers van UAntwerpen. Het rapport 'Gender aan de Universiteit Antwerpen: Rapportering gender cijfers januari 2023’ geeft een stand van zaken van de genderverdeling voor academisch personeel. Het charter Gender in academia (2019) bouwt voort op de lopende inspanningen van Vlaamse universiteiten en beoogt een snellere transitie naar gendergelijkheid in de academische wereld.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste krijtlijnen van het Diversiteitsactieplan Personeel. Het volledige DAP Personeel is voor medewerkers van UAntwerpen beschikbaar op het personeelsportaal

Zes diversiteitsthema’s

Het diversiteitsactieplan voor Personeel gaat expliciet in op 6 diversiteitsthema’s. Hierbij is er aandacht voor onderlinge verwevenheid van de verschillende diversiteitsthema’s en trachten we een normatieve en stereotiepe benadering zoveel mogelijk te vermijden.

Diversiteitsthema’s:

-          Functiebeperking

-          LGBTQI+

-          Levensbeschouwing

-          Etnisch-culturele diversiteit

-          Genderidentiteit (M/V/X)*

-          Globaal engagement*

*Deze thema’s worden opgenomen in Strategisch Actieplan Duurzaam genderbeleid voor academisch personeel en het Actieplan Internationalisering

Vier strategische doelstellingen

Het Diversiteitsactieplan voor Personeel omvat verschillende acties rond vier strategische doelstelling. Het actieplan vormt slechts de start van een dynamisch verbeterproces waarbij steeds de vinger aan de pols wordt gehouden en acties worden bijgestuurd en toegevoegd met betrekking tot de vier strategische doelstellingen:

  • UAntwerpen bouwt aan een diversiteitscultuur en creëert een positieve werksfeer en organisatiestructuur waarbij diversiteit bijdraagt tot kwaliteit en innovatie binnen onze instelling.
  • UAntwerpen bouwt verder aan een inclusief aanwervingsbeleid waarin ieders talenten worden gewaardeerd
  • UAntwerpen hanteert een inclusief loopbaanbeleid dat streeft naar meer diversiteit
  • UAntwerpen investeert in kwalitatieve en kwantitatieve monitoring gericht op het stimuleren van een diverse organisatie

Op de jobsite van UAntwerpen kan je meer lezen over het personeelsbeleid en wat UAntwerpen biedt aan haar personeelsleden. 

Diversiteitsactieplan voor Studenten (2018)

In december 2018 werd het Diversiteitsactieplan voor Studenten (DAP1) gelanceerd.

Het plan vertrekt vanuit de vaststelling dat bepaalde groepen studenten minder studierendement halen dan andere groepen studenten. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze studenten extra drempels ervaren om hun studie succesvol aan te vatten en te doorlopen.

Dit diversiteitsactieplan voor studenten heeft tot doel de diversiteit bij studenten van UAntwerpen te verhogen en de drempels af te bouwen die een meer diverse universiteit in de weg staan. Het DAP doet dit door een inspiratie en ondersteuning te bieden in de vorm van vier strategische doelstellingen en 19 concrete acties. De literatuur, het verleden en de vergelijking met andere landen leren ons dat er geen ultieme maatregel bestaat om diversiteit te verwezenlijken. Alle acties hebben waarschijnlijk een beperkt effect op een verbetering van de cijfers en meer bepaald op een hogere instroom en doorstroom. De meerwaarde van het plan zit in de combinatie van de verschillende acties die een invloed hebben op de cultuur en de structuur van onze instelling.

De 19 acties zijn onderverdeeld in vier grote strategische doelstellingen:

  • Verdiepen van diversiteitscultuur: deze acties dragen bij tot het creëren of bekrachtigen van een draagvlak voor diversiteitsgerelateerde thema’s, zowel bij studenten als binnen faculteiten, opleidingen en/of centrale diensten.
  • Uitwerken van een diversiteitsgerichte organisatiestructuur: deze acties beschrijven de mogelijkheden en de opportuniteiten om het diversiteitsbeleid formeel te verankeren in duurzame organisatorische structuren binnen de Universiteit Antwerpen om zo te komen tot een sterk netwerk.
  • Inzetten op diversiteitsondersteunend en diversiteitssensitief onderwijs: deze acties richten zich vanuit een diversiteitsperspectief op de doorstroom van studenten. Doorstroom wordt gedefinieerd als ‘alle mogelijke tussenstappen die een student kan nemen van de start tot het einde van zijn onderwijsloopbaan’.
  • Verhogen van diverse instroom en realiseren van gekwalificeerde uitstroom: deze acties schenken aandacht aan de verdere optimalisering van de instroom en uitstroom van een diverse groep studenten aan de Universiteit Antwerpen.

Lees meer over de volledige beleidsnota ‘Diversiteitsactieplan Studenten’ (pdf).