Op deze pagina kan je beleid en initiatieven terugvinden aan de Universiteit van Antwerpen rond het verhogen van inclusie met betrekking tot juridisch geslacht aan de Universiteit van Antwerpen. Beleidsmatig vullen we gender breder in en bundelen we initiatieven rond genderidentiteit onder de waaier van het expertisedomein LGBTQI+.

Ontdek de meest recente gendercijfers van UAntwerpen (2024)

Dit rapport biedt inzicht in de genderbalans en de evolutie van de genderbalans in de verschillende faculteiten van de UAntwerpen bij studenten, doctoraatsonderzoekers en academisch personeel. Tenslotte tonen we ook de genderbalans in de belangrijkste beleidsorganen.  

1. Beleid 

1.1. Gender Equality Plan (2021) 

Sinds 2008 neemt UAntwerpen actief haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op in het creëren van een meer inclusieve organisatie met gelijke kansen voor al haar studenten en personeelsleden. Hiervoor publiceerde UAntwerpen in 2014 het Strategisch Actieplan ‘Duurzaam Genderbeleid voor academisch personeel’ en het uitgebreid genderrapport ‘Gender aan de UAntwerpen’ in 2018. Het Gender Equality Plan biedt een samenvattend overzicht van de acties uit deze actieplannen die rechtstreeks of onrechtstreeks impact hebben op de gendergelijkheid aan onze instelling. Aan de Universiteit Antwerpen lag het accent bij het genderbeleid in het verleden voornamelijk op het wegwerken van de ondervertegenwoordiging van vrouwen binnen de hoogste rangen van de academische loopbaan. Momenteel vormt het onderdeel van het bredere geheel van het beleid m.b.t. diversiteit en inclusie.   

1.2. Charter on Gender in Academia (2019) 

De Universiteit Antwerpen ondertekende net als de andere Vlaamse universiteiten op 26 juni 2019 het Charter Gender in Academia. Het document werd opgesteld door de Jonge Academie (JA) en de VLIR. Het bouwt voort op de lopende inspanningen van de universiteiten en beoogt een snellere transitie naar gendergelijkheid in de academische wereld. ​

1.3. Rapportering gendercijfers (2024) 

Het rapport Gendercijfers UAntwerpen (2024) geeft een stand van zaken van de genderverdeling voor academisch personeel en voor studenten. Het rapport biedt inzicht in de weg die al werd afgelegd naar meer gendergelijkheid. Het cijfermateriaal in dit rapport is afkomstig uit Power Business Intelligence Systeem Gender (Power BI Gender). Het huidig personeelsregistratiesysteem kan wegens privacy en loontechnische beperkingen enkel juridisch geslacht registreren. Om die reden behandelt dit rapport enkel gegevens met betrekking tot juridisch geslacht. Beleidsmatig vullen we gender breder in en kijken we ook naar genderidentiteit (M/V/X).  

Bekijk hieronder de voorbije cijferrapporten. ​

2. Gendernetwerk aan de UAntwerpen 

2.1. A* Network 

Het A* Network is een onderzoeksnetwerk met als doelstelling om onderzoek en expertise aan de Universiteit Antwerpen over gender en seksualiteit te verzamelen en zichtbaar te maken.  

Meer informatie? Bezoek de website The Antwerp Gender and Sexuality Studies Network A*

3. Initiatieven voor een genderinclusieve universiteit 

De Universiteit Antwerpen streeft naar een inclusieve werking voor iedereen. Hierbij houden we rekening met de specifieke drempels die bepaalde (groepen) mensen ondervinden aan onze instelling. Zo wordt er expliciet rekening gehouden met gender in volgende inclusieve initiatieven.  

Inclusieve universiteit 

Voor studenten 

Voor personeel