Kerncompetenties van de master architectuur

In de master in de architectuur staan de volgende doelstellingen centraal.

1. De master identificeert zelfstandig een architecturale vraag binnen een complexe context en formuleert hierover onafhankelijk een ethisch verantwoorde visie.

2. De master ontwerpt - zelfgestuurd - architectuur die een maatschappelijk verantwoord en kwalitatief ruimtelijk en technisch antwoord biedt op een architecturale vraag, rekening houdend met alle randvoorwaarden.

3. De master zet strategieën uit in functie van processen van ontwerp, onderzoek en uitvoering.

4. De master concipieert multidisciplinaire processen van ontwerp, onderzoek of uitvoering en analyseert zijn eigen rol daarin.

5. De master duidt eigen en andermans werk in een lokale en mondiale context en onderbouwt dit persoonlijk en toekomstgericht vanuit een historisch en actueel cultureel kader.

6. De master concipieert, plant en voert gangbaar wetenschappelijk onderzoek en ontwerpend onderzoek uit, over en in architectuur en de gebouwde omgeving.

7. De master communiceert en presenteert zelfstandig, met de middelen eigen aan de discipline, een architectuurontwerp en -onderzoek aan een publiek van leken en professionelen en gaat het debat deskundig aan.

8. De master schoolt zich permanent bij en stelt zich kritisch op tegenover alle aspecten rond de zorg voor de gebouwde en niet-gebouwde omgeving.

9. De master benadert alle facetten van zijn professioneel handelen vanuit de maatschappelijke betekenis en toont daarbij engagement en empathie.

10. De master heeft kennis van en ethisch inzicht in de procedurele, juridische en deontologische aspecten van architectuur en stedenbouw en van de relevante wet- en regelgeving, inclusief technische voorschriften.