Op deze pagina kan je beleid en initiatieven terugvinden aan de Universiteit van Antwerpen rond het verhogen van levensbeschouwelijke inclusie aan de Universiteit van Antwerpen.  

1. Beleid 

Levensbeschouwelijke diversiteit is in de hedendaagse samenleving een feit, ook aan de universiteit. UAntwerpen ondersteunt verschillende levensbeschouwingen in de organisatie omdat zij belang hecht aan de vorming van studenten die in een superdiverse samenleving wederzijds begrip tonen voor elkaars standpunten. Om met deze diversiteit om te gaan kiest de Universiteit Antwerpen voor actief pluralisme.

De  Universiteit  Antwerpen  is  actief pluralistisch  en  beoogt  daarmee  de  verbinding  en  een  verrijkende  dialoog tussen personen en groepen, elk met eigen opvattingen en levensbeschouwelijke overtuigingen. De  universiteit  zorgt  voor  een  open  forum,  waarin  alle  thema’s bespreekbaar  zijn  en, in  wederzijds  respect,  iedereen gehoord kan worden. Ze nodigt iedereen uit om hier actief aan deel te nemen en te zoeken naar nuance eerder dan polarisering. 

Lees meer over het actief pluralisme ​

1.1. Levensbeschouwelijke faciliteiten  

Levensbeschouwelijke faciliteiten bieden studenten de mogelijkheid te vragen om niet te worden geëvalueerd op wettelijk erkende levensbeschouwelijke feestdagen. De faculteit bekijkt in samenspraak met de docent welke redelijke oplossingen mogelijk zijn.  

Lees meer over hoe je levensbeschouwelijke faciliteiten kan aanvragen

2.  Bezinningsruimtes 

2.1. Stille Ruimtes 

De stille ruimtes zijn toegankelijk voor alle studenten en personeelsleden van de Universiteit Antwerpen en voor bezoekers van conferenties. Zij kunnen hier terecht om te bidden, te bezinnen of om een moment van stilte en rust te vinden. Deze ruimtes zijn niet verbonden aan een bepaalde religie of overtuiging, maar staan voor pluralisme en rust. Bekijk hier waar je de stille ruimtes kan vinden. 

2.2. Narthex 

Het begrip 'narthex' verwijst naar de voorhal of het portaal van een kerkgebouw. In de Ignatiuskapel werd hier een multifaith-ruimte ingericht, waar alle studenten en personeelsleden van onze universiteit gebruik van kunnen maken. Op die manier biedt de Universiteit Antwerpen een warme ruimte aan voor bezinning én ontmoeting in het hart van het Hof van Liere.  

Lees meer over de narthex 

2.3. Mindfulnest 

Voor België is het een primeur: in twee bibliotheken van de Universiteit Antwerpen werd een Mindfulnest geïnstalleerd. In die geluidsdichte cabine kunnen studenten en medewerkers zich even terugtrekken en een (begeleide) meditatie volgen.   

Lees meer over de Mindfulnests 

3. Netwerk Levensbeschouwing 

Het actief pluralisme vertaalt zich in een aantal diensten voor studenten en personeel: 

3.1. Pastorale Dienst 

Zomaar een dak, de pastorale dienst van de Universiteit Antwerpen, is een ontmoetingsplek voor iedereen. Zij bieden een waaier aan activiteiten aan voor al wie met levensbeschouwing bezig is of gewoon een zinvolle manier zoekt om ten volle in het studenten- en universiteitsleven te staan. Deze activiteiten proberen steeds een sociale, culturele en/of levensbeschouwelijke meerwaarde te creëren en ontstaan vaak vanuit een initiatief van personeelsleden of studenten zelf.  

3.2.  Vrijzinnige Dienst 

Een brave space van vrijdenkers, atheïsten en humanisten. De vrijzinnige dienst organiseert tal van activiteiten die onze blik op de wereld verrijken. Tijdens lezingen, debatten, theatervoorstellingen, poëzievoordrachten, filmavonden passeren de meest uiteenlopende maar levensbeschouwelijk relevante onderwerpen de revue. Verder brengen we de studenten graag in contact met gelijkgezinden. 

3.3. Centrum Pieter Gillis 

Centrum Pieter Gillis (CPG) is het reflectiecentrum voor actief pluralisme van de Universiteit Antwerpen. Net als de humanisten wil het centrum levensbeschouwelijke vragen ernstig nemen en ze met een open attitude bestuderen en bediscussiëren. Centrum Pieter Gillis heeft als taak het actief pluralisme van de Universiteit Antwerpen gestalte te geven doorheen haar onderwijs, onderzoek en dienstverlening en is verantwoordelijk voor de verbredende korfvakken die worden aangeboden aan alle studenten van de Universiteit Antwerpen. 

4. Initiatieven voor een levensbeschouwelijk inclusievere universiteit 

De Universiteit Antwerpen streeft naar een inclusieve werking voor iedereen. Hierbij houden we rekening met de specifieke drempels die bepaalde (groepen) mensen ondervinden aan onze instelling. Zo wordt er expliciet rekening gehouden met de levensbeschouwing in volgende inclusieve initiatieven.